Search Results for author: Chun Yuan

Found 64 papers, 23 papers with code

Structural Supervision for Word Alignment and Machine Translation

no code implementations Findings (ACL) 2022 Lei LI, Kai Fan, Hongjia Li, Chun Yuan

Syntactic structure has long been argued to be potentially useful for enforcing accurate word alignment and improving generalization performance of machine translation.

Machine Translation Multi-Task Learning +2

From Knowledge Distillation to Self-Knowledge Distillation: A Unified Approach with Normalized Loss and Customized Soft Labels

1 code implementation23 Mar 2023 Zhendong Yang, Ailing Zeng, Zhe Li, Tianke Zhang, Chun Yuan, Yu Li

We decompose the KD loss and find the non-target loss from it forces the student's non-target logits to match the teacher's, but the sum of the two non-target logits is different, preventing them from being identical.

Self-Knowledge Distillation

Make Encoder Great Again in 3D GAN Inversion through Geometry and Occlusion-Aware Encoding

no code implementations22 Mar 2023 Ziyang Yuan, Yiming Zhu, Yu Li, Hongyu Liu, Chun Yuan

We leverage the inherent properties of EG3D's latent space to design a discriminator and a background depth regularization.

HiFace: High-Fidelity 3D Face Reconstruction by Learning Static and Dynamic Details

no code implementations20 Mar 2023 Zenghao Chai, Tianke Zhang, Tianyu He, Xu Tan, Tadas Baltrusaitis, HsiangTao Wu, Runnan Li, Sheng Zhao, Chun Yuan, Jiang Bian

3D Morphable Models (3DMMs) demonstrate great potential for reconstructing faithful and animatable 3D facial surfaces from a single image.

3D Face Reconstruction

Architecture, Dataset and Model-Scale Agnostic Data-free Meta-Learning

no code implementations20 Mar 2023 Zixuan Hu, Li Shen, Zhenyi Wang, Tongliang Liu, Chun Yuan, DaCheng Tao

The goal of data-free meta-learning is to learn useful prior knowledge from a collection of pre-trained models without accessing their training data.

Meta-Learning

TextIR: A Simple Framework for Text-based Editable Image Restoration

no code implementations28 Feb 2023 Yunpeng Bai, Cairong Wang, Shuzhao Xie, Chao Dong, Chun Yuan, Zhi Wang

We use the text-image feature compatibility of the CLIP to alleviate the difficulty of fusing text and image features.

Colorization Image Colorization +3

Rethink Long-tailed Recognition with Vision Transforms

no code implementations28 Feb 2023 Zhengzhuo Xu, Shuo Yang, Xingjun Wang, Chun Yuan

Hence, we propose to adopt unsupervised learning to utilize long-tailed data.

UPop: Unified and Progressive Pruning for Compressing Vision-Language Transformers

no code implementations31 Jan 2023 Dachuan Shi, Chaofan Tao, Ying Jin, Zhendong Yang, Chun Yuan, Jiaqi Wang

Real-world data contains a vast amount of multimodal information, among which vision and language are the two most representative modalities.

Image Classification Image Retrieval +4

ITstyler: Image-optimized Text-based Style Transfer

no code implementations26 Jan 2023 Yunpeng Bai, Jiayue Liu, Chao Dong, Chun Yuan

Text-based style transfer is a newly-emerging research topic that uses text information instead of style image to guide the transfer process, significantly extending the application scenario of style transfer.

Style Transfer

Towards Arbitrary Text-driven Image Manipulation via Space Alignment

no code implementations25 Jan 2023 Yunpeng Bai, Zihan Zhong, Chao Dong, Weichen Zhang, Guowei Xu, Chun Yuan

Then, the text input can be directly accessed into the StyleGAN space and be used to find the semantic shift according to the text description.

Image Manipulation

Truncate-Split-Contrast: A Framework for Learning from Mislabeled Videos

no code implementations27 Dec 2022 Zixiao Wang, Junwu Weng, Chun Yuan, Jue Wang

Thanks to Noise Contrastive Learning, the average classification accuracy improvement on Mini-Kinetics and Sth-Sth-V1 is over 1. 6\%.

