Search Results for author: Weiye Chen

Found 5 papers, 0 papers with code

Referee-Meta-Learning for Fast Adaptation of Locational Fairness

no code implementations20 Feb 2024 Weiye Chen, Yiqun Xie, Xiaowei Jia, Erhu He, Han Bao, Bang An, Xun Zhou

When dealing with data from distinct locations, machine learning algorithms tend to demonstrate an implicit preference of some locations over the others, which constitutes biases that sabotage the spatial fairness of the algorithm.

Decision Making Fairness +1

A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level

no code implementations CVPR 2023 Qingsen Yan, Weiye Chen, Song Zhang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

The proposed HyHDRNet consists of a content alignment subnetwork and a Transformer-based fusion subnetwork.

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

A Data-driven Adversarial Examples Recognition Framework via Adversarial Feature Genome

no code implementations25 Dec 2018 Li Chen, Qi Li, Weiye Chen, Zeyu Wang, Haifeng Li

In this regard, we propose the Adversarial Feature Genome (AFG), a novel type of data that contains both the differences and features about classes.

General Classification Multi-Label Classification

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.