Search Results for author: Hang Yan

Found 63 papers, 44 papers with code

InternLM2 Technical Report

1 code implementation26 Mar 2024 Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, FuKai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, JIA YU, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

The evolution of Large Language Models (LLMs) like ChatGPT and GPT-4 has sparked discussions on the advent of Artificial General Intelligence (AGI).

4k Long-Context Understanding

Benchmarking Chinese Commonsense Reasoning of LLMs: From Chinese-Specifics to Reasoning-Memorization Correlations

1 code implementation21 Mar 2024 Jiaxing Sun, Weiquan Huang, Jiang Wu, Chenya Gu, Wei Li, Songyang Zhang, Hang Yan, Conghui He

We introduce CHARM, the first benchmark for comprehensively and in-depth evaluating the commonsense reasoning ability of large language models (LLMs) in Chinese, which covers both globally known and Chinese-specific commonsense.

Benchmarking Memorization

In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models

no code implementations5 Mar 2024 Bo wang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Siyin Wang, Qingyuan Cheng, Xipeng Qiu

The exploration of whether agents can align with their environment without relying on human-labeled data presents an intriguing research topic.

Data-freeWeight Compress and Denoise for Large Language Models

no code implementations26 Feb 2024 Runyu Peng, Yunhua Zhou, Qipeng Guo, Yang Gao, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Significantly, our method is characterized by without necessitating additional involvement of any corpus, while simultaneously preserving orthogonality in conjunction with pruning and quantization methods.

Quantization

Hint-before-Solving Prompting: Guiding LLMs to Effectively Utilize Encoded Knowledge

1 code implementation22 Feb 2024 Jinlan Fu, Shenzhen Huangfu, Hang Yan, See-Kiong Ng, Xipeng Qiu

Large Language Models (LLMs) have recently showcased remarkable generalizability in various domains.

Logical Reasoning

LongWanjuan: Towards Systematic Measurement for Long Text Quality

1 code implementation21 Feb 2024 Kai Lv, Xiaoran Liu, Qipeng Guo, Hang Yan, Conghui He, Xipeng Qiu, Dahua Lin

The quality of training data are crucial for enhancing the long-text capabilities of foundation models.

Language Modelling

Identifying Semantic Induction Heads to Understand In-Context Learning

no code implementations20 Feb 2024 Jie Ren, Qipeng Guo, Hang Yan, Dongrui Liu, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Although large language models (LLMs) have demonstrated remarkable performance, the lack of transparency in their inference logic raises concerns about their trustworthiness.

In-Context Learning Knowledge Graphs

Code Needs Comments: Enhancing Code LLMs with Comment Augmentation

no code implementations20 Feb 2024 Demin Song, Honglin Guo, Yunhua Zhou, Shuhao Xing, Yudong Wang, Zifan Song, Wenwei Zhang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

The programming skill is one crucial ability for Large Language Models (LLMs), necessitating a deep understanding of programming languages (PLs) and their correlation with natural languages (NLs).

Data Augmentation

AnyGPT: Unified Multimodal LLM with Discrete Sequence Modeling

1 code implementation19 Feb 2024 Jun Zhan, Junqi Dai, Jiasheng Ye, Yunhua Zhou, Dong Zhang, Zhigeng Liu, Xin Zhang, Ruibin Yuan, Ge Zhang, Linyang Li, Hang Yan, Jie Fu, Tao Gui, Tianxiang Sun, Yugang Jiang, Xipeng Qiu

We introduce AnyGPT, an any-to-any multimodal language model that utilizes discrete representations for the unified processing of various modalities, including speech, text, images, and music.

Language Modelling Large Language Model

Turn Waste into Worth: Rectifying Top-$k$ Router of MoE

no code implementations17 Feb 2024 Zhiyuan Zeng, Qipeng Guo, Zhaoye Fei, Zhangyue Yin, Yunhua Zhou, Linyang Li, Tianxiang Sun, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

To address the dropped tokens and padding, we propose the Rectify-Router, comprising the Intra-GPU Rectification and the Fill-in Rectification.

Computational Efficiency

ChemLLM: A Chemical Large Language Model

no code implementations10 Feb 2024 Di Zhang, Wei Liu, Qian Tan, Jingdan Chen, Hang Yan, Yuliang Yan, Jiatong Li, Weiran Huang, Xiangyu Yue, Dongzhan Zhou, Shufei Zhang, Mao Su, Hansen Zhong, Yuqiang Li, Wanli Ouyang

ChemLLM beats GPT-3. 5 on all three principal tasks in chemistry, i. e., name conversion, molecular caption, and reaction prediction, and surpasses GPT-4 on two of them.

