Search Results for author: Lu Qi

Found 37 papers, 24 papers with code

The Ninth NTIRE 2024 Efficient Super-Resolution Challenge Report

2 code implementations16 Apr 2024 Bin Ren, Nancy Mehta, Radu Timofte, Hongyuan Yu, Cheng Wan, Yuxin Hong, Bingnan Han, Zhuoyuan Wu, Yajun Zou, Yuqing Liu, Jizhe Li, Keji He, Chao Fan, Heng Zhang, Xiaolin Zhang, Xuanwu Yin, Kunlong Zuo, Bohao Liao, Peizhe Xia, Long Peng, Zhibo Du, Xin Di, Wangkai Li, Yang Wang, Wei Zhai, Renjing Pei, Jiaming Guo, Songcen Xu, Yang Cao, ZhengJun Zha, Yan Wang, Yi Liu, Qing Wang, Gang Zhang, Liou Zhang, Shijie Zhao, Long Sun, Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jinhui Tang, Xin Liu, Min Yan, Menghan Zhou, Yiqiang Yan, Yixuan Liu, Wensong Chan, Dehua Tang, Dong Zhou, Li Wang, Lu Tian, Barsoum Emad, Bohan Jia, Junbo Qiao, Yunshuai Zhou, Yun Zhang, Wei Li, Shaohui Lin, Shenglong Zhou, Binbin Chen, Jincheng Liao, Suiyi Zhao, Zhao Zhang, Bo wang, Yan Luo, Yanyan Wei, Feng Li, Mingshen Wang, Yawei Li, Jinhan Guan, Dehua Hu, Jiawei Yu, Qisheng Xu, Tao Sun, Long Lan, Kele Xu, Xin Lin, Jingtong Yue, Lehan Yang, Shiyi Du, Lu Qi, Chao Ren, Zeyu Han, YuHan Wang, Chaolin Chen, Haobo Li, Mingjun Zheng, Zhongbao Yang, Lianhong Song, Xingzhuo Yan, Minghan Fu, Jingyi Zhang, Baiang Li, Qi Zhu, Xiaogang Xu, Dan Guo, Chunle Guo, Jiadi Chen, Huanhuan Long, Chunjiang Duanmu, Xiaoyan Lei, Jie Liu, Weilin Jia, Weifeng Cao, Wenlong Zhang, Yanyu Mao, Ruilong Guo, Nihao Zhang, Qian Wang, Manoj Pandey, Maksym Chernozhukov, Giang Le, Shuli Cheng, Hongyuan Wang, Ziyan Wei, Qingting Tang, Liejun Wang, Yongming Li, Yanhui Guo, Hao Xu, Akram Khatami-Rizi, Ahmad Mahmoudi-Aznaveh, Chih-Chung Hsu, Chia-Ming Lee, Yi-Shiuan Chou, Amogh Joshi, Nikhil Akalwadi, Sampada Malagi, Palani Yashaswini, Chaitra Desai, Ramesh Ashok Tabib, Ujwala Patil, Uma Mudenagudi

In sub-track 1, the practical runtime performance of the submissions was evaluated, and the corresponding score was used to determine the ranking.

Image Super-Resolution

Training Class-Imbalanced Diffusion Model Via Overlap Optimization

no code implementations16 Feb 2024 Divin Yan, Lu Qi, Vincent Tao Hu, Ming-Hsuan Yang, Meng Tang

To address the observed appearance overlap between synthesized images of rare classes and tail classes, we propose a method based on contrastive learning to minimize the overlap between distributions of synthetic images for different classes.

Contrastive Learning Image Generation

TMT-VIS: Taxonomy-aware Multi-dataset Joint Training for Video Instance Segmentation

1 code implementation NeurIPS 2023 Rongkun Zheng, Lu Qi, Xi Chen, Yi Wang, Kun Wang, Yu Qiao, Hengshuang Zhao

What we possess are numerous isolated filed-specific datasets, thus, it is appealing to jointly train models across the aggregation of datasets to enhance data volume and diversity.

