Search Results for author: Jian-Wei Pan

Found 9 papers, 1 papers with code

Single-photon imaging over 200 km

no code implementations10 Mar 2021 Zheng-Ping Li, Jun-Tian Ye, Xin Huang, Peng-Yu Jiang, Yuan Cao, Yu Hong, Chao Yu, Jun Zhang, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu, Jian-Wei Pan

Long-range active imaging has widespread applications in remote sensing and target recognition.

Distributed quantum phase estimation with entangled photons

no code implementations23 Feb 2021 Li-Zheng Liu, Yu-Zhe Zhang, Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Yue-Yang Fei, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan

Distributed quantum metrology can enhance the sensitivity for sensing spatially distributed parameters beyond the classical limits.

Quantum Physics

Quantum walks on a programmable two-dimensional 62-qubit superconducting processor

no code implementations4 Feb 2021 Ming Gong, Shiyu Wang, Chen Zha, Ming-Cheng Chen, He-Liang Huang, Yulin Wu, Qingling Zhu, YouWei Zhao, Shaowei Li, Shaojun Guo, Haoran Qian, Yangsen Ye, Fusheng Chen, Jiale Yu, Daojing Fan, Dachao Wu, Hong Su, Hui Deng, Hao Rong, Jin Lin, Yu Xu, Lihua Sun, Cheng Guo, Futian Liang, Kae Nemoto, W. J. Munro, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Quantum walks are the quantum mechanical analogue of classical random walks and an extremely powerful tool in quantum simulations, quantum search algorithms, and even for universal quantum computing.

Quantum Physics

Experimental characterization of quantum many-body localization transition

no code implementations21 Dec 2020 Ming Gong, Gentil D. de Moraes Neto, Chen Zha, Yulin Wu, Hao Rong, Yangsen Ye, Shaowei Li, Qingling Zhu, Shiyu Wang, YouWei Zhao, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng-Zhi Peng, Hui Deng, Abolfazl Bayat, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Here, we experimentally implement a scalable protocol for detecting the many-body localization transition point, using the dynamics of a $N=12$ superconducting qubit array.

Quantum Physics Mesoscale and Nanoscale Physics Strongly Correlated Electrons

Quantum Teleportation-Inspired Algorithm for Sampling Large Random Quantum Circuits

no code implementations15 Jan 2019 Ming-Cheng Chen, Riling Li, Lin Gan, Xiaobo Zhu, Guangwen Yang, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan

We show that low-depth random quantum circuits can be efficiently simulated by a quantum teleportation-inspired algorithm.

Quantum Physics

Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor

no code implementations19 Jan 2018 He-Liang Huang, Xi-Lin Wang, Peter P. Rohde, Yi-Han Luo, You-Wei Zhao, Chang Liu, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan

Topological data analysis offers a robust way to extract useful information from noisy, unstructured data by identifying its underlying structure.

Topological Data Analysis

Source attack of decoy-state quantum key distribution using phase information

no code implementations9 Apr 2013 Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Xiongfeng Ma, Chi-Hang Fred Fung, Yang Liu, Hai-Lin Yong, Teng-Yun Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan

Specifically, by implementing a linear-optics unambiguous-state-discrimination measurement, we show that the security of a system without phase randomization --- which is a step assumed in conventional security analyses but sometimes neglected in practice --- can be compromised.

Quantum Physics

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.