Contrastive Learning Video Classification

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Learning Imbalanced Data with Vision Transformers

1 code implementation5 Dec 2022 Zhengzhuo Xu, Ruikang Liu, Shuo Yang, Zenghao Chai, Chun Yuan

In this paper, we systematically investigate the ViTs' performance in LTR and propose LiVT to train ViTs from scratch only with LT data.

Long-tail Learning

Learning with Noisily-labeled Class-imbalanced Data

no code implementations20 Nov 2022 Manyi Zhang, Chun Yuan, Jun Yao, Weiran Huang

Specifically, RCAL works with the representations extracted by unsupervised contrastive learning.

Contrastive Learning Learning with noisy labels +1

Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks

1 code implementation17 Nov 2022 Hao Li, Jinguo Zhu, Xiaohu Jiang, Xizhou Zhu, Hongsheng Li, Chun Yuan, Xiaohua Wang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Wenhai Wang, Jifeng Dai

In this paper, we propose Uni-Perceiver v2, which is the first generalist model capable of handling major large-scale vision and vision-language tasks with competitive performance.

Language Modelling Multi-Task Learning

One Model to Edit Them All: Free-Form Text-Driven Image Manipulation with Semantic Modulations

1 code implementation14 Oct 2022 Yiming Zhu, Hongyu Liu, Yibing Song, Ziyang Yuan, Xintong Han, Chun Yuan, Qifeng Chen, Jue Wang

Based on the visual latent space of StyleGAN[21] and text embedding space of CLIP[34], studies focus on how to map these two latent spaces for text-driven attribute manipulations.

Image Manipulation

Darwinian Model Upgrades: Model Evolving with Selective Compatibility

no code implementations13 Oct 2022 Binjie Zhang, Shupeng Su, Yixiao Ge, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Chun Yuan, Mike Zheng Shou, Ying Shan

The traditional model upgrading paradigm for retrieval requires recomputing all gallery embeddings before deploying the new model (dubbed as "backfilling"), which is quite expensive and time-consuming considering billions of instances in industrial applications.

Face Recognition Retrieval

Tackling Instance-Dependent Label Noise with Dynamic Distribution Calibration

no code implementations11 Oct 2022 Manyi Zhang, Yuxin Ren, ZiHao Wang, Chun Yuan

In this paper, to address the distribution shift in learning with instance-dependent label noise, a dynamic distribution-calibration strategy is adopted.

Dimensionality Reduction

Super-Resolution by Predicting Offsets: An Ultra-Efficient Super-Resolution Network for Rasterized Images

no code implementations9 Oct 2022 Jinjin Gu, Haoming Cai, Chenyu Dong, Ruofan Zhang, Yulun Zhang, Wenming Yang, Chun Yuan

We finally use a guided fusion operation to integrate the sharp edges generated by the network and flat areas by the interpolation method to get the final SR image.

Quantization Super-Resolution

DCE: Offline Reinforcement Learning With Double Conservative Estimates

no code implementations27 Sep 2022 Chen Zhao, Kai Xing Huang, Chun Yuan

Previous conservative estimation methods are usually difficult to avoid the impact of OOD actions on Q-value estimates.

D4RL reinforcement-learning +1

Rethinking Knowledge Distillation via Cross-Entropy

1 code implementation22 Aug 2022 Zhendong Yang, Zhe Li, Yuan Gong, Tianke Zhang, Shanshan Lao, Chun Yuan, Yu Li

Furthermore, we smooth students' target output to treat it as the soft target for training without teachers and propose a teacher-free new KD loss (tf-NKD).

Knowledge Distillation

HyP$^2$ Loss: Beyond Hypersphere Metric Space for Multi-label Image Retrieval

1 code implementation14 Aug 2022 Chengyin Xu, Zenghao Chai, Zhengzhuo Xu, Chun Yuan, Yanbo Fan, Jue Wang

Image retrieval has become an increasingly appealing technique with broad multimedia application prospects, where deep hashing serves as the dominant branch towards low storage and efficient retrieval.

