Search Results for author: Jinshan Pan

Found 64 papers, 22 papers with code

Physics-based Feature Dehazing Networks

no code implementations ECCV 2020 Jiangxin Dong, Jinshan Pan

We propose an effective feature dehazing unit (FDU), which is applied to the deep feature space to explore useful features for image dehazing based on the physics model.

Image Dehazing Image Reconstruction

Learning Event-Driven Video Deblurring and Interpolation

no code implementations ECCV 2020 Songnan Lin, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Zhe Jiang, Dongqing Zou, Yongtian Wang, Jing Chen, Jimmy Ren

Event-based sensors, which have a response if the change of pixel intensity exceeds a triggering threshold, can capture high-speed motion with microsecond accuracy.

Deblurring

Towards Unified Deep Image Deraining: A Survey and A New Benchmark

no code implementations5 Oct 2023 Xiang Chen, Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jinhui Tang

In this paper, we provide a comprehensive review of existing image deraining method and provide a unify evaluation setting to evaluate the performance of image deraining methods.

Rain Removal

Learning A Coarse-to-Fine Diffusion Transformer for Image Restoration

1 code implementation17 Aug 2023 Liyan Wang, Qinyu Yang, Cong Wang, Wei Wang, Jinshan Pan, Zhixun Su

Specifically, our C2F-DFT contains diffusion self-attention (DFSA) and diffusion feed-forward network (DFN) within a new coarse-to-fine training scheme.

Deblurring Image Deblurring +4

Learning A Sparse Transformer Network for Effective Image Deraining

1 code implementation CVPR 2023 Xiang Chen, Hao Li, Mingqiang Li, Jinshan Pan

To overcome this problem, we propose an effective DeRaining network, Sparse Transformer (DRSformer) that can adaptively keep the most useful self-attention values for feature aggregation so that the aggregated features better facilitate high-quality image reconstruction.

Image Reconstruction Image Restoration +1

Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption

no code implementations20 Mar 2023 Junyang Chen, Xiaoyu Xian, Zhijing Yang, Tianshui Chen, Yongyi Lu, Yukai Shi, Jinshan Pan, Liang Lin

In open-world conditions, the pose transfer task raises various independent signals: OOD appearance and skeleton, which need to be extracted and distributed in speciality.

Motion Synthesis Person Re-Identification +2

SelfPromer: Self-Prompt Dehazing Transformers with Depth-Consistency

no code implementations13 Mar 2023 Cong Wang, Jinshan Pan, WanYu Lin, Jiangxin Dong, Xiao-Ming Wu

For this purpose, we develop a prompt based on the features of depth differences between the hazy input images and corresponding clear counterparts that can guide dehazing models for better restoration.

Image Dehazing Image Generation

Spatially-Adaptive Feature Modulation for Efficient Image Super-Resolution

1 code implementation ICCV 2023 Long Sun, Jiangxin Dong, Jinhui Tang, Jinshan Pan

Although numerous solutions have been proposed for image super-resolution, they are usually incompatible with low-power devices with many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Deep Dynamic Scene Deblurring from Optical Flow

no code implementations18 Jan 2023 Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Daoye Wang, Shangchen Zhou, Xing Wei, Furong Zhao, Jianbo Liu, Jimmy Ren

In this paper, we explore optical flow to remove dynamic scene blur by using the multi-scale spatially variant recurrent neural network (RNN).

Deblurring Optical Flow Estimation

Multi-Scale Residual Low-Pass Filter Network for Image Deblurring

no code implementations ICCV 2023 Jiangxin Dong, Jinshan Pan, Zhongbao Yang, Jinhui Tang

We present a simple and effective Multi-scale Residual Low-Pass Filter Network (MRLPFNet) that jointly explores the image details and main structures for image deblurring.

Deblurring Image Deblurring

Deep Discriminative Spatial and Temporal Network for Efficient Video Deblurring

1 code implementation CVPR 2023 Jinshan Pan, Boming Xu, Jiangxin Dong, Jianjun Ge, Jinhui Tang

In contrast to existing methods that directly align adjacent frames without discrimination, we develop a deep discriminative spatial and temporal network to facilitate the spatial and temporal feature exploration for better video deblurring.