Language Modelling Large Language Model +2

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

1 code implementation9 Feb 2024 Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

We further explore how to use LEAN to solve math problems and study its performance under the setting of multi-task learning which shows the possibility of using LEAN as a unified platform for solving and proving in math.

Data Augmentation GSM8K +3

Query of CC: Unearthing Large Scale Domain-Specific Knowledge from Public Corpora

no code implementations26 Jan 2024 Zhaoye Fei, Yunfan Shao, Linyang Li, Zhiyuan Zeng, Conghui He, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Large language models have demonstrated remarkable potential in various tasks, however, there remains a significant scarcity of open-source models and data for specific domains.

Language Modelling Large Language Model

F-Eval: Asssessing Fundamental Abilities with Refined Evaluation Methods

1 code implementation26 Jan 2024 Yu Sun, Keyu Chen, Shujie Wang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Dahua Lin

However, these evaluation benchmarks are limited to assessing the instruction-following capabilities, overlooking the fundamental abilities that emerge during the pre-training stage.

Instruction Following

Linear Alignment: A Closed-form Solution for Aligning Human Preferences without Tuning and Feedback

1 code implementation21 Jan 2024 Songyang Gao, Qiming Ge, Wei Shen, Shihan Dou, Junjie Ye, Xiao Wang, Rui Zheng, Yicheng Zou, Zhi Chen, Hang Yan, Qi Zhang, Dahua Lin

This reliance limits the applicability of RLHF and hinders the development of professional assistants tailored to diverse human preferences.

CoLLiE: Collaborative Training of Large Language Models in an Efficient Way

1 code implementation1 Dec 2023 Kai Lv, Shuo Zhang, Tianle Gu, Shuhao Xing, Jiawei Hong, Keyu Chen, Xiaoran Liu, Yuqing Yang, Honglin Guo, Tengxiao Liu, Yu Sun, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu

This paper introduces CoLLiE, an efficient library that facilitates collaborative training of large language models using 3D parallelism, parameter-efficient fine-tuning (PEFT) methods, and optimizers such as Lion, Adan, Sophia, LOMO and AdaLomo.

Watermarking LLMs with Weight Quantization

1 code implementation17 Oct 2023 Linyang Li, Botian Jiang, Pengyu Wang, Ke Ren, Hang Yan, Xipeng Qiu

Abuse of large language models reveals high risks as large language models are being deployed at an astonishing speed.

Language Modelling Large Language Model +1

AdaLomo: Low-memory Optimization with Adaptive Learning Rate

1 code implementation16 Oct 2023 Kai Lv, Hang Yan, Qipeng Guo, Haijun Lv, Xipeng Qiu

Building on this insight, we introduce the low-memory optimization with adaptive learning rate (AdaLomo), which offers an adaptive learning rate for each parameter.

Scaling Laws of RoPE-based Extrapolation

1 code implementation8 Oct 2023 Xiaoran Liu, Hang Yan, Shuo Zhang, Chenxin An, Xipeng Qiu, Dahua Lin

The extrapolation capability of Large Language Models (LLMs) based on Rotary Position Embedding is currently a topic of considerable interest.

16k

Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation

no code implementations28 Sep 2023 Alex Zihao Zhu, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Hang Yan, Yukun Zhu, Liang-Chieh Chen, Henrik Kretzschmar

Finally, we directly project the superpixel class predictions back into the pixel space using the associations between the superpixels and the image pixel features.

Autonomous Driving Segmentation +2

WanJuan: A Comprehensive Multimodal Dataset for Advancing English and Chinese Large Models

1 code implementation21 Aug 2023 Conghui He, Zhenjiang Jin, Chao Xu, Jiantao Qiu, Bin Wang, Wei Li, Hang Yan, Jiaqi Wang, Dahua Lin

The rise in popularity of ChatGPT and GPT-4 has significantly accelerated the development of large models, leading to the creation of numerous impressive large language models(LLMs) and multimodal large language models (MLLMs).

Does Correction Remain A Problem For Large Language Models?

no code implementations3 Aug 2023 Xiaowu Zhang, Xiaotian Zhang, Cheng Yang, Hang Yan, Xipeng Qiu

As large language models, such as GPT, continue to advance the capabilities of natural language processing (NLP), the question arises: does the problem of correction still persist?

