Search Results for author: Lei Sun

Found 34 papers, 9 papers with code

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

CE-based white-box adversarial attacks will not work using super-fitting

no code implementations4 May 2022 Youhuan Yang, Lei Sun, Leyu Dai, Song Guo, Xiuqing Mao, Xiaoqin Wang, Bayi Xu

This is especially dangerous for some systems with high-security requirements, so this paper proposes a new defense method by using the model super-fitting state to improve the model's adversarial robustness (i. e., the accuracy under adversarial attacks).

Adversarial Attack Adversarial Robustness

Rethinking Classifier and Adversarial Attack

no code implementations4 May 2022 Youhuan Yang, Lei Sun, Leyu Dai, Song Guo, Xiuqing Mao, Xiaoqin Wang, Bayi Xu

Various defense models have been proposed to resist adversarial attack algorithms, but existing adversarial robustness evaluation methods always overestimate the adversarial robustness of these models (i. e., not approaching the lower bound of robustness).

Adversarial Attack Adversarial Robustness

IMOT: General-Purpose, Fast and Robust Estimation for Spatial Perception Problems with Outliers

no code implementations4 Apr 2022 Lei Sun

Spatial perception problems are the fundamental building blocks of robotics and computer vision.

Point Cloud Registration

Robust Table Detection and Structure Recognition from Heterogeneous Document Images

no code implementations17 Mar 2022 Chixiang Ma, WeiHong Lin, Lei Sun, Qiang Huo

We introduce a new table detection and structure recognition approach named RobusTabNet to detect the boundaries of tables and reconstruct the cellular structure of the table from heterogeneous document images.

Region Proposal Table Detection

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

1 code implementation10 Nov 2021 Xiangru Lian, Binhang Yuan, XueFeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen yang, Ce Zhang, Ji Liu

Specifically, in order to ensure both the training efficiency and the training accuracy, we design a novel hybrid training algorithm, where the embedding layer and the dense neural network are handled by different synchronization mechanisms; then we build a system called Persia (short for parallel recommendation training system with hybrid acceleration) to support this hybrid training algorithm.

Recommendation Systems

Practical, Fast and Robust Point Cloud Registration for 3D Scene Stitching and Object Localization

no code implementations8 Nov 2021 Lei Sun

3D point cloud registration ranks among the most fundamental problems in remote sensing, photogrammetry, robotics and geometric computer vision.

3D Feature Matching Object Localization +1

TriVoC: Efficient Voting-based Consensus Maximization for Robust Point Cloud Registration with Extreme Outlier Ratios

no code implementations1 Nov 2021 Lei Sun, Lu Deng

Correspondence-based point cloud registration is a cornerstone in robotics perception and computer vision, which seeks to estimate the best rigid transformation aligning two point clouds from the putative correspondences.

Point Cloud Registration

DANIEL: A Fast and Robust Consensus Maximization Method for Point Cloud Registration with High Outlier Ratios

1 code implementation11 Oct 2021 Lei Sun

In this paper, we present a novel time-efficient RANSAC-type consensus maximization solver, named DANIEL (Double-layered sAmpliNg with consensus maximization based on stratIfied Element-wise compatibiLity), for robust registration.

Point Cloud Registration

Conditional DETR for Fast Training Convergence

1 code implementation ICCV 2021 Depu Meng, Xiaokang Chen, Zejia Fan, Gang Zeng, Houqiang Li, Yuhui Yuan, Lei Sun, Jingdong Wang

Our approach, named conditional DETR, learns a conditional spatial query from the decoder embedding for decoder multi-head cross-attention.

Object Detection

Separation Guided Speaker Diarization in Realistic Mismatched Conditions

no code implementations6 Jul 2021 Shu-Tong Niu, Jun Du, Lei Sun, Chin-Hui Lee

We propose a separation guided speaker diarization (SGSD) approach by fully utilizing a complementarity of speech separation and speaker clustering.

Speaker Diarization Speech Separation

On the Connection between Local Attention and Dynamic Depth-wise Convolution

1 code implementation ICLR 2022 Qi Han, Zejia Fan, Qi Dai, Lei Sun, Ming-Ming Cheng, Jiaying Liu, Jingdong Wang

Sparse connectivity: there is no connection across channels, and each position is connected to the positions within a small local window.

Object Detection Semantic Segmentation

ViBERTgrid: A Jointly Trained Multi-Modal 2D Document Representation for Key Information Extraction from Documents

no code implementations25 May 2021 WeiHong Lin, Qifang Gao, Lei Sun, Zhuoyao Zhong, Kai Hu, Qin Ren, Qiang Huo

In this paper, we propose a new multi-modal backbone network by concatenating a BERTgrid to an intermediate layer of a CNN model, where the input of CNN is a document image and the BERTgrid is a grid of word embeddings, to generate a more powerful grid-based document representation, named ViBERTgrid.

Key information extraction Object Detection +2

Aerial-PASS: Panoramic Annular Scene Segmentation in Drone Videos

no code implementations15 May 2021 Lei Sun, Jia Wang, Kailun Yang, Kaikai Wu, Xiangdong Zhou, Kaiwei Wang, Jian Bai

A lightweight panoramic annular semantic segmentation neural network model is designed to achieve high-accuracy and real-time scene parsing.

