Search Results for author: Qijie Shao

Found 3 papers, 3 papers with code

WenetSpeech: A 10000+ Hours Multi-domain Mandarin Corpus for Speech Recognition

1 code implementation7 Oct 2021 BinBin Zhang, Hang Lv, Pengcheng Guo, Qijie Shao, Chao Yang, Lei Xie, Xin Xu, Hui Bu, Xiaoyu Chen, Chenchen Zeng, Di wu, Zhendong Peng

In this paper, we present WenetSpeech, a multi-domain Mandarin corpus consisting of 10000+ hours high-quality labeled speech, 2400+ hours weakly labeled speech, and about 10000 hours unlabeled speech, with 22400+ hours in total.

Optical Character Recognition Speech Recognition +1

Auto-KWS 2021 Challenge: Task, Datasets, and Baselines

1 code implementation31 Mar 2021 Jingsong Wang, Yuxuan He, Chunyu Zhao, Qijie Shao, Wei-Wei Tu, Tom Ko, Hung-Yi Lee, Lei Xie

Auto-KWS 2021 challenge calls for automated machine learning (AutoML) solutions to automate the process of applying machine learning to a customized keyword spotting task.

AutoML Keyword Spotting

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.