Search Results for author: Haoli Shi

Found 1 papers, 1 papers with code

In-Orbit Instrument Performance Study and Calibration for POLAR Polarization Measurements

1 code implementation19 May 2018 Zheng-Heng Li, Merlin Kole, Jian-Chao Sun, Li-Ming Song, Nicolas Produit, Bo-Bing Wu, Tianwei Bao, Tancredi Bernasconi, Franck Cadoux, Yongwei Dong, Minzi Feng, Neal Gauvin, Wojtek Hajdas, Hancheng Li, Lu Li, Xin Liu, Radoslaw Marcinkowski, Martin Pohl, Dominik K. Rybka, Haoli Shi, Jacek Szabelski, Teresa Tymieniecka, Ruijie Wang, Yuanhao Wang, Xing Wen, Xin Wu, Shao-Lin Xiong, Anna Zwolinska, Li Zhang, Lai-Yu Zhang, Shuang-Nan Zhang, Yong-Jie Zhang, Yi Zhao

POLAR is a compact space-borne detector designed to perform reliable measurements of the polarization for transient sources like Gamma-Ray Bursts in the energy range 50-500keV.

Instrumentation and Methods for Astrophysics High Energy Physics - Experiment Instrumentation and Detectors

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.