Search Results for author: Shuaicheng Liu

Found 61 papers, 37 papers with code

GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning

no code implementations23 Jan 2023 Haipeng Li, Kunming Luo, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Second, we design a self-guided fusion module (SGF) to fuse the background motion extracted from the gyro field with the optical flow and guide the network to focus on motion details.

Homography Estimation Optical Flow Estimation

DAS: Neural Architecture Search via Distinguishing Activation Score

no code implementations23 Dec 2022 Yuqiao Liu, Haipeng Li, Yanan sun, Shuaicheng Liu

NAS without training (WOT) score is such a metric, which estimates the final trained accuracy of the architecture through the ability to distinguish different inputs in the activation layer.

Neural Architecture Search

RAGO: Recurrent Graph Optimizer For Multiple Rotation Averaging

1 code implementation CVPR 2022 Heng Li, Zhaopeng Cui, Shuaicheng Liu, Ping Tan

Our graph optimizer iteratively refines the global camera rotations by minimizing each node's single rotation objective function.

Semi-supervised Deep Large-baseline Homography Estimation with Progressive Equivalence Constraint

1 code implementation6 Dec 2022 Hai Jiang, Haipeng Li, Yuhang Lu, Songchen Han, Shuaicheng Liu

Homography estimation is erroneous in the case of large-baseline due to the low image overlay and limited receptive field.

Homography Estimation

Minimum Latency Deep Online Video Stabilization

no code implementations5 Dec 2022 Zhuofan Zhang, Zhen Liu, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

In this work, we adopt recent off-the-shelf high-quality deep motion models for the motion estimation to recover the camera trajectory and focus on the latter two steps.

Motion Estimation Video Stabilization

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

no code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Fast Nearest Convolution for Real-Time Efficient Image Super-Resolution

2 code implementations24 Aug 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

The proposed nearest convolution has the same performance as the nearest upsampling but is much faster and more suitable for Android NNAPI.

Image Super-Resolution Quantization +1

Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer

1 code implementation10 Aug 2022 Zhen Liu, Yinglong Wang, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

High dynamic range (HDR) deghosting algorithms aim to generate ghost-free HDR images with realistic details.

RealFlow: EM-based Realistic Optical Flow Dataset Generation from Videos

1 code implementation22 Jul 2022 Yunhui Han, Kunming Luo, Ao Luo, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Guiming Luo, Shuaicheng Liu

Specifically, we first estimate optical flow between a pair of video frames, and then synthesize a new image from this pair based on the predicted flow.

Image Generation Optical Flow Estimation

Deep Rotation Correction without Angle Prior

1 code implementation7 Jul 2022 Lang Nie, Chunyu Lin, Kang Liao, Shuaicheng Liu, Yao Zhao

In this paper, we propose a new and practical task, named Rotation Correction, to automatically correct the tilt with high content fidelity in the condition that the rotated angle is unknown.

Optical Flow Estimation

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration

Thunder: Thumbnail based Fast Lightweight Image Denoising Network

no code implementations24 May 2022 Yifeng Zhou, Xing Xu, Shuaicheng Liu, Guoqing Wang, Huimin Lu, Heng Tao Shen

To achieve promising results on removing noise from real-world images, most of existing denoising networks are formulated with complex network structure, making them impractical for deployment.

Image Denoising SSIM

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution Single Image Super Resolution

BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment

1 code implementation18 Apr 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Shen Cheng, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

To overcome the challenges in BurstSR, we propose a Burst Super-Resolution Transformer (BSRT), which can significantly improve the capability of extracting inter-frame information and reconstruction.

Burst Image Reconstruction Burst Image Super-Resolution +2

Deep Rectangling for Image Stitching: A Learning Baseline

1 code implementation CVPR 2022 Lang Nie, Chunyu Lin, Kang Liao, Shuaicheng Liu, Yao Zhao

In this paper, we address these issues by proposing the first deep learning solution to image rectangling.

Image Stitching

Learning Optical Flow with Adaptive Graph Reasoning

1 code implementation8 Feb 2022 Ao Luo, Fan Yang, Kunming Luo, Xin Li, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Our key idea is to decouple the context reasoning from the matching procedure, and exploit scene information to effectively assist motion estimation by learning to reason over the adaptive graph.

Motion Estimation Optical Flow Estimation +1

Learning To Zoom Inside Camera Imaging Pipeline

no code implementations CVPR 2022 Chengzhou Tang, Yuqiang Yang, Bing Zeng, Ping Tan, Shuaicheng Liu

To these ends, we design a method that receives a low-resolution RAW as the input and estimates the desired higher-resolution RAW jointly with the degradation model.