Few-Shot Learning

PromptNER: A Prompting Method for Few-shot Named Entity Recognition via k Nearest Neighbor Search

1 code implementation20 May 2023 Mozhi Zhang, Hang Yan, Yaqian Zhou, Xipeng Qiu

We use prompts that contains entity category information to construct label prototypes, which enables our model to fine-tune with only the support set.

few-shot-ner Few-shot NER +4

CodeIE: Large Code Generation Models are Better Few-Shot Information Extractors

1 code implementation9 May 2023 Peng Li, Tianxiang Sun, Qiong Tang, Hang Yan, Yuanbin Wu, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

A common practice is to recast the task into a text-to-text format such that generative LLMs of natural language (NL-LLMs) like GPT-3 can be prompted to solve it.

Code Generation Few-Shot Learning +4

Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning

1 code implementation7 May 2023 Xiaonan Li, Kai Lv, Hang Yan, Tianyang Lin, Wei Zhu, Yuan Ni, Guotong Xie, Xiaoling Wang, Xipeng Qiu

To train UDR, we cast various tasks' training signals into a unified list-wise ranking formulation by language model's feedback.

In-Context Learning Language Modelling +1

Rethinking Label Smoothing on Multi-hop Question Answering

2 code implementations19 Dec 2022 Zhangyue Yin, Yuxin Wang, Xiannian Hu, Yiguang Wu, Hang Yan, Xinyu Zhang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Multi-Hop Question Answering (MHQA) is a significant area in question answering, requiring multiple reasoning components, including document retrieval, supporting sentence prediction, and answer span extraction.

Image Classification Machine Reading Comprehension +6

Investigating Glyph Phonetic Information for Chinese Spell Checking: What Works and What's Next

no code implementations8 Dec 2022 Xiaotian Zhang, Yanjun Zheng, Hang Yan, Xipeng Qiu

While pre-trained Chinese language models have demonstrated impressive performance on a wide range of NLP tasks, the Chinese Spell Checking (CSC) task remains a challenge.

Chinese Spell Checking

DORE: Document Ordered Relation Extraction based on Generative Framework

1 code implementation28 Oct 2022 Qipeng Guo, Yuqing Yang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Zheng Zhang

In this paper, we investigate the root cause of the underwhelming performance of the existing generative DocRE models and discover that the culprit is the inadequacy of the training paradigm, instead of the capacities of the models.

Document-level Relation Extraction Relation

Waymo Open Dataset: Panoramic Video Panoptic Segmentation

1 code implementation15 Jun 2022 Jieru Mei, Alex Zihao Zhu, Xinchen Yan, Hang Yan, Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Liang-Chieh Chen, Henrik Kretzschmar, Dragomir Anguelov

We therefore present the Waymo Open Dataset: Panoramic Video Panoptic Segmentation Dataset, a large-scale dataset that offers high-quality panoptic segmentation labels for autonomous driving.

Autonomous Driving Image Segmentation +4

Dialogue Meaning Representation for Task-Oriented Dialogue Systems

1 code implementation23 Apr 2022 Xiangkun Hu, Junqi Dai, Hang Yan, Yi Zhang, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Zheng Zhang

We propose Dialogue Meaning Representation (DMR), a pliable and easily extendable representation for task-oriented dialogue.

coreference-resolution Negation +1

TURNER: The Uncertainty-based Retrieval Framework for Chinese NER

no code implementations18 Feb 2022 Zhichao Geng, Hang Yan, Zhangyue Yin, Chenxin An, Xipeng Qiu

Chinese NER is a difficult undertaking due to the ambiguity of Chinese characters and the absence of word boundaries.

General Knowledge NER +1

Contrast and Generation Make BART a Good Dialogue Emotion Recognizer

1 code implementation21 Dec 2021 ShiMin Li, Hang Yan, Xipeng Qiu

Meanwhile, we utilize an auxiliary response generation task to enhance the model's ability of handling context information, thereby forcing the model to recognize emotions with similar semantics in diverse contexts.

Contrastive Learning Emotion Recognition in Conversation +1

CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation

1 code implementation13 Sep 2021 Yunfan Shao, Zhichao Geng, Yitao Liu, Junqi Dai, Hang Yan, Fei Yang, Li Zhe, Hujun Bao, Xipeng Qiu

In this paper, we take the advantage of previous pre-trained models (PTMs) and propose a novel Chinese Pre-trained Unbalanced Transformer (CPT).

Denoising Language Modelling +3

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks

1 code implementation ACL 2021 Hang Yan, Tao Gui, Junqi Dai, Qipeng Guo, Zheng Zhang, Xipeng Qiu

To that end, we propose to formulate the NER subtasks as an entity span sequence generation task, which can be solved by a unified sequence-to-sequence (Seq2Seq) framework.

named-entity-recognition Named Entity Recognition +2

Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit

1 code implementation ACL 2021 Xiaonan Li, Yunfan Shao, Tianxiang Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

To alleviate this problem, we extend the recent successful early-exit mechanism to accelerate the inference of PTMs for sequence labeling tasks.