Deblurring

BiSTNet: Semantic Image Prior Guided Bidirectional Temporal Feature Fusion for Deep Exemplar-based Video Colorization

no code implementations5 Dec 2022 Yixin Yang, Zhongzheng Peng, Xiaoyu Du, Zhulin Tao, Jinhui Tang, Jinshan Pan

To overcome this problem, we further develop a mixed expert block to extract semantic information for modeling the object boundaries of frames so that the semantic image prior can better guide the colorization process for better performance.

Colorization Semantic correspondence

FFHQ-UV: Normalized Facial UV-Texture Dataset for 3D Face Reconstruction

1 code implementation CVPR 2023 Haoran Bai, Di Kang, Haoxian Zhang, Jinshan Pan, Linchao Bao

Our pipeline utilizes the recent advances in StyleGAN-based facial image editing approaches to generate multi-view normalized face images from single-image inputs.

3D Face Reconstruction

Efficient Frequency Domain-based Transformers for High-Quality Image Deblurring

1 code implementation CVPR 2023 Lingshun Kong, Jiangxin Dong, Mingqiang Li, Jianjun Ge, Jinshan Pan

We present an effective and efficient method that explores the properties of Transformers in the frequency domain for high-quality image deblurring.

 Ranked #1 on Image Deblurring on GoPro (using extra training data)

Deblurring Image Deblurring +2

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

DnSwin: Toward Real-World Denoising via Continuous Wavelet Sliding-Transformer

no code implementations28 Jul 2022 Hao Li, Zhijing Yang, Xiaobin Hong, Ziying Zhao, Junyang Chen, Yukai Shi, Jinshan Pan

Real-world image denoising is a practical image restoration problem that aims to obtain clean images from in-the-wild noisy inputs.

Image Denoising Image Restoration

Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization

1 code implementation18 Jul 2022 Yuhao Huang, Hang Dong, Jinshan Pan, Chao Zhu, Yu Guo, Ding Liu, Lean Fu, Fei Wang

We develop two simple yet effective plug and play methods to improve the performance of existing local and non-local propagation-based VSR algorithms on widely-used public videos.

Video Super-Resolution

Structural Prior Guided Generative Adversarial Transformers for Low-Light Image Enhancement

no code implementations16 Jul 2022 Cong Wang, Jinshan Pan, Xiao-Ming Wu

The generator is based on a U-shaped Transformer which is used to explore non-local information for better clear image restoration.

Image Restoration Low-Light Image Enhancement

Real-World Image Super-Resolution by Exclusionary Dual-Learning

1 code implementation6 Jun 2022 Hao Li, Jinghui Qin, Zhijing Yang, Pengxu Wei, Jinshan Pan, Liang Lin, Yukai Shi

Real-world image super-resolution is a practical image restoration problem that aims to obtain high-quality images from in-the-wild input, has recently received considerable attention with regard to its tremendous application potentials.

Image Restoration Image Super-Resolution

ShuffleMixer: An Efficient ConvNet for Image Super-Resolution

1 code implementation30 May 2022 Long Sun, Jinshan Pan, Jinhui Tang

We propose a simple and effective approach, ShuffleMixer, for lightweight image super-resolution that explores large convolution and channel split-shuffle operation.

Image Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Online-updated High-order Collaborative Networks for Single Image Deraining

no code implementations14 Feb 2022 Cong Wang, Jinshan Pan, Xiao-Ming Wu

Most of the existing deep-learning-based methods constrain the network to generate derained images but few of them explore features from intermediate layers, different levels, and different modules which are beneficial for rain streaks removal.

Single Image Deraining Vocal Bursts Intensity Prediction

Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution

no code implementations12 Feb 2022 Man Zhou, Keyu Yan, Jinshan Pan, Wenqi Ren, Qi Xie, Xiangyong Cao

Guided image super-resolution (GISR) aims to obtain a high-resolution (HR) target image by enhancing the spatial resolution of a low-resolution (LR) target image under the guidance of a HR image.

Image Super-Resolution

Self-Supervised Deep Blind Video Super-Resolution

1 code implementation19 Jan 2022 Haoran Bai, Jinshan Pan

As directly using LR videos as supervision usually leads to trivial solutions, we develop a simple and effective method to generate auxiliary paired data from original LR videos according to the image formation of video SR, so that the networks can be better constrained by the generated paired data for both blur kernel estimation and latent HR video restoration.

