Search Results for author: Tengchuan Kou

Found 7 papers, 4 papers with code

NTIRE 2024 Quality Assessment of AI-Generated Content Challenge

no code implementations25 Apr 2024 Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Chunyi Li, Tengchuan Kou, Wei Sun, HaoNing Wu, Yixuan Gao, Yuqin Cao, ZiCheng Zhang, Xiele Wu, Radu Timofte, Fei Peng, Huiyuan Fu, Anlong Ming, Chuanming Wang, Huadong Ma, Shuai He, Zifei Dou, Shu Chen, Huacong Zhang, Haiyi Xie, Chengwei Wang, Baoying Chen, Jishen Zeng, Jianquan Yang, Weigang Wang, Xi Fang, Xiaoxin Lv, Jun Yan, Tianwu Zhi, Yabin Zhang, Yaohui Li, Yang Li, Jingwen Xu, Jianzhao Liu, Yiting Liao, Junlin Li, Zihao Yu, Yiting Lu, Xin Li, Hossein Motamednia, S. Farhad Hosseini-Benvidi, Fengbin Guan, Ahmad Mahmoudi-Aznaveh, Azadeh Mansouri, Ganzorig Gankhuyag, Kihwan Yoon, Yifang Xu, Haotian Fan, Fangyuan Kong, Shiling Zhao, Weifeng Dong, Haibing Yin, Li Zhu, Zhiling Wang, Bingchen Huang, Avinab Saha, Sandeep Mishra, Shashank Gupta, Rajesh Sureddi, Oindrila Saha, Luigi Celona, Simone Bianco, Paolo Napoletano, Raimondo Schettini, Junfeng Yang, Jing Fu, Wei zhang, Wenzhi Cao, Limei Liu, Han Peng, Weijun Yuan, Zhan Li, Yihang Cheng, Yifan Deng, Haohui Li, Bowen Qu, Yao Li, Shuqing Luo, Shunzhou Wang, Wei Gao, Zihao Lu, Marcos V. Conde, Xinrui Wang, Zhibo Chen, Ruling Liao, Yan Ye, Qiulin Wang, Bing Li, Zhaokun Zhou, Miao Geng, Rui Chen, Xin Tao, Xiaoyu Liang, Shangkun Sun, Xingyuan Ma, Jiaze Li, Mengduo Yang, Haoran Xu, Jie zhou, Shiding Zhu, Bohan Yu, Pengfei Chen, Xinrui Xu, Jiabin Shen, Zhichao Duan, Erfan Asadi, Jiahe Liu, Qi Yan, Youran Qu, Xiaohui Zeng, Lele Wang, Renjie Liao

A total of 196 participants have registered in the video track.

Image Quality Assessment Image Restoration +2

AIGIQA-20K: A Large Database for AI-Generated Image Quality Assessment

no code implementations4 Apr 2024 Chunyi Li, Tengchuan Kou, Yixuan Gao, Yuqin Cao, Wei Sun, ZiCheng Zhang, Yingjie Zhou, Zhichao Zhang, Weixia Zhang, HaoNing Wu, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

With the rapid advancements in AI-Generated Content (AIGC), AI-Generated Images (AIGIs) have been widely applied in entertainment, education, and social media.

Image Quality Assessment

StableVQA: A Deep No-Reference Quality Assessment Model for Video Stability

1 code implementation9 Aug 2023 Tengchuan Kou, Xiaohong Liu, Wei Sun, Jun Jia, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Ning Liu

Indeed, most existing quality assessment models evaluate video quality as a whole without specifically taking the subjective experience of video stability into consideration.

Video Quality Assessment Video Stabilization +1

VDPVE: VQA Dataset for Perceptual Video Enhancement

1 code implementation16 Mar 2023 Yixuan Gao, Yuqin Cao, Tengchuan Kou, Wei Sun, Yunlong Dong, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

Few researchers have specifically proposed a video quality assessment method for video enhancement, and there is also no comprehensive video quality assessment dataset available in public.

Deblurring valid +3

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.