Search Results for author: Shen Cheng

Found 5 papers, 3 papers with code

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment

1 code implementation18 Apr 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Shen Cheng, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

To overcome the challenges in BurstSR, we propose a Burst Super-Resolution Transformer (BSRT), which can significantly improve the capability of extracting inter-frame information and reconstruction.

Burst Image Reconstruction Burst Image Super-Resolution +2

NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection

3 code implementations CVPR 2021 Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Subsequently, image denosing can be achieved by selecting corresponding basis of the signal subspace and projecting the input into such space.

 Ranked #1 on Image Denoising on SIDD (SSIM (sRGB) metric)

Image Denoising SSIM

Latent Dirichlet Allocation in Generative Adversarial Networks

no code implementations17 Dec 2018 Lili Pan, Shen Cheng, Jian Liu, Yazhou Ren, Zenglin Xu

We study the problem of multimodal generative modelling of images based on generative adversarial networks (GANs).

Image Generation multimodal generation +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.