Instance Segmentation Semantic Segmentation +1

CSL: Class-Agnostic Structure-Constrained Learning for Segmentation Including the Unseen

no code implementations9 Dec 2023 Hao Zhang, Fang Li, Lu Qi, Ming-Hsuan Yang, Narendra Ahuja

Addressing Out-Of-Distribution (OOD) Segmentation and Zero-Shot Semantic Segmentation (ZS3) is challenging, necessitating segmenting unseen classes.

Domain Adaptation Segmentation +2

Effective Adapter for Face Recognition in the Wild

no code implementations4 Dec 2023 Yunhao Liu, Yu-Ju Tsai, Kelvin C. K. Chan, Xiangtai Li, Lu Qi, Ming-Hsuan Yang

Traditional heuristic approaches-either training models directly on these degraded images or their enhanced counterparts using face restoration techniques-have proven ineffective, primarily due to the degradation of facial features and the discrepancy in image domains.

Face Recognition

Multi-task Image Restoration Guided By Robust DINO Features

no code implementations4 Dec 2023 Xin Lin, Chao Ren, Kelvin C. K. Chan, Lu Qi, Jinshan Pan, Ming-Hsuan Yang

Multi-task image restoration has gained significant interest due to its inherent versatility and efficiency compared to its single-task counterpart.

Image Restoration

UniGS: Unified Representation for Image Generation and Segmentation

1 code implementation4 Dec 2023 Lu Qi, Lehan Yang, Weidong Guo, Yu Xu, Bo Du, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang

On the other hand, the progressive dichotomy module can efficiently decode the synthesized colormap to high-quality entity-level masks in a depth-first binary search without knowing the cluster numbers.

Image Generation Segmentation

ScribbleGen: Generative Data Augmentation Improves Scribble-supervised Semantic Segmentation

no code implementations28 Nov 2023 Jacob Schnell, Jieke Wang, Lu Qi, Vincent Tao Hu, Meng Tang

We propose ScribbleGen, a generative data augmentation method that leverages a ControlNet diffusion model conditioned on semantic scribbles to produce high-quality training data.

Data Augmentation Image Classification +4

Pyramid Diffusion for Fine 3D Large Scene Generation

1 code implementation20 Nov 2023 Yuheng Liu, Xinke Li, Xueting Li, Lu Qi, Chongshou Li, Ming-Hsuan Yang

Directly transferring the 2D techniques to 3D scene generation is challenging due to significant resolution reduction and the scarcity of comprehensive real-world 3D scene datasets.

Scene Generation

Rethinking Evaluation Metrics of Open-Vocabulary Segmentaion

1 code implementation6 Nov 2023 Hao Zhou, Tiancheng Shen, Xu Yang, Hai Huang, Xiangtai Li, Lu Qi, Ming-Hsuan Yang

We benchmarked the proposed evaluation metrics on 12 open-vocabulary methods of three segmentation tasks.

Segmentation

Dual Associated Encoder for Face Restoration

1 code implementation14 Aug 2023 Yu-Ju Tsai, Yu-Lun Liu, Lu Qi, Kelvin C. K. Chan, Ming-Hsuan Yang

Restoring facial details from low-quality (LQ) images has remained a challenging problem due to its ill-posedness induced by various degradations in the wild.

Blind Face Restoration

AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation

1 code implementation28 May 2023 Lu Qi, Jason Kuen, Weidong Guo, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Bo Du, Yu Xu, Ming-Hsuan Yang

Despite the progress of image segmentation for accurate visual entity segmentation, completing the diverse requirements of image editing applications for different-level region-of-interest selections remains unsolved.

Image Segmentation Segmentation +1

High Quality Entity Segmentation

no code implementations ICCV 2023 Lu Qi, Jason Kuen, Tiancheng Shen, Jiuxiang Gu, Wenbo Li, Weidong Guo, Jiaya Jia, Zhe Lin, Ming-Hsuan Yang

Given the high-quality and -resolution nature of the dataset, we propose CropFormer which is designed to tackle the intractability of instance-level segmentation on high-resolution images.

