Search Results for author: Jiaming Guo

Found 21 papers, 6 papers with code

Efficient Real-world Image Super-Resolution Via Adaptive Directional Gradient Convolution

no code implementations11 May 2024 Long Peng, Yang Cao, Renjing Pei, Wenbo Li, Jiaming Guo, Xueyang Fu, Yang Wang, Zheng-Jun Zha

These convolutions are integrated in parallel with a novel linear weighting mechanism to form an Adaptive Directional Gradient Convolution (DGConv), which adaptively weights and fuses the basic directional gradients to improve the gradient arrangement perception capability for both regular and irregular textures.

Image Super-Resolution

The Ninth NTIRE 2024 Efficient Super-Resolution Challenge Report

2 code implementations16 Apr 2024 Bin Ren, Nancy Mehta, Radu Timofte, Hongyuan Yu, Cheng Wan, Yuxin Hong, Bingnan Han, Zhuoyuan Wu, Yajun Zou, Yuqing Liu, Jizhe Li, Keji He, Chao Fan, Heng Zhang, Xiaolin Zhang, Xuanwu Yin, Kunlong Zuo, Bohao Liao, Peizhe Xia, Long Peng, Zhibo Du, Xin Di, Wangkai Li, Yang Wang, Wei Zhai, Renjing Pei, Jiaming Guo, Songcen Xu, Yang Cao, ZhengJun Zha, Yan Wang, Yi Liu, Qing Wang, Gang Zhang, Liou Zhang, Shijie Zhao, Long Sun, Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jinhui Tang, Xin Liu, Min Yan, Menghan Zhou, Yiqiang Yan, Yixuan Liu, Wensong Chan, Dehua Tang, Dong Zhou, Li Wang, Lu Tian, Barsoum Emad, Bohan Jia, Junbo Qiao, Yunshuai Zhou, Yun Zhang, Wei Li, Shaohui Lin, Shenglong Zhou, Binbin Chen, Jincheng Liao, Suiyi Zhao, Zhao Zhang, Bo wang, Yan Luo, Yanyan Wei, Feng Li, Mingshen Wang, Yawei Li, Jinhan Guan, Dehua Hu, Jiawei Yu, Qisheng Xu, Tao Sun, Long Lan, Kele Xu, Xin Lin, Jingtong Yue, Lehan Yang, Shiyi Du, Lu Qi, Chao Ren, Zeyu Han, YuHan Wang, Chaolin Chen, Haobo Li, Mingjun Zheng, Zhongbao Yang, Lianhong Song, Xingzhuo Yan, Minghan Fu, Jingyi Zhang, Baiang Li, Qi Zhu, Xiaogang Xu, Dan Guo, Chunle Guo, Jiadi Chen, Huanhuan Long, Chunjiang Duanmu, Xiaoyan Lei, Jie Liu, Weilin Jia, Weifeng Cao, Wenlong Zhang, Yanyu Mao, Ruilong Guo, Nihao Zhang, Qian Wang, Manoj Pandey, Maksym Chernozhukov, Giang Le, Shuli Cheng, Hongyuan Wang, Ziyan Wei, Qingting Tang, Liejun Wang, Yongming Li, Yanhui Guo, Hao Xu, Akram Khatami-Rizi, Ahmad Mahmoudi-Aznaveh, Chih-Chung Hsu, Chia-Ming Lee, Yi-Shiuan Chou, Amogh Joshi, Nikhil Akalwadi, Sampada Malagi, Palani Yashaswini, Chaitra Desai, Ramesh Ashok Tabib, Ujwala Patil, Uma Mudenagudi

In sub-track 1, the practical runtime performance of the submissions was evaluated, and the corresponding score was used to determine the ranking.

Image Super-Resolution

Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer

1 code implementation12 Jun 2023 Qi Yi, Rui Zhang, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Yunkai Gao, Kaizhao Yuan, Ruizhi Chen, Siming Lan, Xing Hu, Zidong Du, Xishan Zhang, Qi Guo, Yunji Chen

Domain adaptation in reinforcement learning (RL) mainly deals with the changes of observation when transferring the policy to a new environment.

