Search Results for author: Donghao Luo

Found 16 papers, 9 papers with code

Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain

1 code implementation7 Sep 2023 Lingtong Kong, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jie Yang

Video frame interpolation is an important low-level vision task, which can increase frame rate for more fluent visual experience.

Optical Flow Estimation Video Frame Interpolation

A Unified Framework for 3D Point Cloud Visual Grounding

1 code implementation23 Aug 2023 Haojia Lin, Yongdong Luo, Xiawu Zheng, Lijiang Li, Fei Chao, Taisong Jin, Donghao Luo, Yan Wang, Liujuan Cao, Rongrong Ji

This elaborate design enables 3DRefTR to achieve both well-performing 3DRES and 3DREC capacities with only a 6% additional latency compared to the original 3DREC model.

Referring Expression Referring Expression Comprehension +1

Learning Global-Local Correspondence with Semantic Bottleneck for Logical Anomaly Detection

no code implementations10 Mar 2023 Haiming Yao, Wenyong Yu, Wei Luo, Zhenfeng Qiang, Donghao Luo, Xiaotian Zhang

To address this issue, we propose a two-branch approach that consists of a local branch for detecting structural anomalies and a global branch for detecting logical anomalies.

Anomaly Detection

Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution

1 code implementation29 Aug 2022 Yifeng Zhou, Chuming Lin, Donghao Luo, Yong liu, Ying Tai, Chengjie Wang, Mingang Chen

Although some Unsupervised Degradation Prediction (UDP) methods are proposed to bypass this problem, the \textit{inconsistency} between degradation embedding and SR feature is still challenging.

Blind Super-Resolution Image Super-Resolution +1

IFRNet: Intermediate Feature Refine Network for Efficient Frame Interpolation

2 code implementations CVPR 2022 Lingtong Kong, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Wenqing Chu, Xiaoming Huang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jie Yang

Prevailing video frame interpolation algorithms, that generate the intermediate frames from consecutive inputs, typically rely on complex model architectures with heavy parameters or large delay, hindering them from diverse real-time applications.

Optical Flow Estimation Video Frame Interpolation

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

no code implementations NeurIPS 2021 Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

In this paper, we propose a novel blind SR framework to super-resolve LR images degraded by arbitrary blur kernel with accurate kernel estimation in frequency domain.

Image Super-Resolution Translation

Learning Comprehensive Motion Representation for Action Recognition

no code implementations23 Mar 2021 Mingyu Wu, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Junchi Yan, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

For action recognition learning, 2D CNN-based methods are efficient but may yield redundant features due to applying the same 2D convolution kernel to each frame.

Action Recognition

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition

no code implementations ECCV 2020 Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

Motivated by the previous success of Two-Dimensional Convolutional Neural Network (2D CNN) on image recognition, researchers endeavor to leverage it to characterize videos.

Action Recognition Representation Learning

TEINet: Towards an Efficient Architecture for Video Recognition

no code implementations21 Nov 2019 Zhao-Yang Liu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Li-Min Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Tong Lu

To relieve this problem, we propose an efficient temporal module, termed as Temporal Enhancement-and-Interaction (TEI Module), which could be plugged into the existing 2D CNNs (denoted by TEINet).

Action Recognition Video Recognition

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator

3 code implementations11 Nov 2019 Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

In this paper, we propose an efficient and unified framework to generate temporal action proposals named Dense Boundary Generator (DBG), which draws inspiration from boundary-sensitive methods and implements boundary classification and action completeness regression for densely distributed proposals.

General Classification Optical Flow Estimation +2

Image Matching via Loopy RNN

no code implementations10 Jun 2017 Donghao Luo, Bingbing Ni, Yichao Yan, Xiaokang Yang

Towards this end, we propose a novel loopy recurrent neural network (Loopy RNN), which is capable of aggregating relationship information of two input images in a progressive/iterative manner and outputting the consolidated matching score in the final iteration.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.