Search Results for author: Gang He

Found 10 papers, 4 papers with code

Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network

no code implementations7 Jul 2023 Kepeng Xu, Li Xu, Gang He, Wenxin Yu, Yunsong Li

In this study, we address the emerging necessity of converting Standard Dynamic Range Television (SDRTV) content into High Dynamic Range Television (HDRTV) in light of the limited number of native HDRTV content.

inverse tone mapping Inverse-Tone-Mapping +2

SDRTV-to-HDRTV Conversion via Spatial-Temporal Feature Fusion

no code implementations4 Nov 2022 Kepeng Xu, Li Xu, Gang He, Chang Wu, Zijia Ma, Ming Sun, Yu-Wing Tai

To evaluate the performance of the proposed method, we construct a corresponding multi-frame dataset using HDR video of the HDR10 standard to conduct a comprehensive evaluation of different methods.

Global Priors Guided Modulation Network for Joint Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping

no code implementations14 Aug 2022 Gang He, Shaoyi Long, Li Xu, Chang Wu, Jinjia Zhou, Ming Sun, Xing Wen, Yurong Dai

Joint super-resolution and inverse tone-mapping (SR-ITM) aims to enhance the visual quality of videos that have quality deficiencies in resolution and dynamic range.

4k inverse tone mapping +3

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

Transcoded Video Restoration by Temporal Spatial Auxiliary Network

1 code implementation15 Dec 2021 Li Xu, Gang He, Jinjia Zhou, Jie Lei, Weiying Xie, Yunsong Li, Yu-Wing Tai

In most video platforms, such as Youtube, and TikTok, the played videos usually have undergone multiple video encodings such as hardware encoding by recording devices, software encoding by video editing apps, and single/multiple video transcoding by video application servers.

Video Editing Video Restoration

Hard-sample Guided Hybrid Contrast Learning for Unsupervised Person Re-Identification

1 code implementation25 Sep 2021 Zheng Hu, Chuang Zhu, Gang He

However, the previous approaches did not fully exploit information of hard samples, simply using cluster centroid or all instances for contrastive learning.

Contrastive Learning Pseudo Label +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.