Search Results for author: Qinglin Zhao

Found 1 papers, 0 papers with code

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis

no code implementations20 Feb 2020 Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu

The EEG dataset includes not only data collected using traditional 128-electrodes mounted elastic cap, but also a novel wearable 3-electrode EEG collector for pervasive applications.

EEG

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.