Search Results for author: Kun Zeng

Found 7 papers, 5 papers with code

FireMatch: A Semi-Supervised Video Fire Detection Network Based on Consistency and Distribution Alignment

no code implementations9 Nov 2023 Qinghua Lin, Zuoyong Li, Kun Zeng, Haoyi Fan, Wei Li, Xiaoguang Zhou

Considering the limited quantity of labeled video data, we propose a semi-supervised fire detection model called FireMatch, which is based on consistency regularization and adversarial distribution alignment.

Data Augmentation Fairness +2

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Unsupervised Domain Adaptive Salient Object Detection Through Uncertainty-Aware Pseudo-Label Learning

1 code implementation26 Feb 2022 Pengxiang Yan, Ziyi Wu, Mengmeng Liu, Kun Zeng, Liang Lin, Guanbin Li

To relieve the burden of labor-intensive labeling, deep unsupervised SOD methods have been proposed to exploit noisy labels generated by handcrafted saliency methods.

object-detection Object Detection +2

Scaling transition from momentum stochastic gradient descent to plain stochastic gradient descent

1 code implementation12 Jun 2021 Kun Zeng, Jinlan Liu, Zhixia Jiang, Dongpo Xu

The momentum stochastic gradient descent uses the accumulated gradient as the updated direction of the current parameters, which has a faster training speed.

A decreasing scaling transition scheme from Adam to SGD

2 code implementations12 Jun 2021 Kun Zeng, Jinlan Liu, Zhixia Jiang, Dongpo Xu

Adaptive gradient algorithm (AdaGrad) and its variants, such as RMSProp, Adam, AMSGrad, etc, have been widely used in deep learning.

SparseNet: A Sparse DenseNet for Image Classification

no code implementations15 Apr 2018 Wenqi Liu, Kun Zeng

Deep neural networks have made remarkable progresses on various computer vision tasks.

Classification General Classification +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.