Search Results for author: Huijie Wang

Found 7 papers, 6 papers with code

Open-sourced Data Ecosystem in Autonomous Driving: the Present and Future

2 code implementations6 Dec 2023 Hongyang Li, Yang Li, Huijie Wang, Jia Zeng, Huilin Xu, Pinlong Cai, Li Chen, Junchi Yan, Feng Xu, Lu Xiong, Jingdong Wang, Futang Zhu, Chunjing Xu, Tiancai Wang, Fei Xia, Beipeng Mu, Zhihui Peng, Dahua Lin, Yu Qiao

With the continuous maturation and application of autonomous driving technology, a systematic examination of open-source autonomous driving datasets becomes instrumental in fostering the robust evolution of the industry ecosystem.

Autonomous Driving

Application of a Dense Fusion Attention Network in Fault Diagnosis of Centrifugal Fan

no code implementations12 Nov 2023 Ruijun Wang, YuAn Liu, Zhixia Fan, Xiaogang Xu, Huijie Wang

However, it is still a challenge to understand the correspondence between the structure and function of the model and the diagnosis process.

Geometric-aware Pretraining for Vision-centric 3D Object Detection

1 code implementation6 Apr 2023 Linyan Huang, Huijie Wang, Jia Zeng, Shengchuan Zhang, Liujuan Cao, Junchi Yan, Hongyang Li

We also conduct experiments on various image backbones and view transformations to validate the efficacy of our approach.

3D Object Detection Autonomous Driving +2

Delving into the Devils of Bird's-eye-view Perception: A Review, Evaluation and Recipe

2 code implementations12 Sep 2022 Hongyang Li, Chonghao Sima, Jifeng Dai, Wenhai Wang, Lewei Lu, Huijie Wang, Jia Zeng, Zhiqi Li, Jiazhi Yang, Hanming Deng, Hao Tian, Enze Xie, Jiangwei Xie, Li Chen, Tianyu Li, Yang Li, Yulu Gao, Xiaosong Jia, Si Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, Yu Qiao

As sensor configurations get more complex, integrating multi-source information from different sensors and representing features in a unified view come of vital importance.

Autonomous Driving

Multi-Compound Transformer for Accurate Biomedical Image Segmentation

1 code implementation28 Jun 2021 Yuanfeng Ji, Ruimao Zhang, Huijie Wang, Zhen Li, Lingyun Wu, Shaoting Zhang, Ping Luo

The recent vision transformer(i. e. for image classification) learns non-local attentive interaction of different patch tokens.

Image Classification Image Segmentation +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.