Search Results for author: Ailun Yu

Found 4 papers, 2 papers with code

CodeS: Natural Language to Code Repository via Multi-Layer Sketch

2 code implementations25 Mar 2024 Daoguang Zan, Ailun Yu, Wei Liu, Dong Chen, Bo Shen, Wei Li, Yafen Yao, Yongshun Gong, Xiaolin Chen, Bei guan, Zhiguang Yang, Yongji Wang, Qianxiang Wang, Lizhen Cui

For feedback-based evaluation, we develop a VSCode plugin for CodeS and engage 30 participants in conducting empirical studies.

Benchmarking

PanGu-Coder2: Boosting Large Language Models for Code with Ranking Feedback

no code implementations27 Jul 2023 Bo Shen, Jiaxin Zhang, Taihong Chen, Daoguang Zan, Bing Geng, An Fu, Muhan Zeng, Ailun Yu, Jichuan Ji, Jingyang Zhao, Yuenan Guo, Qianxiang Wang

In this paper, we propose a novel RRTF (Rank Responses to align Test&Teacher Feedback) framework, which can effectively and efficiently boost pre-trained large language models for code generation.

Code Generation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.