Search Results for author: Meiguang Jin

Found 10 papers, 6 papers with code

Toward Tiny and High-quality Facial Makeup with Data Amplify Learning

no code implementations22 Mar 2024 Qiaoqiao Jin, Xuanhong Chen, Meiguang Jin, Ying Chen, Rui Shi, Yucheng Zheng, Yupeng Zhu, Bingbing Ni

The core idea of DAL lies in employing a Diffusion-based Data Amplifier (DDA) to "amplify" limited images for the model training, thereby enabling accurate pixel-to-pixel supervision with merely a handful of annotations.

Face Parsing

Lightweight network towards real-time image denoising on mobile devices

no code implementations9 Nov 2022 Zhuoqun Liu, Meiguang Jin, Ying Chen, Huaida Liu, Canqian Yang, Hongkai Xiong

In this paper, we identify the real bottlenecks that affect the CNN-based models' run-time performance on mobile devices: memory access cost and NPU-incompatible operations, and build the model based on these.

Image Denoising

SepLUT: Separable Image-adaptive Lookup Tables for Real-time Image Enhancement

1 code implementation18 Jul 2022 Canqian Yang, Meiguang Jin, Yi Xu, Rui Zhang, Ying Chen, Huaida Liu

Image-adaptive lookup tables (LUTs) have achieved great success in real-time image enhancement tasks due to their high efficiency for modeling color transforms.

Ranked #5 on Image Enhancement on MIT-Adobe 5k (PSNR on proRGB metric)

Computational Efficiency Image Enhancement +1

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

AdaInt: Learning Adaptive Intervals for 3D Lookup Tables on Real-time Image Enhancement

1 code implementation CVPR 2022 Canqian Yang, Meiguang Jin, Xu Jia, Yi Xu, Ying Chen

They adopt a sub-optimal uniform sampling point allocation, limiting the expressiveness of the learned LUTs since the (tri-)linear interpolation between uniform sampling points in the LUT transform might fail to model local non-linearities of the color transform.

Image Enhancement Photo Retouching

Learning to Extract Flawless Slow Motion From Blurry Videos

1 code implementation CVPR 2019 Meiguang Jin, Zhe Hu, Paolo Favaro

To address the temporal smoothness requirement we propose a system with two networks: One, DeblurNet, to predict sharp keyframes and the second, InterpNet, to predict intermediate frames between the generated keyframes.

Normalized Blind Deconvolution

no code implementations ECCV 2018 Meiguang Jin, Stefan Roth, Paolo Favaro

We introduce a family of novel approaches to single-image blind deconvolution, ie , the problem of recovering a sharp image and a blur kernel from a single blurry input.

Noise-Blind Image Deblurring

no code implementations CVPR 2017 Meiguang Jin, Stefan Roth, Paolo Favaro

We present a novel approach to noise-blind deblurring, the problem of deblurring an image with known blur, but unknown noise level.

Blind Image Deblurring Computational Efficiency +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.