Scene Parsing Scene Segmentation

ICOS: Efficient and Highly Robust Rotation Search and Point Cloud Registration with Correspondences

no code implementations30 Apr 2021 Lei Sun

Rotation search and point cloud registration are two fundamental problems in robotics and computer vision, which aim to estimate the rotation and the transformation between the 3D vector sets and point clouds, respectively.

Point Cloud Registration

RANSIC: Fast and Highly Robust Estimation for Rotation Search and Point Cloud Registration using Invariant Compatibility

no code implementations19 Apr 2021 Lei Sun

Correspondence-based rotation search and point cloud registration are two fundamental problems in robotics and computer vision.

Point Cloud Registration

IRON: Invariant-based Highly Robust Point Cloud Registration

no code implementations7 Mar 2021 Lei Sun

Once the scale is estimated, our second contribution is to relax the non-convex global registration problem into a convex Semi-Definite Program (SDP) in a certifiable way using Sum-of-Squares (SOS) Relaxation and show that the relaxation is tight.

Point Cloud Registration Translation

The Post-impact Evolution of the X-ray Emitting Gas in SNR 1987A Viewed by XMM-Newton

no code implementations5 Mar 2021 Lei Sun, Jacco Vink, Yang Chen, Ping Zhou, Dmitry Prokhorov, Gerd Puhlhofer, Denys Malyshev

In the last few years, the emission measure of the low-temperature plasma has been decreasing, indicating that the blast wave has left the main ER.

High Energy Astrophysical Phenomena

P-KDGAN: Progressive Knowledge Distillation with GANs for One-class Novelty Detection

no code implementations14 Jul 2020 Zhiwei Zhang, Shifeng Chen, Lei Sun

The progressive learning of knowledge distillation is a two-step approach that continuously improves the performance of the student GAN and achieves better performance than single step methods.

Knowledge Distillation Unsupervised Anomaly Detection

Adaptive Operator Selection Based on Dynamic Thompson Sampling for MOEA/D

no code implementations22 Apr 2020 Lei Sun, Ke Li

In particular, each arm of our bandit learning model represents a reproduction operator and is assigned with a prior reward distribution.

ReLaText: Exploiting Visual Relationships for Arbitrary-Shaped Scene Text Detection with Graph Convolutional Networks

no code implementations16 Mar 2020 Chixiang Ma, Lei Sun, Zhuoyao Zhong, Qiang Huo

The key idea is to decompose text detection into two subproblems, namely detection of text primitives and prediction of link relationships between nearby text primitive pairs.

Link Prediction Region Proposal +2

Adversarial Balancing-based Representation Learning for Causal Effect Inference with Observational Data

1 code implementation30 Apr 2019 Xin Du, Lei Sun, Wouter Duivesteijn, Alexander Nikolaev, Mykola Pechenizkiy

The challenges for this problem are two-fold: on the one hand, we have to derive a causal estimator to estimate the causal quantity from observational data, where there exists confounding bias; on the other hand, we have to deal with the identification of CATE when the distribution of covariates in treatment and control groups are imbalanced.

Causal Inference Representation Learning +1

Solving the Empirical Bayes Normal Means Problem with Correlated Noise

1 code implementation18 Dec 2018 Lei Sun, Matthew Stephens

The Normal Means problem plays a fundamental role in many areas of modern high-dimensional statistics, both in theory and practice.

Mask R-CNN with Pyramid Attention Network for Scene Text Detection

no code implementations22 Nov 2018 Zhida Huang, Zhuoyao Zhong, Lei Sun, Qiang Huo

In this paper, we present a new Mask R-CNN based text detection approach which can robustly detect multi-oriented and curved text from natural scene images in a unified manner.

Curved Text Detection

Gradient-Free Learning Based on the Kernel and the Range Space

no code implementations27 Oct 2018 Kar-Ann Toh, Zhiping Lin, Zhengguo Li, Beomseok Oh, Lei Sun

In this article, we show that solving the system of linear equations by manipulating the kernel and the range space is equivalent to solving the problem of least squares error approximation.

Deterministic Stretchy Regression

no code implementations9 Jun 2018 Kar-Ann Toh, Lei Sun, Zhiping Lin

An extension of the regularized least-squares in which the estimation parameters are stretchable is introduced and studied in this paper.

An Anchor-Free Region Proposal Network for Faster R-CNN based Text Detection Approaches

no code implementations24 Apr 2018 Zhuoyao Zhong, Lei Sun, Qiang Huo

The anchor mechanism of Faster R-CNN and SSD framework is considered not effective enough to scene text detection, which can be attributed to its IoU based matching criterion between anchors and ground-truth boxes.

Region Proposal Scene Text Detection

Bayesian $l_0$-regularized Least Squares

no code implementations31 May 2017 Nicholas G. Polson, Lei Sun

To illustrate our methodology, we provide simulation evidence and a real data example on the statistical properties and computational efficiency of SBR versus direct posterior sampling using spike-and-slab priors.

Variable Selection

Constrained Maximum Correntropy Adaptive Filtering

no code implementations6 Oct 2016 Siyuan Peng, Badong Chen, Lei Sun, Zhiping Lin, Wee Ser

Most existing constrained adaptive filtering algorithms are developed under mean square error (MSE) criterion, which is an ideal optimality criterion under Gaussian noises.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.