Search Results for author: Densen Puthussery

Found 11 papers, 5 papers with code

CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting

1 code implementation11 Mar 2023 Simon Graham, Quoc Dang Vu, Mostafa Jahanifar, Martin Weigert, Uwe Schmidt, Wenhua Zhang, Jun Zhang, Sen yang, Jinxi Xiang, Xiyue Wang, Josef Lorenz Rumberger, Elias Baumann, Peter Hirsch, Lihao Liu, Chenyang Hong, Angelica I. Aviles-Rivero, Ayushi Jain, Heeyoung Ahn, Yiyu Hong, Hussam Azzuni, Min Xu, Mohammad Yaqub, Marie-Claire Blache, Benoît Piégu, Bertrand Vernay, Tim Scherr, Moritz Böhland, Katharina Löffler, Jiachen Li, Weiqin Ying, Chixin Wang, Dagmar Kainmueller, Carola-Bibiane Schönlieb, Shuolin Liu, Dhairya Talsania, Yughender Meda, Prakash Mishra, Muhammad Ridzuan, Oliver Neumann, Marcel P. Schilling, Markus Reischl, Ralf Mikut, Banban Huang, Hsiang-Chin Chien, Ching-Ping Wang, Chia-Yen Lee, Hong-Kun Lin, Zaiyi Liu, Xipeng Pan, Chu Han, Jijun Cheng, Muhammad Dawood, Srijay Deshpande, Raja Muhammad Saad Bashir, Adam Shephard, Pedro Costa, João D. Nunes, Aurélio Campilho, Jaime S. Cardoso, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Devika R G, Jiji C V, Ye Zhang, Zijie Fang, Zhifan Lin, Yongbing Zhang, Chunhui Lin, Liukun Zhang, Lijian Mao, Min Wu, Vi Thi-Tuong Vo, Soo-Hyung Kim, Taebum Lee, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Pranay Dumbhare, Vedant Phuse, Yash Dubey, Ankush Jamthikar, Trinh Thi Le Vuong, Jin Tae Kwak, Dorsa Ziaei, Hyun Jung, Tianyi Miao, David Snead, Shan E Ahmed Raza, Fayyaz Minhas, Nasir M. Rajpoot

Nuclear detection, segmentation and morphometric profiling are essential in helping us further understand the relationship between histology and patient outcome.

Nuclear Segmentation Segmentation +2

Transform Domain Pyramidal Dilated Convolution Networks For Restoration of Under Display Camera Images

1 code implementation20 Sep 2020 Hrishikesh P. S., Densen Puthussery, Melvin Kuriakose, Jiji C. V

Under-display camera (UDC) is a novel technology that can make digital imaging experience in handheld devices seamless by providing large screen-to-body ratio.

Image Restoration

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.