Domain Adaptation Reinforcement Learning (RL)

AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions

no code implementations5 May 2023 Jiaming Guo, Xueyi Zou, Yuyi Chen, Yi Liu, Jia Hao, Jianzhuang Liu, Youliang Yan

In recent years, videos and images in 720p (HD), 1080p (FHD) and 4K (UHD) resolution have become more popular for display devices such as TVs, mobile phones and VR.

4k Super-Resolution

Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks

no code implementations9 Mar 2023 Shaohui Peng, Xing Hu, Rui Zhang, Jiaming Guo, Qi Yi, Ruizhi Chen, Zidong Du, Ling Li, Qi Guo, Yunji Chen

Recently, the language-conditioned policy is proposed to facilitate policy transfer through learning the joint representation of observation and text that catches the compact and invariant information across environments.

reinforcement-learning Reinforcement Learning (RL)

A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution

no code implementations15 Oct 2022 Hengsheng Zhang, Xueyi Zou, Jiaming Guo, Youliang Yan, Rong Xie, Li Song

In this paper, considering the characteristics of compressed videos, we propose a Codec Information Assisted Framework (CIAF) to boost and accelerate recurrent VSR models for compressed videos.

Motion Estimation Optical Flow Estimation +1

Object-Category Aware Reinforcement Learning

no code implementations13 Oct 2022 Qi Yi, Rui Zhang, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Xing Hu, Zidong Du, Xishan Zhang, Qi Guo, Yunji Chen

Object-oriented reinforcement learning (OORL) is a promising way to improve the sample efficiency and generalization ability over standard RL.

Feature Engineering Object +3

Causality-driven Hierarchical Structure Discovery for Reinforcement Learning

no code implementations13 Oct 2022 Shaohui Peng, Xing Hu, Rui Zhang, Ke Tang, Jiaming Guo, Qi Yi, Ruizhi Chen, Xishan Zhang, Zidong Du, Ling Li, Qi Guo, Yunji Chen

To address this issue, we propose CDHRL, a causality-driven hierarchical reinforcement learning framework, leveraging a causality-driven discovery instead of a randomness-driven exploration to effectively build high-quality hierarchical structures in complicated environments.

Hierarchical Reinforcement Learning reinforcement-learning +1

Hindsight Value Function for Variance Reduction in Stochastic Dynamic Environment

1 code implementation26 Jul 2021 Jiaming Guo, Rui Zhang, Xishan Zhang, Shaohui Peng, Qi Yi, Zidong Du, Xing Hu, Qi Guo, Yunji Chen

In this paper, we propose to replace the state value function with a novel hindsight value function, which leverages the information from the future to reduce the variance of the gradient estimate for stochastic dynamic environments.

Policy Gradient Methods

DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration

no code implementations3 Feb 2020 Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

In this paper, we propose a novel Decomposable Winograd Method (DWM), which breaks through the limitation of original Winograd's minimal filtering algorithm to a wide and general convolutions.

Multi-label Detection and Classification of Red Blood Cells in Microscopic Images

no code implementations7 Oct 2019 Wei Qiu, Jiaming Guo, Xiang Li, Mengjia Xu, Mo Zhang, Ning Guo, Quanzheng Li

As the six networks are trained with image patches consisting of both individual cells and touching/overlapping cells, they can effectively recognize cell types that are presented in multi-instance image samples.

Cell Detection Classification +2

Predicting Alzheimer's Disease by Hierarchical Graph Convolution from Positron Emission Tomography Imaging

no code implementations1 Oct 2019 Jiaming Guo, Wei Qiu, Xiang Li, Xuandong Zhao, Ning Guo, Quanzheng Li

Imaging-based early diagnosis of Alzheimer Disease (AD) has become an effective approach, especially by using nuclear medicine imaging techniques such as Positron Emission Topography (PET).

Clustering Graph Clustering

Unsupervised Bi-directional Flow-based Video Generation from one Snapshot

no code implementations3 Mar 2019 Lu Sheng, Junting Pan, Jiaming Guo, Jing Shao, Xiaogang Wang, Chen Change Loy

Imagining multiple consecutive frames given one single snapshot is challenging, since it is difficult to simultaneously predict diverse motions from a single image and faithfully generate novel frames without visual distortions.

Video Generation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.