Search Results for author: Lu Tian

Found 21 papers, 3 papers with code

ProgressFace: Scale-Aware Progressive Learning for Face Detection

no code implementations ECCV 2020 Jiashu Zhu, Dong Li, Tiantian Han, Lu Tian, Yi Shan

In this work, we propose a novel scale-aware progressive training mechanism to address large scale variations across faces.

Face Detection

Separated RoadTopoFormer

no code implementations4 Jul 2023 Mingjie Lu, Yuanxian Huang, Ji Liu, Jinzhang Peng, Lu Tian, Ashish Sirasao

Previous works such as map learning and BEV lane detection neglect the connection relationship between lane instances, and traffic elements detection tasks usually neglect the relationship with lane lines.

3D Lane Detection Autonomous Driving

Bootstrapping the Cross-Validation Estimate

no code implementations1 Jul 2023 Bryan Cai, Fabio Pellegrini, Menglan Pang, Carl de Moor, Changyu Shen, Vivek Charu, Lu Tian

Cross-validation is a widely used technique for evaluating the performance of prediction models.

Hierarchical Pretraining for Biomedical Term Embeddings

no code implementations1 Jul 2023 Bryan Cai, Sihang Zeng, Yucong Lin, Zheng Yuan, Doudou Zhou, Lu Tian

Electronic health records (EHR) contain narrative notes that provide extensive details on the medical condition and management of patients.

Decision Making Knowledge Graphs +3

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification

no code implementations CVPR 2022 Haowei Zhu, Wenjing Ke, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

First, we propose global-local cross-attention (GLCA) to enhance the interactions between global images and local high-response regions, which can help reinforce the spatial-wise discriminative clues for recognition.

Ranked #5 on Fine-Grained Image Classification on CUB-200-2011 (using extra training data)

Fine-Grained Image Classification Fine-Grained Visual Categorization

Dynamic Sparse R-CNN

no code implementations CVPR 2022 Qinghang Hong, Fengming Liu, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

Sparse R-CNN is a recent strong object detection baseline by set prediction on sparse, learnable proposal boxes and proposal features.

object-detection Object Detection

RankDetNet: Delving Into Ranking Constraints for Object Detection

no code implementations CVPR 2021 Ji Liu, Dong Li, Rongzhang Zheng, Lu Tian, Yi Shan

To this end, we comprehensively investigate three types of ranking constraints, i. e., global ranking, class-specific ranking and IoU-guided ranking losses.

3D Object Detection Classification +2

Cross-Dataset Collaborative Learning for Semantic Segmentation in Autonomous Driving

no code implementations21 Mar 2021 Li Wang, Dong Li, Han Liu, Jinzhang Peng, Lu Tian, Yi Shan

Our goal is to train a unified model for improving the performance in each dataset by leveraging information from all the datasets.

3D Semantic Segmentation Autonomous Driving +2

Improving Low-Precision Network Quantization via Bin Regularization

no code implementations ICCV 2021 Tiantian Han, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

Such bin regularization (BR) mechanism encourages the weight distribution of each quantization bin to be sharp and approximate to a Dirac delta distribution ideally.

Quantization

Efficient Estimation and Evaluation of Prediction Rules in Semi-Supervised Settings under Stratified Sampling

1 code implementation19 Oct 2020 Jessica Gronsbell, Molei Liu, Lu Tian, Tianxi Cai

In step II, we augment the initial imputations to ensure the consistency of the resulting estimators regardless of the specification of the prediction model or the imputation model.

Imputation regression

Estimation and Validation of Ratio-based Conditional Average Treatment Effects Using Observational Data

no code implementations15 Dec 2019 Steve Yadlowsky, Fabio Pellegrini, Federica Lionetto, Stefan Braune, Lu Tian

Motivated by the need of modeling the number of relapses in multiple sclerosis patients, where the ratio of relapse rates is a natural choice of the treatment effect, we propose to estimate the conditional average treatment effect (CATE) as the ratio of expected potential outcomes, and derive a doubly robust estimator of this CATE in a semiparametric model of treatment-covariate interactions.

regression

IFAA: Robust association identification and Inference For Absolute Abundance in microbiome analyses

1 code implementation22 Sep 2019 Zhigang Li, Lu Tian, A. James O'Malley, Margaret R. Karagas, Anne G. Hoen, Brock C. Christensen, Juliette C. Madan, Quran Wu, Raad Z. Gharaibeh, Christian Jobin, Hongzhe Li

The target of inference in microbiome analyses is usually relative abundance (RA) because RA in a sample (e. g., stool) can be considered as an approximation of RA in an entire ecosystem (e. g., gut).

Applications

Metric Learning in Codebook Generation of Bag-of-Words for Person Re-identification

no code implementations8 Apr 2017 Lu Tian, Shengjin Wang

Person re-identification is generally divided into two part: first how to represent a pedestrian by discriminative visual descriptors and second how to compare them by suitable distance metrics.

Clustering Metric Learning +1

Communication-efficient Distributed Estimation and Inference for Transelliptical Graphical Models

no code implementations29 Dec 2016 Pan Xu, Lu Tian, Quanquan Gu

In detail, the proposed method distributes the $d$-dimensional data of size $N$ generated from a transelliptical graphical model into $m$ worker machines, and estimates the latent precision matrix on each worker machine based on the data of size $n=N/m$.

Communication-efficient Distributed Sparse Linear Discriminant Analysis

no code implementations15 Oct 2016 Lu Tian, Quanquan Gu

We propose a communication-efficient distributed estimation method for sparse linear discriminant analysis (LDA) in the high dimensional regime.

Model Selection

Scalable Person Re-Identification: A Benchmark

no code implementations ICCV 2015 Liang Zheng, Liyue Shen, Lu Tian, Shengjin Wang, Jingdong Wang, Qi Tian

As a minor contribution, inspired by recent advances in large-scale image search, this paper proposes an unsupervised Bag-of-Words descriptor.

Image Retrieval Person Re-Identification

Person Re-identification Meets Image Search

no code implementations7 Feb 2015 Liang Zheng, Liyue Shen, Lu Tian, Shengjin Wang, Jiahao Bu, Qi Tian

In the light of recent advances in image search, this paper proposes to treat person re-identification as an image search problem.

Image Retrieval Person Re-Identification

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.