Image Super-Resolution Single Image Super Resolution

SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization

no code implementations CVPR 2022 Luwei Yang, Rakesh Shrestha, Wenbo Li, Shuaicheng Liu, Guofeng Zhang, Zhaopeng Cui, Ping Tan

Standard visual localization methods build a priori 3D model of a scene which is used to establish correspondences against the 2D keypoints in a query image.

Camera Relocalization Image Registration +3

DeepPanoContext: Panoramic 3D Scene Understanding with Holistic Scene Context Graph and Relation-based Optimization

1 code implementation ICCV 2021 Cheng Zhang, Zhaopeng Cui, Cai Chen, Shuaicheng Liu, Bing Zeng, Hujun Bao, yinda zhang

Panorama images have a much larger field-of-view thus naturally encode enriched scene context information compared to standard perspective images, which however is not well exploited in the previous scene understanding methods.

Scene Understanding

Depth-Aware Multi-Grid Deep Homography Estimation with Contextual Correlation

1 code implementation6 Jul 2021 Lang Nie, Chunyu Lin, Kang Liao, Shuaicheng Liu, Yao Zhao

Homography estimation is an important task in computer vision applications, such as image stitching, video stabilization, and camera calibration.

Camera Calibration Homography Estimation +2

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging

3 code implementations22 May 2021 Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

In this paper, we present an attention-guided deformable convolutional network for hand-held multi-frame high dynamic range (HDR) imaging, namely ADNet.

ASFlow: Unsupervised Optical Flow Learning with Adaptive Pyramid Sampling

no code implementations8 Apr 2021 Kunming Luo, Ao Luo, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Equipped with these two modules, our method achieves the best performance for unsupervised optical flow estimation on multiple leading benchmarks, including MPI-SIntel, KITTI 2012 and KITTI 2015.

Optical Flow Estimation

Motion Basis Learning for Unsupervised Deep Homography Estimation with Subspace Projection

1 code implementation ICCV 2021 Nianjin Ye, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Last, we propose a Feature Identity Loss (FIL) to enforce the learned image feature warp-equivariant, meaning that the result should be identical if the order of warp operation and feature extraction is swapped.

Homography Estimation

D2C-SR: A Divergence to Convergence Approach for Real-World Image Super-Resolution

1 code implementation26 Mar 2021 Youwei Li, Haibin Huang, Lanpeng Jia, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Rethinking both, we learn the distribution of underlying high-frequency details in a discrete form and propose a two-stage pipeline: divergence stage to convergence stage.

Image Super-Resolution SSIM

GyroFlow: Gyroscope-Guided Unsupervised Optical Flow Learning

2 code implementations ICCV 2021 Haipeng Li, Kunming Luo, Shuaicheng Liu

Experiments show that our method outperforms the state-of-art methods in both regular and challenging scenes.

Optical Flow Estimation

Holistic 3D Scene Understanding from a Single Image with Implicit Representation

1 code implementation CVPR 2021 Cheng Zhang, Zhaopeng Cui, yinda zhang, Bing Zeng, Marc Pollefeys, Shuaicheng Liu

We not only propose an image-based local structured implicit network to improve the object shape estimation, but also refine the 3D object pose and scene layout via a novel implicit scene graph neural network that exploits the implicit local object features.

3D Shape Reconstruction Monocular 3D Object Detection +3

OMNet: Learning Overlapping Mask for Partial-to-Partial Point Cloud Registration

1 code implementation ICCV 2021 Hao Xu, Shuaicheng Liu, Guangfu Wang, Guanghui Liu, Bing Zeng

On the other hand, previous global feature based approaches can utilize the entire point cloud for the registration, however they ignore the negative effect of non-overlapping points when aggregating global features.

Point Cloud Registration

DeepOIS: Gyroscope-Guided Deep Optical Image Stabilizer Compensation

no code implementations27 Jan 2021 Haipeng Li, Shuaicheng Liu, Jue Wang

In this work, we propose a deep network that compensates the motions caused by the OIS, such that the gyroscopes can be used for image alignment on the OIS cameras.

JigsawGAN: Auxiliary Learning for Solving Jigsaw Puzzles with Generative Adversarial Networks

no code implementations19 Jan 2021 Ru Li, Shuaicheng Liu, Guangfu Wang, Guanghui Liu, Bing Zeng

We design a multi-task pipeline that includes, (1) a classification branch to classify jigsaw permutations, and (2) a GAN branch to recover features to images in correct orders.

Auxiliary Learning General Classification +1

NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection

3 code implementations CVPR 2021 Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Subsequently, image denosing can be achieved by selecting corresponding basis of the signal subspace and projecting the input into such space.

 Ranked #1 on Image Denoising on SIDD (SSIM (sRGB) metric)

Image Denoising SSIM

UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning

2 code implementations CVPR 2021 Kunming Luo, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Haoqiang Fan, Jue Wang, Jian Sun

By integrating these two components together, our method achieves the best performance for unsupervised optical flow learning on multiple leading benchmarks, including MPI-SIntel, KITTI 2012 and KITTI 2015.

