Search Results for author: Shu Chen

Found 14 papers, 6 papers with code

NTIRE 2024 Quality Assessment of AI-Generated Content Challenge

no code implementations25 Apr 2024 Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Chunyi Li, Tengchuan Kou, Wei Sun, HaoNing Wu, Yixuan Gao, Yuqin Cao, ZiCheng Zhang, Xiele Wu, Radu Timofte, Fei Peng, Huiyuan Fu, Anlong Ming, Chuanming Wang, Huadong Ma, Shuai He, Zifei Dou, Shu Chen, Huacong Zhang, Haiyi Xie, Chengwei Wang, Baoying Chen, Jishen Zeng, Jianquan Yang, Weigang Wang, Xi Fang, Xiaoxin Lv, Jun Yan, Tianwu Zhi, Yabin Zhang, Yaohui Li, Yang Li, Jingwen Xu, Jianzhao Liu, Yiting Liao, Junlin Li, Zihao Yu, Yiting Lu, Xin Li, Hossein Motamednia, S. Farhad Hosseini-Benvidi, Fengbin Guan, Ahmad Mahmoudi-Aznaveh, Azadeh Mansouri, Ganzorig Gankhuyag, Kihwan Yoon, Yifang Xu, Haotian Fan, Fangyuan Kong, Shiling Zhao, Weifeng Dong, Haibing Yin, Li Zhu, Zhiling Wang, Bingchen Huang, Avinab Saha, Sandeep Mishra, Shashank Gupta, Rajesh Sureddi, Oindrila Saha, Luigi Celona, Simone Bianco, Paolo Napoletano, Raimondo Schettini, Junfeng Yang, Jing Fu, Wei zhang, Wenzhi Cao, Limei Liu, Han Peng, Weijun Yuan, Zhan Li, Yihang Cheng, Yifan Deng, Haohui Li, Bowen Qu, Yao Li, Shuqing Luo, Shunzhou Wang, Wei Gao, Zihao Lu, Marcos V. Conde, Xinrui Wang, Zhibo Chen, Ruling Liao, Yan Ye, Qiulin Wang, Bing Li, Zhaokun Zhou, Miao Geng, Rui Chen, Xin Tao, Xiaoyu Liang, Shangkun Sun, Xingyuan Ma, Jiaze Li, Mengduo Yang, Haoran Xu, Jie zhou, Shiding Zhu, Bohan Yu, Pengfei Chen, Xinrui Xu, Jiabin Shen, Zhichao Duan, Erfan Asadi, Jiahe Liu, Qi Yan, Youran Qu, Xiaohui Zeng, Lele Wang, Renjie Liao

A total of 196 participants have registered in the video track.

Image Quality Assessment Image Restoration +2

A Survey on Cross-Domain Sequential Recommendation

1 code implementation10 Jan 2024 Shu Chen, Zitao Xu, Weike Pan, Qiang Yang, Zhong Ming

Cross-domain sequential recommendation (CDSR) shifts the modeling of user preferences from flat to stereoscopic by integrating and learning interaction information from multiple domains at different granularities (ranging from inter-sequence to intra-sequence and from single-domain to cross-domain).

Auxiliary Learning Sequential Recommendation

Siamese Representation Learning for Unsupervised Relation Extraction

1 code implementation1 Oct 2023 Guangxin Zhang, Shu Chen

Unsupervised relation extraction (URE) aims at discovering underlying relations between named entity pairs from open-domain plain text without prior information on relational distribution.

Contrastive Learning Relation +2

SAM-Deblur: Let Segment Anything Boost Image Deblurring

1 code implementation5 Sep 2023 Siwei Li, Mingxuan Liu, Yating Zhang, Shu Chen, Haoxiang Li, Zifei Dou, Hong Chen

Image deblurring is a critical task in the field of image restoration, aiming to eliminate blurring artifacts.

Deblurring Image Deblurring +1

Improving Neural Radiance Fields with Depth-aware Optimization for Novel View Synthesis

1 code implementation11 Apr 2023 Shu Chen, Junyao Li, Yang Zhang, Beiji Zou

Through these explicit constraints and the implicit constraint from NeRF, our method improves the view synthesis as well as the 3D-scene geometry performance of NeRF at the same time.

Depth Estimation Novel View Synthesis

Structure-Aware NeRF without Posed Camera via Epipolar Constraint

1 code implementation1 Oct 2022 Shu Chen, Yang Zhang, Yaxin Xu, Beiji Zou

This two-stage strategy is not convenient to use and degrades the performance because the error in the pose extraction can propagate to the view synthesis.

Novel View Synthesis

Estimation of 3D Human Pose Using Prior Knowledge

no code implementations9 May 2021 Shu Chen, Lei Zhang, Beiji Zou

Estimating three-dimensional human poses from the positions of two-dimensional joints has shown promising results. However, using two-dimensional joint coordinates as input loses more information than image-based approaches and results in ambiguity. In order to overcome this problem, we combine bone length and camera parameters with two-dimensional joint coordinates for input. This combination is more discriminative than the two-dimensional joint coordinates in that it can improve the accuracy of the model's prediction depth and alleviate the ambiguity that comes from projecting three-dimensional coordinates into two-dimensional space.

Pose Estimation

Dynamical evolution in a one-dimensional incommensurate lattice with $\mathcal{PT}$ symmetry

no code implementations14 Jan 2021 Zhihao Xu, Shu Chen

We investigate the dynamical evolution of a parity-time ($\mathcal{PT}$) symmetric extension of the Aubry-Andr\'{e} (AA) model, which exhibits the coincidence of a localization-delocalization transition point with a $\mathcal{PT}$ symmetry breaking point.

Disordered Systems and Neural Networks

MedDialog: Two Large-scale Medical Dialogue Datasets

no code implementations arXiv 2020 Xuehai He, Shu Chen, Zeqian Ju, Xiangyu Dong, Hongchao Fang, Sicheng Wang, Yue Yang, Jiaqi Zeng, Ruisi Zhang, Ruoyu Zhang, Meng Zhou, Penghui Zhu, Pengtao Xie

Medical dialogue systems are promising in assisting in telemedicine to increase access to healthcare services, improve the quality of patient care, and reduce medical costs.

Vocal Bursts Valence Prediction

Real-Time Illegal Parking Detection System Based on Deep Learning

no code implementations5 Oct 2017 Xuemei Xie, Chenye Wang, Shu Chen, Guangming Shi, Zhifu Zhao

Experiments show that the system can achieve a 99% accuracy and real-time (25FPS) detection with strong robustness in complex environments.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.