Metric Learning Multi-Label Image Retrieval +1

Improving the Latent Space of Image Style Transfer

no code implementations24 May 2022 Yunpeng Bai, Cairong Wang, Chun Yuan, Yanbo Fan, Jue Wang

The content contrastive loss enables the encoder to retain more available details.

Style Transfer

Masked Generative Distillation

3 code implementations3 May 2022 Zhendong Yang, Zhe Li, Mingqi Shao, Dachuan Shi, Zehuan Yuan, Chun Yuan

The current distillation algorithm usually improves students' performance by imitating the output of the teacher.

Image Classification Instance Segmentation +4

Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image Retrieval

1 code implementation29 Apr 2022 Shupeng Su, Binjie Zhang, Yixiao Ge, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Chun Yuan, Ying Shan

The task of privacy-preserving model upgrades in image retrieval desires to reap the benefits of rapidly evolving new models without accessing the raw gallery images.

Image Retrieval Privacy Preserving +1

REALY: Rethinking the Evaluation of 3D Face Reconstruction

1 code implementation18 Mar 2022 Zenghao Chai, Haoxian Zhang, Jing Ren, Di Kang, Zhengzhuo Xu, Xuefei Zhe, Chun Yuan, Linchao Bao

The evaluation of 3D face reconstruction results typically relies on a rigid shape alignment between the estimated 3D model and the ground-truth scan.

3D Face Reconstruction

Towards Universal Backward-Compatible Representation Learning

1 code implementation3 Mar 2022 Binjie Zhang, Yixiao Ge, Yantao Shen, Shupeng Su, Fanzi Wu, Chun Yuan, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan

The task of backward-compatible representation learning is therefore introduced to support backfill-free model upgrades, where the new query features are interoperable with the old gallery features.

Face Recognition Representation Learning

Hot-Refresh Model Upgrades with Regression-Alleviating Compatible Training in Image Retrieval

1 code implementation24 Jan 2022 Binjie Zhang, Yixiao Ge, Yantao Shen, Yu Li, Chun Yuan, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan

In contrast, hot-refresh model upgrades deploy the new model immediately and then gradually improve the retrieval accuracy by backfilling the gallery on-the-fly.

Image Retrieval regression +1

Semantic-Sparse Colorization Network for Deep Exemplar-based Colorization

1 code implementation2 Dec 2021 Yunpeng Bai, Chao Dong, Zenghao Chai, Andong Wang, Zhengzhuo Xu, Chun Yuan

To address these two problems, we propose Semantic-Sparse Colorization Network (SSCN) to transfer both the global image style and detailed semantic-related colors to the gray-scale image in a coarse-to-fine manner.

Colorization

StrokeNet: Stroke Assisted and Hierarchical Graph Reasoning Networks

no code implementations23 Nov 2021 Lei LI, Kai Fan, Chun Yuan

Scene text detection is still a challenging task, as there may be extremely small or low-resolution strokes, and close or arbitrary-shaped texts.

Node Classification Relational Reasoning +1

Focal and Global Knowledge Distillation for Detectors

1 code implementation CVPR 2022 Zhendong Yang, Zhe Li, Xiaohu Jiang, Yuan Gong, Zehuan Yuan, Danpei Zhao, Chun Yuan

Global distillation rebuilds the relation between different pixels and transfers it from teachers to students, compensating for missing global information in focal distillation.

Image Classification Knowledge Distillation +2

Towards Calibrated Model for Long-Tailed Visual Recognition from Prior Perspective

1 code implementation NeurIPS 2021 Zhengzhuo Xu, Zenghao Chai, Chun Yuan

Real-world data universally confronts a severe class-imbalance problem and exhibits a long-tailed distribution, i. e., most labels are associated with limited instances.

Data Augmentation Long-tail Learning

MoDeRNN: Towards Fine-grained Motion Details for Spatiotemporal Predictive Learning

1 code implementation25 Oct 2021 Zenghao Chai, Zhengzhuo Xu, Chun Yuan

We carefully design Detail Context Block (DCB) to extract fine-grained details and improve the isolated correlation between upper context state and current input state.

