Search Results for author: Mingyan Han

Found 4 papers, 1 papers with code

Improving Bracket Image Restoration and Enhancement with Flow-guided Alignment and Enhanced Feature Aggregation

no code implementations16 Apr 2024 Wenjie Lin, Zhen Liu, Chengzhi Jiang, Mingyan Han, Ting Jiang, Shuaicheng Liu

In this paper, we address the Bracket Image Restoration and Enhancement (BracketIRE) task using a novel framework, which requires restoring a high-quality high dynamic range (HDR) image from a sequence of noisy, blurred, and low dynamic range (LDR) multi-exposure RAW inputs.

Image Restoration Optical Flow Estimation

Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models

no code implementations23 May 2023 Qi Wu, Mingyan Han, Ting Jiang, Haoqiang Fan, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Deep image denoising models often rely on large amount of training data for the high quality performance.

Image Denoising Noise Estimation

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging

8 code implementations22 May 2021 Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

In this paper, we present an attention-guided deformable convolutional network for hand-held multi-frame high dynamic range (HDR) imaging, namely ADNet.

Face Alignment Vocal Bursts Intensity Prediction

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.