Search Results for author: Haoqiang Fan

Found 41 papers, 30 papers with code

Sparse Beats Dense: Rethinking Supervision in Radar-Camera Depth Completion

no code implementations1 Dec 2023 Huadong Li, Minhao Jing, Jiajun Liang, Haoqiang Fan, Renhe Ji

In this paper, we find that the challenge of using sparse supervision for training Radar-Camera depth prediction models is the Projection Transformation Collapse (PTC).

Depth Completion Depth Estimation +2

GAFlow: Incorporating Gaussian Attention into Optical Flow

1 code implementation ICCV 2023 Ao Luo, Fan Yang, Xin Li, Lang Nie, Chunyu Lin, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Moreover, for reliable motion analysis, we provide a new Gaussian-Guided Attention Module (GGAM) which not only inherits properties from Gaussian distribution to instinctively revolve around the neighbor fields of each point but also is empowered to put the emphasis on contextually related regions during matching.

Optical Flow Estimation Representation Learning

Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation

1 code implementation ICCV 2023 Hai Jiang, Haipeng Li, Songchen Han, Haoqiang Fan, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

In this paper, we propose an iterative framework, which consists of two phases: a generation phase and a training phase, to generate realistic training data and yield a supervised homography network.

SAM-IQA: Can Segment Anything Boost Image Quality Assessment?

1 code implementation10 Jul 2023 Xinpeng Li, Ting Jiang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Our experiments confirm the powerful feature extraction capabilities of Segment Anything and highlight the value of combining spatial-domain and frequency-domain features in IQA tasks.

Image Quality Assessment

Low-Light Image Enhancement with Wavelet-based Diffusion Models

1 code implementation1 Jun 2023 Hai Jiang, Ao Luo, Songchen Han, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Diffusion models have achieved promising results in image restoration tasks, yet suffer from time-consuming, excessive computational resource consumption, and unstable restoration.

Denoising Face Detection +2

Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models

no code implementations23 May 2023 Qi Wu, Mingyan Han, Ting Jiang, Haoqiang Fan, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Deep image denoising models often rely on large amount of training data for the high quality performance.

Image Denoising Noise Estimation

DIPNet: Efficiency Distillation and Iterative Pruning for Image Super-Resolution

no code implementations14 Apr 2023 Lei Yu, Xinpeng Li, Youwei Li, Ting Jiang, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

To address this issue, we propose a novel multi-stage lightweight network boosting method, which can enable lightweight networks to achieve outstanding performance.

Image Super-Resolution Network Pruning

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Fast Nearest Convolution for Real-Time Efficient Image Super-Resolution

2 code implementations24 Aug 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

The proposed nearest convolution has the same performance as the nearest upsampling but is much faster and more suitable for Android NNAPI.

Image Super-Resolution Quantization

Efficient One Pass Self-distillation with Zipf's Label Smoothing

1 code implementation26 Jul 2022 Jiajun Liang, Linze Li, Zhaodong Bing, Borui Zhao, Yao Tang, Bo Lin, Haoqiang Fan

This paper proposes an efficient self-distillation method named Zipf's Label Smoothing (Zipf's LS), which uses the on-the-fly prediction of a network to generate soft supervision that conforms to Zipf distribution without using any contrastive samples or auxiliary parameters.

RealFlow: EM-based Realistic Optical Flow Dataset Generation from Videos

1 code implementation22 Jul 2022 Yunhui Han, Kunming Luo, Ao Luo, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Guiming Luo, Shuaicheng Liu

Specifically, we first estimate optical flow between a pair of video frames, and then synthesize a new image from this pair based on the predicted flow.

Image Generation Optical Flow Estimation

Explaining Deepfake Detection by Analysing Image Matching

1 code implementation20 Jul 2022 Shichao Dong, Jin Wang, Jiajun Liang, Haoqiang Fan, Renhe Ji

Besides the supervision of binary labels, deepfake detection models implicitly learn artifact-relevant visual concepts through the FST-Matching (i. e. the matching fake, source, target images) in the training set.

DeepFake Detection Face Swapping +1

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment

1 code implementation18 Apr 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Shen Cheng, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

To overcome the challenges in BurstSR, we propose a Burst Super-Resolution Transformer (BSRT), which can significantly improve the capability of extracting inter-frame information and reconstruction.

Burst Image Reconstruction Burst Image Super-Resolution +2

FS6D: Few-Shot 6D Pose Estimation of Novel Objects

1 code implementation CVPR 2022 Yisheng He, Yao Wang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Qifeng Chen

6D object pose estimation networks are limited in their capability to scale to large numbers of object instances due to the close-set assumption and their reliance on high-fidelity object CAD models.