BCDR: Betweenness Centrality-based Distance Resampling for Graph Shortest Distance Embedding

no code implementations29 Sep 2021 Haoyu Wang, Chun Yuan

Second, we perform Distance Resampling (DR) from original walk paths before maximum likelihood optimization instead of the PMI-based optimization and prove that this strategy preserves distance relation with respect to any calibrated node via steering optimization objective to reconstruct a global distance matrix.

Graph Representation Learning

Superior Performance with Diversified Strategic Control in FPS Games Using General Reinforcement Learning

no code implementations29 Sep 2021 Shuxing Li, Jiawei Xu, Chun Yuan, Peng Sun, Zhuobin Zheng, Zhengyou Zhang, Lei Han

We provide comprehensive analysis and experiments to elaborate the effect of each component in affecting the agent performance, and demonstrate that the proposed and adopted techniques are important to achieve superior performance in general end-to-end FPS games.

FPS Games General Reinforcement Learning +2

Bootstrapped Hindsight Experience replay with Counterintuitive Prioritization

no code implementations29 Sep 2021 Jiawei Xu, Shuxing Li, Chun Yuan, Zhengyou Zhang, Lei Han

In this paper, inspired by Bootstrapped DQN, we use multiple heads in DDPG and take advantage of the diversity and uncertainty among multiple heads to improve the data efficiency with relabeled goals.

Q-Learning

Hot-Refresh Model Upgrades with Regression-Free Compatible Training in Image Retrieval

no code implementations ICLR 2022 Binjie Zhang, Yixiao Ge, Yantao Shen, Yu Li, Chun Yuan, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan

In contrast, hot-refresh model upgrades deploy the new model immediately and then gradually improve the retrieval accuracy by backfilling the gallery on-the-fly.

Image Retrieval regression +1

Deep Open Snake Tracker for Vessel Tracing

no code implementations19 Jul 2021 Li Chen, Wenjin Liu, Niranjan Balu, Mahmud Mossa-Basha, Thomas S. Hatsukami, Jenq-Neng Hwang, Chun Yuan

Vessel tracing by modeling vascular structures in 3D medical images with centerlines and radii can provide useful information for vascular health.

CMS-LSTM: Context Embedding and Multi-Scale Spatiotemporal Expression LSTM for Predictive Learning

1 code implementation6 Feb 2021 Zenghao Chai, Zhengzhuo Xu, Yunpeng Bai, Zhihui Lin, Chun Yuan

To tackle the increasing ambiguity during forecasting, we design CMS-LSTM to focus on context correlations and multi-scale spatiotemporal flow with details on fine-grained locals, containing two elaborate designed blocks: Context Embedding (CE) and Spatiotemporal Expression (SE) blocks.

Video Prediction

Bridge the Gap: High-level Semantic Planning for Image Captioning

no code implementations COLING 2020 Chenxi Yuan, Yang Bai, Chun Yuan

To bridge the gaps we propose a high-level semantic planning (HSP) mechanism that incorporates both a semantic reconstruction and an explicit order planning.

Image Captioning

Reducing the Annotation Effort for Video Object Segmentation Datasets

no code implementations2 Nov 2020 Paul Voigtlaender, Lishu Luo, Chun Yuan, Yong Jiang, Bastian Leibe

We use a deep convolutional network to automatically create pseudo-labels on a pixel level from much cheaper bounding box annotations and investigate how far such pseudo-labels can carry us for training state-of-the-art VOS approaches.

Semantic Segmentation Video Object Segmentation +1

A Simple Yet Effective Method for Video Temporal Grounding with Cross-Modality Attention

no code implementations23 Sep 2020 Binjie Zhang, Yu Li, Chun Yuan, Dejing Xu, Pin Jiang, Ying Shan

The task of language-guided video temporal grounding is to localize the particular video clip corresponding to a query sentence in an untrimmed video.

