Search Results for author: Dahai Yu

Found 6 papers, 2 papers with code

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Learning Intrinsic and Extrinsic Intentions for Cold-start Recommendation with Neural Stochastic Processes

no code implementations MM '22: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia 2022 Huafeng Liu, Liping Jing, Dahai Yu, Mingjie Zhou, Michael Ng

In this paper, we propose an intention neural process model (INP) for user cold-start recommendation (i. e., user with very few historical interactions), a novel extension of the neural stochastic process family using a general meta learning strategy with intrinsic and extrinsic intention learning for robust user preference learning.

Decision Making Meta-Learning

Recurring the Transformer for Video Action Recognition

no code implementations CVPR 2022 Jiewen Yang, Xingbo Dong, Liujun Liu, Chao Zhang, Jiajun Shen, Dahai Yu

Besides, the proposed RViT can work on both fixed-length and variant-length video clips properly without requiring large GPU memory thanks to the frame by frame processing flow.

Action Recognition Representation Learning +3

End-to-End Denoising of Dark Burst Images Using Recurrent Fully Convolutional Networks

1 code implementation16 Apr 2019 Di Zhao, Lan Ma, Songnan Li, Dahai Yu

When taking photos in dim-light environments, due to the small amount of light entering, the shot images are usually extremely dark, with a great deal of noise, and the color cannot reflect real-world color.

Image Denoising

SRDGAN: learning the noise prior for Super Resolution with Dual Generative Adversarial Networks

no code implementations ICLR 2020 Jingwei Guan, Cheng Pan, Songnan Li, Dahai Yu

In this work, an end-to-end novel framework, including high-to-low network and low-to-high network, is proposed to solve the above problems with dual Generative Adversarial Networks (GAN).

Multimedia

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.