Search Results for author: Shaochun Hao

Found 1 papers, 0 papers with code

Interactive Natural Language Processing

no code implementations22 May 2023 Zekun Wang, Ge Zhang, Kexin Yang, Ning Shi, Wangchunshu Zhou, Shaochun Hao, Guangzheng Xiong, Yizhi Li, Mong Yuan Sim, Xiuying Chen, Qingqing Zhu, Zhenzhu Yang, Adam Nik, Qi Liu, Chenghua Lin, Shi Wang, Ruibo Liu, Wenhu Chen, Ke Xu, Dayiheng Liu, Yike Guo, Jie Fu

Interactive Natural Language Processing (iNLP) has emerged as a novel paradigm within the field of NLP, aimed at addressing limitations in existing frameworks while aligning with the ultimate goals of artificial intelligence.

Decision Making

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.