Search Results for author: Dafeng Zhang

Found 7 papers, 4 papers with code

FF-Former: Swin Fourier Transformer for Nighttime Flare Removal

no code implementations CVPR Workshop 2023 Dafeng Zhang, Jia Ouyang, Guanqun Liu, Xiaobing Wang, Xiangyu Kong, Zhezhu Jin

And the flare can cause the dark regions to become brighter and result in a loss of contrast and alteration of the frequency characteristics of the image.

Flare Removal

CLIP-Cluster: CLIP-Guided Attribute Hallucination for Face Clustering

no code implementations ICCV 2023 Shuai Shen, Wanhua Li, Xiaobing Wang, Dafeng Zhang, Zhezhu Jin, Jie zhou, Jiwen Lu

Furthermore, we develop a neighbor-aware proxy generator that fuses the features describing various attributes into a proxy feature to build a bridge among different sub-clusters and reduce the intra-class variance.

Attribute Clustering +2

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

DMTNet: Dynamic Multi-scale Network for Dual-pixel Images Defocus Deblurring with Transformer

no code implementations13 Sep 2022 Dafeng Zhang, Xiaobing Wang

Recent works achieve excellent results in defocus deblurring task based on dual-pixel data using convolutional neural network (CNN), while the scarcity of data limits the exploration and attempt of vision transformer in this task.

Deblurring Image Defocus Deblurring +1

SwinFIR: Revisiting the SwinIR with Fast Fourier Convolution and Improved Training for Image Super-Resolution

1 code implementation24 Aug 2022 Dafeng Zhang, Feiyu Huang, Shizhuo Liu, Xiaobing Wang, Zhezhu Jin

Transformer-based methods have achieved impressive image restoration performance due to their capacities to model long-range dependency compared to CNN-based methods.

Data Augmentation Image Reconstruction +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.