Search Results for author: Chuming Lin

Found 7 papers, 5 papers with code

Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution

1 code implementation29 Aug 2022 Yifeng Zhou, Chuming Lin, Donghao Luo, Yong liu, Ying Tai, Chengjie Wang, Mingang Chen

Although some Unsupervised Degradation Prediction (UDP) methods are proposed to bypass this problem, the \textit{inconsistency} between degradation embedding and SR feature is still challenging.

Blind Super-Resolution Image Super-Resolution +1

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

no code implementations NeurIPS 2021 Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

In this paper, we propose a novel blind SR framework to super-resolve LR images degraded by arbitrary blur kernel with accurate kernel estimation in frequency domain.

Image Super-Resolution Translation

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator

3 code implementations11 Nov 2019 Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

In this paper, we propose an efficient and unified framework to generate temporal action proposals named Dense Boundary Generator (DBG), which draws inspiration from boundary-sensitive methods and implements boundary classification and action completeness regression for densely distributed proposals.

General Classification Optical Flow Estimation +2

Frame and Feature-Context Video Super-Resolution

no code implementations28 Sep 2019 Bo Yan, Chuming Lin, Weimin Tan

For video super-resolution, current state-of-the-art approaches either process multiple low-resolution (LR) frames to produce each output high-resolution (HR) frame separately in a sliding window fashion or recurrently exploit the previously estimated HR frames to super-resolve the following frame.

Video Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.