Search Results for author: Chunyang Li

Found 7 papers, 6 papers with code

Event-level Knowledge Editing

1 code implementation20 Feb 2024 Hao Peng, Xiaozhi Wang, Chunyang Li, Kaisheng Zeng, Jiangshan Duo, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li

However, natural knowledge updates in the real world come from the occurrences of new events rather than direct changes in factual triplets.

knowledge editing

CANDLE: Iterative Conceptualization and Instantiation Distillation from Large Language Models for Commonsense Reasoning

1 code implementation14 Jan 2024 Weiqi Wang, Tianqing Fang, Chunyang Li, Haochen Shi, Wenxuan Ding, Baixuan Xu, Zhaowei Wang, Jiaxin Bai, Xin Liu, Jiayang Cheng, Chunkit Chan, Yangqiu Song

The sequential process of conceptualization and instantiation is essential to generalizable commonsense reasoning as it allows the application of existing knowledge to unfamiliar scenarios.

LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts

1 code implementation11 Aug 2023 Shangqing Tu, Zheyuan Zhang, Jifan Yu, Chunyang Li, Siyu Zhang, Zijun Yao, Lei Hou, Juanzi Li

However, few MOOC platforms are providing human or virtual teaching assistants to support learning for massive online students due to the complexity of real-world online education scenarios and the lack of training data.

Language Modelling Question Answering +1

Evaluating the Performance of Large Language Models on GAOKAO Benchmark

1 code implementation21 May 2023 Xiaotian Zhang, Chunyang Li, Yi Zong, Zhengyu Ying, Liang He, Xipeng Qiu

Large Language Models(LLMs) have demonstrated remarkable performance across various natural language processing tasks; however, how to comprehensively and accurately assess their performance becomes an urgent issue to be addressed.

ChatLog: Recording and Analyzing ChatGPT Across Time

1 code implementation27 Apr 2023 Shangqing Tu, Chunyang Li, Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Lei Hou, Juanzi Li

While there are abundant researches about evaluating ChatGPT on natural language understanding and generation tasks, few studies have investigated how ChatGPT's behavior changes over time.

Natural Language Understanding

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.