Search Results for author: Maosong Cao

Found 6 papers, 4 papers with code

InternLM-Law: An Open Source Chinese Legal Large Language Model

no code implementations21 Jun 2024 Zhiwei Fei, Songyang Zhang, Xiaoyu Shen, Dawei Zhu, Xiao Wang, Maosong Cao, Fengzhe Zhou, Yining Li, Wenwei Zhang, Dahua Lin, Kai Chen, Jidong Ge

While large language models (LLMs) have showcased impressive capabilities, they struggle with addressing legal queries due to the intricate complexities and specialized expertise required in the legal field.

InternLM2 Technical Report

2 code implementations26 Mar 2024 Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, FuKai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, JIA YU, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

The evolution of Large Language Models (LLMs) like ChatGPT and GPT-4 has sparked discussions on the advent of Artificial General Intelligence (AGI).

4k Long-Context Understanding

EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation

no code implementations12 Oct 2023 Wang You, Wenshan Wu, Yaobo Liang, Shaoguang Mao, Chenfei Wu, Maosong Cao, Yuzhe Cai, Yiduo Guo, Yan Xia, Furu Wei, Nan Duan

In this paper, we propose a new framework called Evaluation-guided Iterative Plan Extraction for long-form narrative text generation (EIPE-text), which extracts plans from the corpus of narratives and utilizes the extracted plans to construct a better planner.

In-Context Learning Text Generation

Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening

2 code implementations6 Sep 2023 Jiangdong Cai, Honglin Xiong, Maosong Cao, Luyan Liu, Lichi Zhang, Qian Wang

Finally, we use a contrastive learning method to alleviate the overfitting caused by the style gap of WSIs and suppress the attention to false positive regions.

Classification Contrastive Learning

CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification

1 code implementation12 Jul 2023 Zhenrong Shen, Maosong Cao, Sheng Wang, Lichi Zhang, Qian Wang

In this paper, we propose CellGAN to synthesize cytopathological images of various cervical cell types for augmenting patch-level cell classification.

Image Classification Image Generation +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.