Search Results for author: Haodong Lyu

Found 1 papers, 1 papers with code

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

1 code implementation10 Nov 2021 Xiangru Lian, Binhang Yuan, XueFeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen yang, Ce Zhang, Ji Liu

Specifically, in order to ensure both the training efficiency and the training accuracy, we design a novel hybrid training algorithm, where the embedding layer and the dense neural network are handled by different synchronization mechanisms; then we build a system called Persia (short for parallel recommendation training system with hybrid acceleration) to support this hybrid training algorithm.

Recommendation Systems

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.