Search Results for author: RenGang Li

Found 7 papers, 3 papers with code

SGED: A Benchmark dataset for Performance Evaluation of Spiking Gesture Emotion Recognition

1 code implementation28 Apr 2023 Binqiang Wang, Gang Dong, YaQian Zhao, RenGang Li, Lu Cao, Lihua Lu

Moreover, we propose a pseudo dual-flow network based on this dataset, and verify the application potential of this dataset in the affective computing community.

Emotion Recognition Gesture Recognition

SoccerNet 2022 Challenges Results

7 code implementations5 Oct 2022 Silvio Giancola, Anthony Cioppa, Adrien Deliège, Floriane Magera, Vladimir Somers, Le Kang, Xin Zhou, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdulrahman Darwish, Adrien Maglo, Albert Clapés, Andreas Luyts, Andrei Boiarov, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Avijit Shah, Baoyu Fan, Bharath Comandur, Chen Chen, Chen Zhang, Chen Zhao, Chengzhi Lin, Cheuk-Yiu Chan, Chun Chuen Hui, Dengjie Li, Fan Yang, Fan Liang, Fang Da, Feng Yan, Fufu Yu, Guanshuo Wang, H. Anthony Chan, He Zhu, Hongwei Kan, Jiaming Chu, Jianming Hu, Jianyang Gu, Jin Chen, João V. B. Soares, Jonas Theiner, Jorge De Corte, José Henrique Brito, Jun Zhang, Junjie Li, Junwei Liang, Leqi Shen, Lin Ma, Lingchi Chen, Miguel Santos Marques, Mike Azatov, Nikita Kasatkin, Ning Wang, Qiong Jia, Quoc Cuong Pham, Ralph Ewerth, Ran Song, RenGang Li, Rikke Gade, Ruben Debien, Runze Zhang, Sangrok Lee, Sergio Escalera, Shan Jiang, Shigeyuki Odashima, Shimin Chen, Shoichi Masui, Shouhong Ding, Sin-wai Chan, Siyu Chen, Tallal El-Shabrawy, Tao He, Thomas B. Moeslund, Wan-Chi Siu, Wei zhang, Wei Li, Xiangwei Wang, Xiao Tan, Xiaochuan Li, Xiaolin Wei, Xiaoqing Ye, Xing Liu, Xinying Wang, Yandong Guo, YaQian Zhao, Yi Yu, YingYing Li, Yue He, Yujie Zhong, Zhenhua Guo, Zhiheng Li

The SoccerNet 2022 challenges were the second annual video understanding challenges organized by the SoccerNet team.

Action Spotting Camera Calibration +3

Towards interpreting computer vision based on transformation invariant optimization

no code implementations18 Jun 2021 Chen Li, JinZhe Jiang, Xin Zhang, Tonghuan Zhang, YaQian Zhao, Dongdong Jiang, RenGang Li

Interpreting how does deep neural networks (DNNs) make predictions is a vital field in artificial intelligence, which hinders wide applications of DNNs.

Genetic Algorithm based hyper-parameters optimization for transfer Convolutional Neural Network

no code implementations26 Feb 2021 Chen Li, JinZhe Jiang, YaQian Zhao, RenGang Li, EnDong Wang, Xin Zhang, Kun Zhao

Decision of transfer layers and trainable layers is a major task for design of the transfer convolutional neural networks (CNN).

Hyperparameter Optimization

Generalization Study of Quantum Neural Network

no code implementations2 Jun 2020 JinZhe Jiang, Xin Zhang, Chen Li, YaQian Zhao, RenGang Li

In this model, we mapped the feature data to a quantum state in Hilbert space firstly, and then implement unitary evolution on it, in the end, we can get the classification result by im-plement measurement on the quantum state.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.