Search Results for author: Lizuo Jin

Found 1 papers, 1 papers with code

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results

1 code implementation16 Sep 2020 Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

The 1st Tiny Object Detection (TOD) Challenge aims to encourage research in developing novel and accurate methods for tiny object detection in images which have wide views, with a current focus on tiny person detection.

Human Detection Object +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.