Search Results for author: JiaHong Wu

Found 4 papers, 2 papers with code

EVLM: An Efficient Vision-Language Model for Visual Understanding

no code implementations19 Jul 2024 Kaibing Chen, Dong Shen, Hanwen Zhong, Huasong Zhong, Kui Xia, Di Xu, Wei Yuan, Yifei Hu, Bin Wen, Tianke Zhang, Changyi Liu, Dewen Fan, Huihui Xiao, JiaHong Wu, Fan Yang, Size Li, Di Zhang

However, when dealing with long sequences of visual signals or inputs such as videos, the self-attention mechanism of language models can lead to significant computational overhead.

Zero-Shot Instance Segmentation

4 code implementations CVPR 2021 Ye Zheng, JiaHong Wu, Yongqiang Qin, Faen Zhang, Li Cui

We follow this motivation and propose a new task set named zero-shot instance segmentation (ZSI).

Instance Segmentation object-detection +4

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.