Optical Flow Estimation

Decision-based Universal Adversarial Attack

1 code implementation15 Sep 2020 Jing Wu, Mingyi Zhou, Shuaicheng Liu, Yipeng Liu, Ce Zhu

A single perturbation can pose the most natural images to be misclassified by classifiers.

Adversarial Attack

Stereo RGB and Deeper LIDAR Based Network for 3D Object Detection

no code implementations9 Jun 2020 Qingdong He, Zhengning Wang, Hao Zeng, Yijun Liu, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

After aligning the interior points with fused features, the proposed network refines the prediction in a more accurate manner and encodes the whole box in a novel compact method.

3D Object Detection Autonomous Driving +1

Adversarial Imitation Attack

no code implementations28 Mar 2020 Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Xiaolin Huang, Shuaicheng Liu, Xiang Zhang, Ce Zhu

Then, the adversarial examples generated by the imitation model are utilized to fool the attacked model.

Adversarial Attack

DaST: Data-free Substitute Training for Adversarial Attacks

2 code implementations CVPR 2020 Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Shuaicheng Liu, Ce Zhu

In this paper, we propose a data-free substitute training method (DaST) to obtain substitute models for adversarial black-box attacks without the requirement of any real data.

BIG-bench Machine Learning

SlimConv: Reducing Channel Redundancy in Convolutional Neural Networks by Weights Flipping

no code implementations16 Mar 2020 Jiaxiong Qiu, Cai Chen, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

The channel redundancy in feature maps of convolutional neural networks (CNNs) results in the large consumption of memories and computational resources.

Image Classification

DeepMeshFlow: Content Adaptive Mesh Deformation for Robust Image Registration

no code implementations11 Dec 2019 Nianjin Ye, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Lanpeng Jia, Jue Wang, Yongqing Cui

Deep homography methods, on the other hand, are free from such problem by learning deep features for robust performance.

Denoising Homography Estimation +2

Arithmetic addition of two integers by deep image classification networks: experiments to quantify their autonomous reasoning ability

1 code implementation10 Dec 2019 Shuaicheng Liu, Zehao Zhang, Kai Song, Bing Zeng

The unprecedented performance achieved by deep convolutional neural networks for image classification is linked primarily to their ability of capturing rich structural features at various layers within networks.

General Classification Image Classification

Neural Point Cloud Rendering via Multi-Plane Projection

1 code implementation CVPR 2020 Peng Dai, yinda zhang, Zhuwen Li, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

The input to the network is the raw point cloud of a scene and the output are image or image sequences from a novel view or along a novel camera trajectory.

DeepBlindness: Fast Blindness Map Estimation and Blindness Type Classification for Outdoor Scene from Single Color Image

1 code implementation2 Nov 2019 Jiaxiong Qiu, Xinyuan Yu, Guoqiang Yang, Shuaicheng Liu

Outdoor vision robotic systems and autonomous cars suffer from many image-quality issues, particularly haze, defocus blur, and motion blur, which we will define generically as "blindness issues".

General Classification

C3AE: Exploring the Limits of Compact Model for Age Estimation

1 code implementation CVPR 2019 Chao Zhang, Shuaicheng Liu, Xun Xu, Ce Zhu

Recently, MobileNets and ShuffleNets have been proposed to reduce the number of parameters, yielding lightweight models.

Age Estimation

Rain Removal By Image Quasi-Sparsity Priors

no code implementations20 Dec 2018 Yinglong Wang, Shuaicheng Liu, Chen Chen, Dehua Xie, Bing Zeng

We present a novel rain removal method in this paper, which consists of two steps, i. e., detection of rain streaks and reconstruction of the rain-removed image.

Rain Removal

Removing rain streaks by a linear model

no code implementations19 Dec 2018 Yinglong Wang, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

Removing rain streaks from a single image continues to draw attentions today in outdoor vision systems.

Rain Removal

MGANet: A Robust Model for Quality Enhancement of Compressed Video

2 code implementations22 Nov 2018 Xiandong Meng, Xuan Deng, Shuyuan Zhu, Shuaicheng Liu, Chuan Wang, Chen Chen, Bing Zeng

In video compression, most of the existing deep learning approaches concentrate on the visual quality of a single frame, while ignoring the useful priors as well as the temporal information of adjacent frames.

Video Compression

SteadyFlow: Spatially Smooth Optical Flow for Video Stabilization

no code implementations CVPR 2014 Shuaicheng Liu, Lu Yuan, Ping Tan, Jian Sun

We propose a novel motion model, SteadyFlow, to represent the motion between neighboring video frames for stabilization.

Video Stabilization

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.