Search Results for author: Songwei Liu

Found 5 papers, 4 papers with code

SparseByteNN: A Novel Mobile Inference Acceleration Framework Based on Fine-Grained Group Sparsity

no code implementations30 Oct 2023 Haitao Xu, Songwei Liu, Yuyang Xu, Shuai Wang, Jiashi Li, Chenqian Yan, Liangqiang Li, Lean Fu, Xin Pan, Fangmin Chen

Our framework consists of two parts: (a) A fine-grained kernel sparsity schema with a sparsity granularity between structured pruning and unstructured pruning.

Network Pruning

Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution

1 code implementation5 Aug 2023 Yong liu, Hang Dong, Boyang Liang, Songwei Liu, Qingji Dong, Kai Chen, Fangmin Chen, Lean Fu, Fei Wang

Since the high resolution of intermediate features in SISR models increases memory and computational requirements, efficient SISR transformers are more favored.

Image Super-Resolution

Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution

1 code implementation16 May 2022 Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Ding Liu, Jingwen He, Yang Bai, Fangmin Chen, Lean Fu

Moreover, we revisit the popular contrastive loss and observe that the selection of intermediate features of its feature extractor has great influence on the performance.

Image Super-Resolution SSIM

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

MixSearch: Searching for Domain Generalized Medical Image Segmentation Architectures

1 code implementation26 Feb 2021 Luyan Liu, Zhiwei Wen, Songwei Liu, Hong-Yu Zhou, Hongwei Zhu, Weicheng Xie, Linlin Shen, Kai Ma, Yefeng Zheng

Considering the scarcity of medical data, most datasets in medical image analysis are an order of magnitude smaller than those of natural images.

Image Segmentation Medical Image Segmentation +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.