Optical Flow Estimation Self-Supervised Learning +2

Deep Recurrent Neural Network with Multi-scale Bi-directional Propagation for Video Deblurring

1 code implementation9 Dec 2021 Chao Zhu, Hang Dong, Jinshan Pan, Boyang Liang, Yuhao Huang, Lean Fu, Fei Wang

Instead of estimating alignment information, we propose a simple and effective deep Recurrent Neural Network with Multi-scale Bi-directional Propagation (RNN-MBP) to effectively propagate and gather the information from unaligned neighboring frames for better video deblurring.

Deblurring Video Restoration

Learning Discriminative Shrinkage Deep Networks for Image Deconvolution

1 code implementation27 Nov 2021 Pin-Hung Kuo, Jinshan Pan, Shao-Yi Chien, Ming-Hsuan Yang

Most existing methods usually formulate the non-blind deconvolution problem into a maximum-a-posteriori framework and address it by manually designing kinds of regularization terms and data terms of the latent clear images.

Image Deconvolution Image Restoration

Unpaired Deep Image Deraining Using Dual Contrastive Learning

no code implementations CVPR 2022 Xiang Chen, Jinshan Pan, Kui Jiang, Yufeng Li, Yufeng Huang, Caihua Kong, Longgang Dai, Zhentao Fan

Learning single image deraining (SID) networks from an unpaired set of clean and rainy images is practical and valuable as acquiring paired real-world data is almost infeasible.

Contrastive Learning Image Restoration +1

Learning a Non-Blind Deblurring Network for Night Blurry Images

no code implementations CVPR 2021 Liang Chen, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Songnan Lin, Faming Fang, Jimmy S. Ren

Deblurring night blurry images is difficult, because the common-used blur model based on the linear convolution operation does not hold in this situation due to the influence of saturated pixels.

Deblurring Image Restoration

Learning To Restore Hazy Video: A New Real-World Dataset and a New Method

no code implementations CVPR 2021 Xinyi Zhang, Hang Dong, Jinshan Pan, Chao Zhu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Fei Wang

On the other hand, the video dehazing algorithms, which can acquire more satisfying dehazing results by exploiting the temporal redundancy from neighborhood hazy frames, receive less attention due to the absence of the video dehazing datasets.

Image Dehazing

Image De-Raining via Continual Learning

no code implementations CVPR 2021 Man Zhou, Jie Xiao, Yifan Chang, Xueyang Fu, Aiping Liu, Jinshan Pan, Zheng-Jun Zha

The proposed model is capable of achieving superior performance on both inhomogeneous and incremental datasets, and is promising for highly compact systems to gradually learn myriad regularities of the different types of rain streaks.

Continual Learning

Unpaired Learning for Deep Image Deraining With Rain Direction Regularizer

no code implementations ICCV 2021 Yang Liu, Ziyu Yue, Jinshan Pan, Zhixun Su

With the estimated rain maps from the semi-supervised learning part, we first synthesize a new paired set by adding to rain-free images based on the superimposition model.

Knowledge Distillation Rain Removal

Multi-Scale Boosted Dehazing Network with Dense Feature Fusion

1 code implementation CVPR 2020 Hang Dong, Jinshan Pan, Lei Xiang, Zhe Hu, Xinyi Zhang, Fei Wang, Ming-Hsuan Yang

To address the issue of preserving spatial information in the U-Net architecture, we design a dense feature fusion module using the back-projection feedback scheme.

Image Dehazing

Cascaded Deep Video Deblurring Using Temporal Sharpness Prior

1 code implementation CVPR 2020 Jinshan Pan, Haoran Bai, Jinhui Tang

The proposed algorithm mainly consists of optical flow estimation from intermediate latent frames and latent frame restoration steps.

Ranked #2 on Deblurring on DVD (using extra training data)

Deblurring Optical Flow Estimation

Deep Blind Video Super-resolution

2 code implementations ICCV 2021 Jinshan Pan, Songsheng Cheng, Jiawei Zhang, Jinhui Tang

Existing video super-resolution (SR) algorithms usually assume that the blur kernels in the degradation process are known and do not model the blur kernels in the restoration.

Image Deconvolution Image Restoration +2

Image Formation Model Guided Deep Image Super-Resolution

1 code implementation18 Aug 2019 Jinshan Pan, Yang Liu, Deqing Sun, Jimmy Ren, Ming-Ming Cheng, Jian Yang, Jinhui Tang

We present a simple and effective image super-resolution algorithm that imposes an image formation constraint on the deep neural networks via pixel substitution.

