AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

4 Nov 2019Kai ZhangShuhang GuRadu TimofteZheng HuiXiumei WangXinbo GaoDongliang XiongShuai LiuRuipeng GangNan NanChenghua LiXueyi ZouNing KangZhan WangHang XuChaofeng WangZheng LiLinlin WangJun ShiWenyu SunZhiqiang LangJiangtao NieWei WeiLei ZhangYazhe NiuPeijin ZhuoXiangzhen KongLong SunWenhao Wang

This paper reviews the AIM 2019 challenge on constrained example-based single image super-resolution with focus on proposed solutions and results. The challenge had 3 tracks... (read more)

PDF Abstract

Results from the Paper


  Submit results from this paper to get state-of-the-art GitHub badges and help the community compare results to other papers.

Methods used in the Paper


METHOD TYPE
🤖 No Methods Found Help the community by adding them if they're not listed; e.g. Deep Residual Learning for Image Recognition uses ResNet