Search Results for author: Seongmin Hong

Found 6 papers, 2 papers with code

Neural Diffeomorphic Non-uniform B-spline Flows

1 code implementation7 Apr 2023 Seongmin Hong, Se Young Chun

In this work, we propose diffeomorphic non-uniform B-spline flows that are at least twice continuously differentiable while bi-Lipschitz continuous, enabling efficient parametrization while retaining analytic inverse transforms based on a sufficient condition for diffeomorphism.

On the Robustness of Normalizing Flows for Inverse Problems in Imaging

no code implementations ICCV 2023 Seongmin Hong, Inbum Park, Se Young Chun

Most normalizing flows for inverse problems in imaging employ the conditional affine coupling layer that can generate diverse images quickly.

Low-Light Image Enhancement Super-Resolution

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

DFX: A Low-latency Multi-FPGA Appliance for Accelerating Transformer-based Text Generation

no code implementations22 Sep 2022 Seongmin Hong, Seungjae Moon, Junsoo Kim, Sungjae Lee, Minsub Kim, Dongsoo Lee, Joo-Young Kim

DFX is also 8. 21x more cost-effective than the GPU appliance, suggesting that it is a promising solution for text generation workloads in cloud datacenters.

Language Modelling Text Generation

FIXAR: A Fixed-Point Deep Reinforcement Learning Platform with Quantization-Aware Training and Adaptive Parallelism

no code implementations24 Feb 2021 Je Yang, Seongmin Hong, Joo-Young Kim

In this paper, we present a deep reinforcement learning platform named FIXAR which employs fixed-point data types and arithmetic units for the first time using a SW/HW co-design approach.

Quantization Reinforcement Learning (RL)

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.