Search Results for author: Hongbing Ma

Found 4 papers, 1 papers with code

DEANet: Decomposition Enhancement and Adjustment Network for Low-Light Image Enhancement

no code implementations14 Sep 2022 Yonglong Jiang, Liangliang Li, Yuan Xue, Hongbing Ma

Solving the problem of poor low-light image quality can effectively improve the visual quality of images and better improve the usability of computer vision.

Denoising Image Generation +1

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Deep Unsupervised Learning for Joint Antenna Selection and Hybrid Beamforming

no code implementations6 Jun 2021 Zhiyan Liu, Yuwen Yang, Feifei Gao, Ting Zhou, Hongbing Ma

In this paper, we propose a novel deep unsupervised learning-based approach that jointly optimizes antenna selection and hybrid beamforming to improve the hardware and spectral efficiencies of massive multiple-input-multiple-output (MIMO) downlink systems.

Quantization

Unsupervised segmentation via semantic-apparent feature fusion

no code implementations21 May 2020 Xi Li, Huimin Ma, Hongbing Ma, Yidong Wang

In order to solve this problem, the research proposes an unsupervised foreground segmentation method based on semantic-apparent feature fusion (SAFF).

Foreground Segmentation Segmentation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.