Search Results for author: Sonali Yadav

Found 1 papers, 1 papers with code

Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone

1 code implementation22 Apr 2024 Marah Abdin, Sam Ade Jacobs, Ammar Ahmad Awan, Jyoti Aneja, Ahmed Awadallah, Hany Awadalla, Nguyen Bach, Amit Bahree, Arash Bakhtiari, Jianmin Bao, Harkirat Behl, Alon Benhaim, Misha Bilenko, Johan Bjorck, Sébastien Bubeck, Qin Cai, Martin Cai, Caio César Teodoro Mendes, Weizhu Chen, Vishrav Chaudhary, Dong Chen, Dongdong Chen, Yen-Chun Chen, Yi-Ling Chen, Parul Chopra, Xiyang Dai, Allie Del Giorno, Gustavo de Rosa, Matthew Dixon, Ronen Eldan, Victor Fragoso, Dan Iter, Mei Gao, Min Gao, Jianfeng Gao, Amit Garg, Abhishek Goswami, Suriya Gunasekar, Emman Haider, Junheng Hao, Russell J. Hewett, Jamie Huynh, Mojan Javaheripi, Xin Jin, Piero Kauffmann, Nikos Karampatziakis, Dongwoo Kim, Mahoud Khademi, Lev Kurilenko, James R. Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Yunsheng Li, Chen Liang, Lars Liden, Ce Liu, Mengchen Liu, Weishung Liu, Eric Lin, Zeqi Lin, Chong Luo, Piyush Madan, Matt Mazzola, Arindam Mitra, Hardik Modi, Anh Nguyen, Brandon Norick, Barun Patra, Daniel Perez-Becker, Thomas Portet, Reid Pryzant, Heyang Qin, Marko Radmilac, Corby Rosset, Sambudha Roy, Olatunji Ruwase, Olli Saarikivi, Amin Saied, Adil Salim, Michael Santacroce, Shital Shah, Ning Shang, Hiteshi Sharma, Swadheen Shukla, Xia Song, Masahiro Tanaka, Andrea Tupini, Xin Wang, Lijuan Wang, Chunyu Wang, Yu Wang, Rachel Ward, Guanhua Wang, Philipp Witte, Haiping Wu, Michael Wyatt, Bin Xiao, Can Xu, Jiahang Xu, Weijian Xu, Sonali Yadav, Fan Yang, Jianwei Yang, ZiYi Yang, Yifan Yang, Donghan Yu, Lu Yuan, Chengruidong Zhang, Cyril Zhang, Jianwen Zhang, Li Lyna Zhang, Yi Zhang, Yue Zhang, Yunan Zhang, Xiren Zhou

We introduce phi-3-mini, a 3. 8 billion parameter language model trained on 3. 3 trillion tokens, whose overall performance, as measured by both academic benchmarks and internal testing, rivals that of models such as Mixtral 8x7B and GPT-3. 5 (e. g., phi-3-mini achieves 69% on MMLU and 8. 38 on MT-bench), despite being small enough to be deployed on a phone.

Language Modelling

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.