Image Segmentation Segmentation +1

High-Quality Entity Segmentation

1 code implementation10 Nov 2022 Lu Qi, Jason Kuen, Weidong Guo, Tiancheng Shen, Jiuxiang Gu, Jiaya Jia, Zhe Lin, Ming-Hsuan Yang

It improves mask prediction by fusing high-res image crops that provide more fine-grained image details and the full image.

Image Segmentation Segmentation +2

Automatically Discovering Novel Visual Categories with Self-supervised Prototype Learning

1 code implementation1 Aug 2022 Lu Zhang, Lu Qi, Xu Yang, Hong Qiao, Ming-Hsuan Yang, Zhiyong Liu

In the first stage, we obtain a robust feature extractor, which could serve for all images with base and novel categories.

Representation Learning Self-Supervised Learning

CA-SSL: Class-Agnostic Semi-Supervised Learning for Detection and Segmentation

1 code implementation9 Dec 2021 Lu Qi, Jason Kuen, Zhe Lin, Jiuxiang Gu, Fengyun Rao, Dian Li, Weidong Guo, Zhen Wen, Ming-Hsuan Yang, Jiaya Jia

To improve instance-level detection/segmentation performance, existing self-supervised and semi-supervised methods extract either task-unrelated or task-specific training signals from unlabeled data.

object-detection Object Detection +2

Image Synthesis via Semantic Composition

no code implementations ICCV 2021 Yi Wang, Lu Qi, Ying-Cong Chen, Xiangyu Zhang, Jiaya Jia

In this paper, we present a novel approach to synthesize realistic images based on their semantic layouts.

Image Generation Semantic Composition

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision

1 code implementation17 Aug 2021 Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, LiWei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

In particular, Panoptic FCN encodes each object instance or stuff category with the proposed kernel generator and produces the prediction by convolving the high-resolution feature directly.

Panoptic Segmentation Segmentation +1

Open-World Entity Segmentation

2 code implementations29 Jul 2021 Lu Qi, Jason Kuen, Yi Wang, Jiuxiang Gu, Hengshuang Zhao, Zhe Lin, Philip Torr, Jiaya Jia

By removing the need of class label prediction, the models trained for such task can focus more on improving segmentation quality.

Image Manipulation Image Segmentation +2

LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-Resolution and Beyond

2 code implementations NeurIPS 2020 Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

Single image super-resolution (SISR) deals with a fundamental problem of upsampling a low-resolution (LR) image to its high-resolution (HR) version.

Image Deblocking Image Denoising +2

Best-Buddy GANs for Highly Detailed Image Super-Resolution

2 code implementations29 Mar 2021 Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Liying Lu, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

We consider the single image super-resolution (SISR) problem, where a high-resolution (HR) image is generated based on a low-resolution (LR) input.

4k Image Super-Resolution

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution

1 code implementation ECCV 2020 Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

Motivated by these findings, we propose a temporal multi-correspondence aggregation strategy to leverage similar patches across frames, and a cross-scale nonlocal-correspondence aggregation scheme to explore self-similarity of images across scales.

Optical Flow Estimation Video Super-Resolution

Dynamic Scale Training for Object Detection

4 code implementations26 Apr 2020 Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Lu Qi, Jian Sun, Jiaya Jia

We propose a Dynamic Scale Training paradigm (abbreviated as DST) to mitigate scale variation challenge in object detection.

Instance Segmentation Model Optimization +4

PointINS: Point-based Instance Segmentation

no code implementations13 Mar 2020 Lu Qi, Yi Wang, Yukang Chen, Yingcong Chen, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

In this paper, we explore the mask representation in instance segmentation with Point-of-Interest (PoI) features.

Instance Segmentation Object Detection +3

Amodal Instance Segmentation With KINS Dataset

1 code implementation CVPR 2019 Lu Qi, Li Jiang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

We propose the network structure to reason invisible parts via a new multi-task framework with Multi-View Coding (MVC), which combines information in various recognition levels.

Amodal Instance Segmentation Segmentation +1

Sequential Context Encoding for Duplicate Removal

no code implementations NeurIPS 2018 Lu Qi, Shu Liu, Jianping Shi, Jiaya Jia

Duplicate removal is a critical step to accomplish a reasonable amount of predictions in prevalent proposal-based object detection frameworks.

Decoder Object +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.