DeepSeek-V2: A Strong, Economical, and Efficient Mixture-of-Experts Language Model

7 May 2024  ·  DeepSeek-AI, Aixin Liu, Bei Feng, Bin Wang, Bingxuan Wang, Bo Liu, Chenggang Zhao, Chengqi Dengr, Chong Ruan, Damai Dai, Daya Guo, Dejian Yang, Deli Chen, Dongjie Ji, Erhang Li, Fangyun Lin, Fuli Luo, Guangbo Hao, Guanting Chen, Guowei Li, H. Zhang, Hanwei Xu, Hao Yang, Haowei Zhang, Honghui Ding, Huajian Xin, Huazuo Gao, Hui Li, Hui Qu, J. L. Cai, Jian Liang, JianZhong Guo, Jiaqi Ni, Jiashi Li, Jin Chen, Jingyang Yuan, Junjie Qiu, Junxiao Song, Kai Dong, Kaige Gao, Kang Guan, Lean Wang, Lecong Zhang, Lei Xu, Leyi Xia, Liang Zhao, Liyue Zhang, Meng Li, Miaojun Wang, Mingchuan Zhang, Minghua Zhang, Minghui Tang, Mingming Li, Ning Tian, Panpan Huang, Peiyi Wang, Peng Zhang, Qihao Zhu, Qinyu Chen, Qiushi Du, R. J. Chen, R. L. Jin, Ruiqi Ge, Ruizhe Pan, Runxin Xu, Ruyi Chen, S. S. Li, Shanghao Lu, Shangyan Zhou, Shanhuang Chen, Shaoqing Wu, Shengfeng Ye, Shirong Ma, Shiyu Wang, Shuang Zhou, Shuiping Yu, Shunfeng Zhou, Size Zheng, T. Wang, Tian Pei, Tian Yuan, Tianyu Sun, W. L. Xiao, Wangding Zeng, Wei An, Wen Liu, Wenfeng Liang, Wenjun Gao, Wentao Zhang, X. Q. Li, Xiangyue Jin, Xianzu Wang, Xiao Bi, Xiaodong Liu, Xiaohan Wang, Xiaojin Shen, Xiaokang Chen, Xiaosha Chen, Xiaotao Nie, Xiaowen Sun, Xiaoxiang Wang, Xin Liu, Xin Xie, Xingkai Yu, Xinnan Song, Xinyi Zhou, Xinyu Yang, Xuan Lu, Xuecheng Su, Y. Wu, Y. K. Li, Y. X. Wei, Y. X. Zhu, Yanhong Xu, Yanping Huang, Yao Li, Yao Zhao, Yaofeng Sun, Yaohui Li, Yaohui Wang, Yi Zheng, Yichao Zhang, Yiliang Xiong, Yilong Zhao, Ying He, Ying Tang, Yishi Piao, Yixin Dong, Yixuan Tan, Yiyuan Liu, Yongji Wang, Yongqiang Guo, Yuchen Zhu, Yuduan Wang, Yuheng Zou, Yukun Zha, Yunxian Ma, Yuting Yan, Yuxiang You, Yuxuan Liu, Z. Z. Ren, Zehui Ren, Zhangli Sha, Zhe Fu, Zhen Huang, Zhen Zhang, Zhenda Xie, Zhewen Hao, Zhihong Shao, Zhiniu Wen, Zhipeng Xu, Zhongyu Zhang, Zhuoshu Li, Zihan Wang, Zihui Gu, Zilin Li, Ziwei Xie ·

We present DeepSeek-V2, a strong Mixture-of-Experts (MoE) language model characterized by economical training and efficient inference. It comprises 236B total parameters, of which 21B are activated for each token, and supports a context length of 128K tokens. DeepSeek-V2 adopts innovative architectures including Multi-head Latent Attention (MLA) and DeepSeekMoE. MLA guarantees efficient inference through significantly compressing the Key-Value (KV) cache into a latent vector, while DeepSeekMoE enables training strong models at an economical cost through sparse computation. Compared with DeepSeek 67B, DeepSeek-V2 achieves significantly stronger performance, and meanwhile saves 42.5% of training costs, reduces the KV cache by 93.3%, and boosts the maximum generation throughput to 5.76 times. We pretrain DeepSeek-V2 on a high-quality and multi-source corpus consisting of 8.1T tokens, and further perform Supervised Fine-Tuning (SFT) and Reinforcement Learning (RL) to fully unlock its potential. Evaluation results show that, even with only 21B activated parameters, DeepSeek-V2 and its chat versions still achieve top-tier performance among open-source models.

PDF Abstract

Results from the Paper


  Submit results from this paper to get state-of-the-art GitHub badges and help the community compare results to other papers.

Methods


No methods listed for this paper. Add relevant methods here