6D Pose Estimation 6D Pose Estimation using RGB +1

Towards Self-Supervised Category-Level Object Pose and Size Estimation

no code implementations6 Mar 2022 Yisheng He, Haoqiang Fan, Haibin Huang, Qifeng Chen, Jian Sun

Instead, we propose a label-free method that learns to enforce the geometric consistency between category template mesh and observed object point cloud under a self-supervision manner.

Learning Optical Flow with Adaptive Graph Reasoning

1 code implementation8 Feb 2022 Ao Luo, Fan Yang, Kunming Luo, Xin Li, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Our key idea is to decouple the context reasoning from the matching procedure, and exploit scene information to effectively assist motion estimation by learning to reason over the adaptive graph.

Motion Estimation Optical Flow Estimation +1

iShape: A First Step Towards Irregular Shape Instance Segmentation

no code implementations30 Sep 2021 Lei Yang, Yan Zi Wei, Yisheng He, Wei Sun, Zhenhang Huang, Haibin Huang, Haoqiang Fan

In this paper, we introduce a brand new dataset to promote the study of instance segmentation for objects with irregular shapes.

Instance Segmentation Segmentation +1

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging

8 code implementations22 May 2021 Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

In this paper, we present an attention-guided deformable convolutional network for hand-held multi-frame high dynamic range (HDR) imaging, namely ADNet.

Face Alignment Vocal Bursts Intensity Prediction

ASFlow: Unsupervised Optical Flow Learning with Adaptive Pyramid Sampling

no code implementations8 Apr 2021 Kunming Luo, Ao Luo, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Equipped with these two modules, our method achieves the best performance for unsupervised optical flow estimation on multiple leading benchmarks, including MPI-SIntel, KITTI 2012 and KITTI 2015.

Optical Flow Estimation

Motion Basis Learning for Unsupervised Deep Homography Estimation with Subspace Projection

1 code implementation ICCV 2021 Nianjin Ye, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Last, we propose a Feature Identity Loss (FIL) to enforce the learned image feature warp-equivariant, meaning that the result should be identical if the order of warp operation and feature extraction is swapped.

Homography Estimation

D2C-SR: A Divergence to Convergence Approach for Real-World Image Super-Resolution

1 code implementation26 Mar 2021 Youwei Li, Haibin Huang, Lanpeng Jia, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Rethinking both, we learn the distribution of underlying high-frequency details in a discrete form and propose a two-stage pipeline: divergence stage to convergence stage.

Image Super-Resolution SSIM

FFB6D: A Full Flow Bidirectional Fusion Network for 6D Pose Estimation

3 code implementations CVPR 2021 Yisheng He, Haibin Huang, Haoqiang Fan, Qifeng Chen, Jian Sun

Moreover, at the output representation stage, we designed a simple but effective 3D keypoints selection algorithm considering the texture and geometry information of objects, which simplifies keypoint localization for precise pose estimation.

6D Pose Estimation Representation Learning

NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection

3 code implementations CVPR 2021 Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Subsequently, image denosing can be achieved by selecting corresponding basis of the signal subspace and projecting the input into such space.

 Ranked #1 on Image Denoising on SIDD (SSIM (sRGB) metric)

Image Denoising SSIM

UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning

2 code implementations CVPR 2021 Kunming Luo, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Haoqiang Fan, Jue Wang, Jian Sun

By integrating these two components together, our method achieves the best performance for unsupervised optical flow learning on multiple leading benchmarks, including MPI-SIntel, KITTI 2012 and KITTI 2015.

Optical Flow Estimation

Disentangled Image Matting

no code implementations ICCV 2019 Shaofan Cai, Xiaoshuai Zhang, Haoqiang Fan, Haibin Huang, Jiangyu Liu, Jiaming Liu, Jiaying Liu, Jue Wang, Jian Sun

Most previous image matting methods require a roughly-specificed trimap as input, and estimate fractional alpha values for all pixels that are in the unknown region of the trimap.

Image Matting

Deep Fusion Network for Image Completion

5 code implementations17 Apr 2019 Xin Hong, Pengfei Xiong, Renhe Ji, Haoqiang Fan

The fusion block not only provides a smooth fusion between restored and existing content, but also provides an attention map to make network focus more on the unknown pixels.

Image Inpainting

A Point Set Generation Network for 3D Object Reconstruction from a Single Image

4 code implementations CVPR 2017 Haoqiang Fan, Hao Su, Leonidas Guibas

Our final solution is a conditional shape sampler, capable of predicting multiple plausible 3D point clouds from an input image.

Ranked #2 on 3D Reconstruction on Data3D−R2N2 (using extra training data)

3D Object Reconstruction From A Single Image 3D Reconstruction

Learning Deep Face Representation

no code implementations12 Mar 2014 Haoqiang Fan, Zhimin Cao, Yuning Jiang, Qi Yin, Chinchilla Doudou

Our basic network is capable of achieving high recognition accuracy ($85. 8\%$ on LFW benchmark) with only 8 dimension representation.

Face Recognition

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.