Search Results for author: Haowei Li

Found 4 papers, 2 papers with code

CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement

1 code implementation20 Nov 2023 Boni Hu, Lin Chen, Runjian Chen, Shuhui Bu, Pengcheng Han, Haowei Li

Visual geolocalization is a cost-effective and scalable task that involves matching one or more query images, taken at some unknown location, to a set of geo-tagged reference images.

General Knowledge Keypoint Detection

EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device

no code implementations27 Jun 2023 Haowei Li, Wenqing Yan, Du Liu, Long Qian, Yuxing Yang, Yihao Liu, Zhe Zhao, Hui Ding, Guangzhi Wang

The head surface is reconstructed using depth data for spatial registration, avoiding fixing tracking targets rigidly on the patient's skull.

Anatomy

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer

1 code implementation4 Feb 2020 Tong Liu, Zhaowei Chen, Yi Yang, Zehao Wu, Haowei Li

Nowadays, deep learning techniques are widely used for lane detection, but application in low-light conditions remains a challenge until this day.

Lane Detection Multi-Task Learning +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.