Sentence

Does syntax matter? A strong baseline for Aspect-based Sentiment Analysis with RoBERTa

1 code implementation NAACL 2021 Junqi Dai, Hang Yan, Tianxiang Sun, PengFei Liu, Xipeng Qiu

In this paper, we firstly compare the induced trees from PTMs and the dependency parsing trees on several popular models for the ABSA task, showing that the induced tree from fine-tuned RoBERTa (FT-RoBERTa) outperforms the parser-provided tree.

Aspect-Based Sentiment Analysis Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) +1

Text Information Aggregation with Centrality Attention

no code implementations16 Nov 2020 Jingjing Gong, Hang Yan, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

A lot of natural language processing problems need to encode the text sequence as a fix-length vector, which usually involves aggregation process of combining the representations of all the words, such as pooling or self-attention.

Sentence text-classification +1

fastHan: A BERT-based Multi-Task Toolkit for Chinese NLP

1 code implementation ACL 2021 Zhichao Geng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

The joint-model is trained and evaluated on 13 corpora of four tasks, yielding near state-of-the-art (SOTA) performance in dependency parsing and NER, achieving SOTA performance in CWS and POS.

Chinese Word Segmentation Dependency Parsing +6

FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer

1 code implementation ACL 2020 Xiaonan Li, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Recently, the character-word lattice structure has been proved to be effective for Chinese named entity recognition (NER) by incorporating the word information.

Chinese Named Entity Recognition named-entity-recognition +3

Learning Sparse Sharing Architectures for Multiple Tasks

1 code implementation12 Nov 2019 Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xiaonan Li, PengFei Liu, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Most existing deep multi-task learning models are based on parameter sharing, such as hard sharing, hierarchical sharing, and soft sharing.

Multi-Task Learning

TENER: Adapting Transformer Encoder for Named Entity Recognition

7 code implementations10 Nov 2019 Hang Yan, Bocao Deng, Xiaonan Li, Xipeng Qiu

The Bidirectional long short-term memory networks (BiLSTM) have been widely used as an encoder in models solving the named entity recognition (NER) task.

Chinese Named Entity Recognition Named Entity Recognition

A Concise Model for Multi-Criteria Chinese Word Segmentation with Transformer Encoder

1 code implementation Findings of the Association for Computational Linguistics 2020 Xipeng Qiu, Hengzhi Pei, Hang Yan, Xuanjing Huang

Multi-criteria Chinese word segmentation (MCCWS) aims to exploit the relations among the multiple heterogeneous segmentation criteria and further improve the performance of each single criterion.

Chinese Word Segmentation Multi-Task Learning +1

RoNIN: Robust Neural Inertial Navigation in the Wild: Benchmark, Evaluations, and New Methods

3 code implementations30 May 2019 Hang Yan, Sachini Herath, Yasutaka Furukawa

This paper sets a new foundation for data-driven inertial navigation research, where the task is the estimation of positions and orientations of a moving subject from a sequence of IMU sensor measurements.

A Graph-based Model for Joint Chinese Word Segmentation and Dependency Parsing

1 code implementation TACL 2020 Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Our graph-based joint model achieves better performance than previous joint models and state-of-the-art results in both Chinese word segmentation and dependency parsing.

Chinese Word Segmentation Dependency Parsing +3

Gaussian Word Embedding with a Wasserstein Distance Loss

no code implementations21 Aug 2018 Chi Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Therefore, with the aim of representing words in a highly efficient way, we propose to operate a Gaussian word embedding model with a loss function based on the Wasserstein distance.

Document Classification General Classification +1

RIDI: Robust IMU Double Integration

1 code implementation ECCV 2018 Hang Yan, Qi Shan, Yasutaka Furukawa

This paper proposes a novel data-driven approach for inertial navigation, which learns to estimate trajectories of natural human motions just from an inertial measurement unit (IMU) in every smartphone.

Turning an Urban Scene Video into a Cinemagraph

no code implementations CVPR 2017 Hang Yan, Yebin Liu, Yasutaka Furukawa

Our approach first warps an input video into the viewpoint of a reference camera.

Multi-way Particle Swarm Fusion

no code implementations5 Dec 2016 Chen Liu, Hang Yan, Pushmeet Kohli, Yasutaka Furukawa

This paper proposes a novel MAP inference framework for Markov Random Field (MRF) in parallel computing environments.

Optical Flow Estimation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.