Search Results for author: Jiaxing Li

Found 6 papers, 2 papers with code

Exposing AI-generated Videos: A Benchmark Dataset and a Local-and-Global Temporal Defect Based Detection Method

no code implementations7 May 2024 Peisong He, Leyao Zhu, Jiaxing Li, Shiqi Wang, Haoliang Li

The generative model has made significant advancements in the creation of realistic videos, which causes security issues.

Video Generation

InternLM2 Technical Report

1 code implementation26 Mar 2024 Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, FuKai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, JIA YU, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

The evolution of Large Language Models (LLMs) like ChatGPT and GPT-4 has sparked discussions on the advent of Artificial General Intelligence (AGI).

4k Long-Context Understanding

Poisson Process for Bayesian Optimization

no code implementations5 Feb 2024 Xiaoxing Wang, Jiaxing Li, Chao Xue, Wei Liu, Weifeng Liu, Xiaokang Yang, Junchi Yan, DaCheng Tao

BayesianOptimization(BO) is a sample-efficient black-box optimizer, and extensive methods have been proposed to build the absolute function response of the black-box function through a probabilistic surrogate model, including Tree-structured Parzen Estimator (TPE), random forest (SMAC), and Gaussian process (GP).

Bayesian Optimization Hyperparameter Optimization +2

Two-branch Multi-scale Deep Neural Network for Generalized Document Recapture Attack Detection

1 code implementation30 Nov 2022 Jiaxing Li, Chenqi Kong, Shiqi Wang, Haoliang Li

The image recapture attack is an effective image manipulation method to erase certain forensic traces, and when targeting on personal document images, it poses a great threat to the security of e-commerce and other web applications.

Image Manipulation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.