Search Results for author: Jianzhong Lin

Found 4 papers, 0 papers with code

CloudBrain-ReconAI: An Online Platform for MRI Reconstruction and Image Quality Evaluation

no code implementations4 Dec 2022 Yirong Zhou, Chen Qian, Jiayu Li, Zi Wang, Yu Hu, Biao Qu, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Qing Hong, Jiyang Dong, Di Guo, Xiaobo Qu

Efficient collaboration between engineers and radiologists is important for image reconstruction algorithm development and image quality evaluation in magnetic resonance imaging (MRI).

MRI Reconstruction

A Faithful Deep Sensitivity Estimation for Accelerated Magnetic Resonance Imaging

no code implementations23 Oct 2022 Zi Wang, Haoming Fang, Chen Qian, Boxuan Shi, Lijun Bao, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Wenping Wei, Jianzhong Lin, Di Guo, Xiaobo Qu

To understand the behavior of the network, the mutual promotion of sensitivity estimation and image reconstruction is revealed through the visualization of network intermediate results.

MRI Reconstruction

A Paired Phase and Magnitude Reconstruction for Advanced Diffusion-Weighted Imaging

no code implementations28 Mar 2022 Chen Qian, Zi Wang, Xinlin Zhang, Boxuan Shi, Boyu Jiang, Ran Tao, Jing Li, Yuwei Ge, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Di Guo, Xiaobo Qu

Conclusion: The explicit phase model PAIR with complementary priors has a good performance on challenging reconstructions under inter-shot motions between shots and a low signal-to-noise ratio.

Magnetic Resonance Spectroscopy Deep Learning Denoising Using Few In Vivo Data

no code implementations26 Jan 2021 Dicheng Chen, Wanqi Hu, Huiting Liu, Yirong Zhou, Tianyu Qiu, Yihui Huang, Zi Wang, Jiazheng Wang, Liangjie Lin, Zhigang Wu, Hao Chen, Xi Chen, Gen Yan, Di Guo, Jianzhong Lin, Xiaobo Qu

A deep learning model, Refusion Long Short-Term Memory (ReLSTM), was designed to learn the mapping from the low SNR time-domain data (24 SA) to the high SNR one (128 SA).

Denoising

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.