Search Results for author: Fan Liang

Found 7 papers, 5 papers with code

Adaptive Sparse Pairwise Loss for Object Re-Identification

1 code implementation CVPR 2023 Xiao Zhou, Yujie Zhong, Zhen Cheng, Fan Liang, Lin Ma

To address this problem, we propose a novel loss paradigm termed Sparse Pairwise (SP) loss that only leverages few appropriate pairs for each class in a mini-batch, and empirically demonstrate that it is sufficient for the ReID tasks.

Object

Multiple Object Tracking Challenge Technical Report for Team MT_IoT

1 code implementation7 Dec 2022 Feng Yan, Zhiheng Li, Weixin Luo, Zequn Jie, Fan Liang, Xiaolin Wei, Lin Ma

This is a brief technical report of our proposed method for Multiple-Object Tracking (MOT) Challenge in Complex Environments.

Ranked #8 on Multi-Object Tracking on DanceTrack (using extra training data)

Human Detection Multi-Object Tracking +2

SoccerNet 2022 Challenges Results

7 code implementations5 Oct 2022 Silvio Giancola, Anthony Cioppa, Adrien Deliège, Floriane Magera, Vladimir Somers, Le Kang, Xin Zhou, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdulrahman Darwish, Adrien Maglo, Albert Clapés, Andreas Luyts, Andrei Boiarov, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Avijit Shah, Baoyu Fan, Bharath Comandur, Chen Chen, Chen Zhang, Chen Zhao, Chengzhi Lin, Cheuk-Yiu Chan, Chun Chuen Hui, Dengjie Li, Fan Yang, Fan Liang, Fang Da, Feng Yan, Fufu Yu, Guanshuo Wang, H. Anthony Chan, He Zhu, Hongwei Kan, Jiaming Chu, Jianming Hu, Jianyang Gu, Jin Chen, João V. B. Soares, Jonas Theiner, Jorge De Corte, José Henrique Brito, Jun Zhang, Junjie Li, Junwei Liang, Leqi Shen, Lin Ma, Lingchi Chen, Miguel Santos Marques, Mike Azatov, Nikita Kasatkin, Ning Wang, Qiong Jia, Quoc Cuong Pham, Ralph Ewerth, Ran Song, RenGang Li, Rikke Gade, Ruben Debien, Runze Zhang, Sangrok Lee, Sergio Escalera, Shan Jiang, Shigeyuki Odashima, Shimin Chen, Shoichi Masui, Shouhong Ding, Sin-wai Chan, Siyu Chen, Tallal El-Shabrawy, Tao He, Thomas B. Moeslund, Wan-Chi Siu, Wei zhang, Wei Li, Xiangwei Wang, Xiao Tan, Xiaochuan Li, Xiaolin Wei, Xiaoqing Ye, Xing Liu, Xinying Wang, Yandong Guo, YaQian Zhao, Yi Yu, YingYing Li, Yue He, Yujie Zhong, Zhenhua Guo, Zhiheng Li

The SoccerNet 2022 challenges were the second annual video understanding challenges organized by the SoccerNet team.

Action Spotting Camera Calibration +3

Maria: A Visual Experience Powered Conversational Agent

1 code implementation ACL 2021 Zujie Liang, Huang Hu, Can Xu, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Yining Chen, Fan Liang, Daxin Jiang

The retriever aims to retrieve a correlated image to the dialog from an image index, while the visual concept detector extracts rich visual knowledge from the image.

A Lossless Intra Reference Block Recompression Scheme for Bandwidth Reduction in HEVC-IBC

no code implementations5 Apr 2021 Jiyuan Hu, Jun Wang, Guangyu Zhong, Jian Cao, Ren Mao, Fan Liang

The reference frame memory accesses in inter prediction result in high DRAM bandwidth requirement and power consumption.

Texture Classification

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.