Image Super-Resolution

Spatially Variant Linear Representation Models for Joint Filtering

no code implementations CVPR 2019 Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jimmy S. Ren, Liang Lin, Jinhui Tang, Ming-Hsuan Yang

Different from existing algorithms that rely on locally linear models or hand-designed objective functions to extract the structural information from the guidance image, we propose a new joint filter based on a spatially variant linear representation model (SVLRM), where the target image is linearly represented by the guidance image.

Deblurring Image Deblurring +1

Spatio-Temporal Filter Adaptive Network for Video Deblurring

1 code implementation ICCV 2019 Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Haozhe Xie, WangMeng Zuo, Jimmy Ren

To overcome the limitation of separate optical flow estimation, we propose a Spatio-Temporal Filter Adaptive Network (STFAN) for the alignment and deblurring in a unified framework.

Ranked #3 on Deblurring on DVD (using extra training data)

Deblurring Image Deblurring +1

DAVANet: Stereo Deblurring with View Aggregation

1 code implementation CVPR 2019 Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, WangMeng Zuo, Haozhe Xie, Jinshan Pan, Jimmy Ren

Nowadays stereo cameras are more commonly adopted in emerging devices such as dual-lens smartphones and unmanned aerial vehicles.

Deblurring Image Deblurring

Deep Non-Blind Deconvolution via Generalized Low-Rank Approximation

no code implementations NeurIPS 2018 Wenqi Ren, Jiawei Zhang, Lin Ma, Jinshan Pan, Xiaochun Cao, WangMeng Zuo, Wei Liu, Ming-Hsuan Yang

In this paper, we present a deep convolutional neural network to capture the inherent properties of image degradation, which can handle different kernels and saturated pixels in a unified framework.

Deblurring

Joint Face Hallucination and Deblurring via Structure Generation and Detail Enhancement

no code implementations22 Nov 2018 Yibing Song, Jiawei Zhang, Lijun Gong, Shengfeng He, Linchao Bao, Jinshan Pan, Qingxiong Yang, Ming-Hsuan Yang

We first propose a facial component guided deep Convolutional Neural Network (CNN) to restore a coarse face image, which is denoted as the base image where the facial component is automatically generated from the input face image.

Deblurring Face Hallucination +1

Learning Data Terms for Non-blind Deblurring

no code implementations ECCV 2018 Jiangxin Dong, Jinshan Pan, Deqing Sun, Zhixun Su, Ming-Hsuan Yang

We propose a simple and effective discriminative framework to learn data terms that can adaptively handle blurred images in the presence of severe noise and outliers.

Deblurring

Physics-Based Generative Adversarial Models for Image Restoration and Beyond

no code implementations2 Aug 2018 Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Yang Liu, Jiawei Zhang, Jimmy Ren, Jinhui Tang, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang

We present an algorithm to directly solve numerous image restoration problems (e. g., image deblurring, image dehazing, image deraining, etc.).

Deblurring Image Deblurring +3

Single Image Dehazing via Conditional Generative Adversarial Network

no code implementations CVPR 2018 Runde Li, Jinshan Pan, Zechao Li, Jinhui Tang

In contrast, we solve this problem based on a conditional generative adversarial network (cGAN), where the clear image is estimated by an end-to-end trainable neural network.

Image Dehazing Single Image Dehazing

Dynamic Scene Deblurring Using Spatially Variant Recurrent Neural Networks

1 code implementation CVPR 2018 Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Jimmy Ren, Yibing Song, Linchao Bao, Rynson W. H. Lau, Ming-Hsuan Yang

The proposed network is composed of three deep convolutional neural networks (CNNs) and a recurrent neural network (RNN).

Ranked #7 on Deblurring on RealBlur-R (trained on GoPro) (SSIM (sRGB) metric)

Deblurring

Learning to Deblur Images with Exemplars

no code implementations15 May 2018 Jinshan Pan, Wenqi Ren, Zhe Hu, Ming-Hsuan Yang

However, existing methods are less effective as only few edges can be restored from blurry face images for kernel estimation.

