Search Results for author: Haoming Cai

Found 10 papers, 3 papers with code

Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment

no code implementations18 May 2023 Tianhe Wu, Shuwei Shi, Haoming Cai, Mingdeng Cao, Jing Xiao, Yinqiang Zheng, Yujiu Yang

Blind Omnidirectional Image Quality Assessment (BOIQA) aims to objectively assess the human perceptual quality of omnidirectional images (ODIs) without relying on pristine-quality image information.

Image Quality Assessment

Super-Resolution by Predicting Offsets: An Ultra-Efficient Super-Resolution Network for Rasterized Images

no code implementations9 Oct 2022 Jinjin Gu, Haoming Cai, Chenyu Dong, Ruofan Zhang, Yulun Zhang, Wenming Yang, Chun Yuan

We finally use a guided fusion operation to integrate the sharp edges generated by the network and flat areas by the interpolation method to get the final SR image.

Quantization Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment

no code implementations23 Jun 2022 Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Radu Timofte

This challenge is divided into two tracks, a full-reference IQA track similar to the previous NTIRE IQA challenge and a new track that focuses on the no-reference IQA methods.

Image Quality Assessment Image Restoration

Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution

1 code implementation12 May 2022 Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

One is the usage of blueprint separable convolution (BSConv), which takes place of the redundant convolution operation.

Image Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Image Quality Assessment for Perceptual Image Restoration: A New Dataset, Benchmark and Metric

no code implementations30 Nov 2020 Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

To answer the questions and promote the development of IQA methods, we contribute a large-scale IQA dataset, called Perceptual Image Processing ALgorithms (PIPAL) dataset.

Image Quality Assessment Image Restoration

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration

no code implementations ECCV 2020 Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

To answer these questions and promote the development of IQA methods, we contribute a large-scale IQA dataset, called Perceptual Image Processing Algorithms (PIPAL) dataset.

Image Quality Assessment Image Restoration +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.