Search Results for author: Cheng Bian

Found 22 papers, 5 papers with code

Protein Representation Learning via Knowledge Enhanced Primary Structure Modeling

1 code implementation30 Jan 2023 Hong-Yu Zhou, Yunxiang Fu, Zhicheng Zhang, Cheng Bian, Yizhou Yu

Protein representation learning has primarily benefited from the remarkable development of language models (LMs).

Representation Learning

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Sergio Escalera, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

ProCo: Prototype-aware Contrastive Learning for Long-tailed Medical Image Classification

1 code implementation1 Sep 2022 Zhixiong Yang, Junwen Pan, Yanzhan Yang, Xiaozhou Shi, Hong-Yu Zhou, Zhicheng Zhang, Cheng Bian

The overall framework, namely as Prototype-aware Contrastive learning (ProCo), is unified as a single-stage pipeline in an end-to-end manner to alleviate the imbalanced problem in medical image classification, which is also a distinct progress than existing works as they follow the traditional two-stage pipeline.

Contrastive Learning Image Classification +1

Tell Me the Evidence? Dual Visual-Linguistic Interaction for Answer Grounding

no code implementations21 Jun 2022 Junwen Pan, Guanlin Chen, Yi Liu, Jiexiang Wang, Cheng Bian, Pengfei Zhu, Zhicheng Zhang

Answer grounding aims to reveal the visual evidence for visual question answering (VQA), which entails highlighting relevant positions in the image when answering questions about images.

Question Answering Visual Grounding +1

Label-efficient Hybrid-supervised Learning for Medical Image Segmentation

no code implementations10 Mar 2022 Junwen Pan, Qi Bi, Yanzhan Yang, Pengfei Zhu, Cheng Bian

Due to the lack of expertise for medical image annotation, the investigation of label-efficient methodology for medical image segmentation becomes a heated topic.

Image Segmentation Medical Image Segmentation +2

Multi-Anchor Active Domain Adaptation for Semantic Segmentation

2 code implementations ICCV 2021 Munan Ning, Donghuan Lu, Dong Wei, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Shuang Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

Unsupervised domain adaption has proven to be an effective approach for alleviating the intensive workload of manual annotation by aligning the synthetic source-domain data and the real-world target-domain samples.

Active Learning Domain Adaptation +1

A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation Framework

no code implementations18 Aug 2021 Munan Ning, Cheng Bian, Dong Wei, Chenglang Yuan, Yaohua Wang, Yang Guo, Kai Ma, Yefeng Zheng

Domain shift happens in cross-domain scenarios commonly because of the wide gaps between different domains: when applying a deep learning model well-trained in one domain to another target domain, the model usually performs poorly.

Representation Learning Unsupervised Domain Adaptation

Ensembled ResUnet for Anatomical Brain Barriers Segmentation

no code implementations29 Dec 2020 Munan Ning, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Yefeng Zheng

However, due to the visual and anatomical differences between different modalities, the accurate segmentation of brain structures becomes challenging.

Segmentation

TR-GAN: Topology Ranking GAN with Triplet Loss for Retinal Artery/Vein Classification

no code implementations29 Jul 2020 Wenting Chen, Shuang Yu, Junde Wu, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen, Yefeng Zheng

A topology ranking discriminator based on ordinal regression is proposed to rank the topological connectivity level of the ground-truth, the generated A/V mask and the intentionally shuffled mask.

Classification General Classification

Difficulty-aware Glaucoma Classification with Multi-Rater Consensus Modeling

no code implementations29 Jul 2020 Shuang Yu, Hong-Yu Zhou, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Hanruo Liu, Yefeng Zheng

However, when being used for model training, only the final ground-truth label is utilized, while the critical information contained in the raw multi-rater gradings regarding the image being an easy/hard case is discarded.

Classification General Classification +1

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation

no code implementations20 Jul 2020 Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng

Primary angle closure glaucoma (PACG) is the leading cause of irreversible blindness among Asian people.

Comparing to Learn: Surpassing ImageNet Pretraining on Radiographs By Comparing Image Representations

1 code implementation15 Jul 2020 Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Cheng Bian, Yifan Hu, Kai Ma, Yefeng Zheng

In deep learning era, pretrained models play an important role in medical image analysis, in which ImageNet pretraining has been widely adopted as the best way.

Identification of primary angle-closure on AS-OCT images with Convolutional Neural Networks

no code implementations23 Oct 2019 Chenglang Yuan, Cheng Bian, Hongjian Kang, Shu Liang, Kai Ma, Yefeng Zheng

In this paper, we propose an efficient and accurate end-to-end architecture for angle-closure classification and scleral spur localization.

General Classification Test

Uncertainty-Guided Domain Alignment for Layer Segmentation in OCT Images

no code implementations22 Aug 2019 Jiexiang Wang, Cheng Bian, Meng Li, Xin Yang, Kai Ma, Wenao Ma, Jin Yuan, Xinghao Ding, Yefeng Zheng

Automatic and accurate segmentation for retinal and choroidal layers of Optical Coherence Tomography (OCT) is crucial for detection of various ocular diseases.

Segmentation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.