HOSE-Net: Higher Order Structure Embedded Network for Scene Graph Generation

no code implementations12 Aug 2020 Meng Wei, Chun Yuan, Xiaoyu Yue, Kuo Zhong

Second, since learning too many context-specific classification subspaces can suffer from data sparsity issues, we propose a hierarchical semantic aggregation(HSA) module to reduces the number of subspaces by introducing higher order structural information.

General Classification Graph Generation +5

Automated Intracranial Artery Labeling using a Graph Neural Network and Hierarchical Refinement

1 code implementation11 Jul 2020 Li Chen, Thomas Hatsukami, Jenq-Neng Hwang, Chun Yuan

Automatically labeling intracranial arteries (ICA) with their anatomical names is beneficial for feature extraction and detailed analysis of intracranial vascular structures.

Self-Attention ConvLSTM for Spatiotemporal Prediction

2 code implementations AAAI 2020 Zhihui Lin, Maomao Li, Zhuobin Zheng, Yangyang Cheng, Chun Yuan

To extract spatial features with both global and local dependencies, we introduce the self-attention mechanism into ConvLSTM.

Video Prediction

Using an ensemble color space model to tackle adversarial examples

no code implementations10 Mar 2020 Shreyank N Gowda, Chun Yuan

Minute pixel changes in an image drastically change the prediction that the deep learning model makes.

Adversarial Attack Autonomous Driving

Multi-Frame Content Integration with a Spatio-Temporal Attention Mechanism for Person Video Motion Transfer

no code implementations12 Aug 2019 Kun Cheng, Hao-Zhi Huang, Chun Yuan, Lingyiqing Zhou, Wei Liu

Specifically, we transfer the motion of one person in a target video to another person in a source video, while preserving the appearance of the source person.

Video Generation

Fast Registration for cross-source point clouds by using weak regional affinity and pixel-wise refinement

no code implementations11 Mar 2019 Xiaoshui Huang, Lixin Fan, Qiang Wu, Jian Zhang, Chun Yuan

Accurate and fast registration of cross-source 3D point clouds from different sensors is an emerged research problem in computer vision.

Point Cloud Registration

ColorNet: Investigating the importance of color spaces for image classification

1 code implementation1 Feb 2019 Shreyank N Gowda, Chun Yuan

These color images are taken as input in the form of RGB images and classification is done without modifying them.

Classification General Classification +1

Efficient Multi-level Correlating for Visual Tracking

no code implementations13 Oct 2018 Yipeng Ma, Chun Yuan, Peng Gao, Fei Wang

Correlation filter (CF) based tracking algorithms have demonstrated favorable performance recently.

Visual Tracking

FPGA-based Acceleration System for Visual Tracking

no code implementations12 Oct 2018 Ke Song, Chun Yuan, Peng Gao, Yunxu Sun

In order to improve the tracking speed and reduce the overall power consumption of visual tracking, this paper proposes a real-time visual tracking algorithm based on DSST(Discriminative Scale Space Tracking) approach.

Real-Time Visual Tracking

Y-net: 3D intracranial artery segmentation using a convolutional autoencoder

no code implementations19 Dec 2017 Li Chen, Yanjun Xie, Jie Sun, Niranjan Balu, Mahmud Mossa-Basha, Kristi Pimentel, Thomas S. Hatsukami, Jenq-Neng Hwang, Chun Yuan

Automated segmentation of intracranial arteries on magnetic resonance angiography (MRA) allows for quantification of cerebrovascular features, which provides tools for understanding aging and pathophysiological adaptations of the cerebrovascular system.

General Classification

A coarse-to-fine algorithm for registration in 3D street-view cross-source point clouds

no code implementations24 Oct 2016 Xiaoshui Huang, Jian Zhang, Qiang Wu, Lixin Fan, Chun Yuan

In this paper, different from previous ICP-based methods, and from a statistic view, we propose a effective coarse-to-fine algorithm to detect and register a small scale SFM point cloud in a large scale Lidar point cloud.

Learning Boltzmann Machine with EM-like Method

no code implementations7 Sep 2016 Jinmeng Song, Chun Yuan

We also propose a new measure to assess the performance of Boltzmann machine as generative models of data, and its computational complexity is O(Rmn).

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.