Deblurring Image Deblurring

Learning a Discriminative Prior for Blind Image Deblurring

no code implementations CVPR 2018 Lerenhan Li, Jinshan Pan, Wei-Sheng Lai, Changxin Gao, Nong Sang, Ming-Hsuan Yang

We present an effective blind image deblurring method based on a data-driven discriminative prior. Our work is motivated by the fact that a good image prior should favor clear images over blurred images. In this work, we formulate the image prior as a binary classifier which can be achieved by a deep convolutional neural network (CNN). The learned prior is able to distinguish whether an input image is clear or not. Embedded into the maximum a posterior (MAP) framework, it helps blind deblurring in various scenarios, including natural, face, text, and low-illumination images. However, it is difficult to optimize the deblurring method with the learned image prior as it involves a non-linear CNN. Therefore, we develop an efficient numerical approach based on the half-quadratic splitting method and gradient decent algorithm to solve the proposed model. Furthermore, the proposed model can be easily extended to non-uniform deblurring. Both qualitative and quantitative experimental results show that our method performs favorably against state-of-the-art algorithms as well as domain-specific image deblurring approaches.

Blind Image Deblurring Image Deblurring

Deep Blind Image Inpainting

no code implementations25 Dec 2017 Yang Liu, Jinshan Pan, Zhixun Su

However, directly using exist- ing residual learning algorithms in image restoration does not well solve this problem as little information is available in the corrupted regions.

Image Inpainting Image Restoration

LSTM Pose Machines

1 code implementation CVPR 2018 Yue Luo, Jimmy Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, Liang Lin

Such suboptimal results are mainly attributed to the inability of imposing sequential geometric consistency, handling severe image quality degradation (e. g. motion blur and occlusion) as well as the inability of capturing the temporal correlation among video frames.

2D Human Pose Estimation Pose Estimation

Image Dehazing using Bilinear Composition Loss Function

no code implementations1 Oct 2017 Hui Yang, Jinshan Pan, Qiong Yan, Wenxiu Sun, Jimmy Ren, Yu-Wing Tai

In this paper, we introduce a bilinear composition loss function to address the problem of image dehazing.

Blocking Image Dehazing

Blind Image Deblurring With Outlier Handling

no code implementations ICCV 2017 Jiangxin Dong, Jinshan Pan, Zhixun Su, Ming-Hsuan Yang

We analyze the relationship between the proposed algorithm and other blind deblurring methods with outlier handling and show how to estimate intermediate latent images for blur kernel estimation principally.

Blind Image Deblurring Image Deblurring +1

Video Deblurring via Semantic Segmentation and Pixel-Wise Non-Linear Kernel

no code implementations ICCV 2017 Wenqi Ren, Jinshan Pan, Xiaochun Cao, Ming-Hsuan Yang

We analyze the relationship between motion blur trajectory and optical flow, and present a novel pixel-wise non-linear kernel model to account for motion blur.

Deblurring Optical Flow Estimation +1

Learning Fully Convolutional Networks for Iterative Non-blind Deconvolution

no code implementations CVPR 2017 Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Wei-Sheng Lai, Rynson Lau, Ming-Hsuan Yang

In this paper, we propose a fully convolutional networks for iterative non-blind deconvolution We decompose the non-blind deconvolution problem into image denoising and image deconvolution.

Image Deconvolution Image Denoising

Blind Image Deblurring Using Dark Channel Prior

no code implementations CVPR 2016 Jinshan Pan, Deqing Sun, Hanspeter Pfister, Ming-Hsuan Yang

Therefore, enforcing the sparsity of the dark channel helps blind deblurring on various scenarios, including natural, face, text, and low-illumination images.

Blind Image Deblurring Image Deblurring

Robust Kernel Estimation With Outliers Handling for Image Deblurring

no code implementations CVPR 2016 Jinshan Pan, Zhouchen Lin, Zhixun Su, Ming-Hsuan Yang

Estimating blur kernels from real world images is a challenging problem as the linear image formation assumption does not hold when significant outliers, such as saturated pixels and non-Gaussian noise, are present.

Deblurring Image Deblurring +1

Kernel Estimation from Salient Structure for Robust Motion Deblurring

no code implementations5 Dec 2012 Jinshan Pan, Risheng Liu, Zhixun Su, Xianfeng GU

One effective way to eliminate these details is to apply image denoising model based on the Total Variation (TV).

Blind Image Deblurring Image Deblurring +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.