Search Results for author: Wenbin Zou

Found 21 papers, 12 papers with code

VQCNIR: Clearer Night Image Restoration with Vector-Quantized Codebook

1 code implementation14 Dec 2023 Wenbin Zou, Hongxia Gao, Tian Ye, Liang Chen, Weipeng Yang, Shasha Huang, Hongsheng Chen, Sixiang Chen

In this paper, we propose Clearer Night Image Restoration with Vector-Quantized Codebook (VQCNIR) to achieve remarkable and consistent restoration outcomes on real-world and synthetic benchmarks.

Image Restoration

Calibration-based Dual Prototypical Contrastive Learning Approach for Domain Generalization Semantic Segmentation

1 code implementation25 Sep 2023 Muxin Liao, Shishun Tian, Yuhang Zhang, Guoguang Hua, Wenbin Zou, Xia Li

Based on these observations, a calibration-based dual prototypical contrastive learning (CDPCL) approach is proposed to reduce the domain discrepancy between the learned class-wise features and the prototypes of different domains for domain generalization semantic segmentation.

Contrastive Learning Domain Generalization +1

Cross-View Hierarchy Network for Stereo Image Super-Resolution

1 code implementation13 Apr 2023 Wenbin Zou, Hongxia Gao, Liang Chen, Yunchen Zhang, Mingchao Jiang, Zhongxin Yu, Ming Tan

Stereo image super-resolution aims to improve the quality of high-resolution stereo image pairs by exploiting complementary information across views.

Stereo Image Super-Resolution

Prior-Guided One-shot Neural Architecture Search

1 code implementation27 Jun 2022 Peijie Dong, Xin Niu, Lujun Li, Linzhen Xie, Wenbin Zou, Tian Ye, Zimian Wei, Hengyue Pan

In this paper, we present Prior-Guided One-shot NAS (PGONAS) to strengthen the ranking correlation of supernets.

Neural Architecture Search

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Self-Calibrated Efficient Transformer for Lightweight Super-Resolution

1 code implementation19 Apr 2022 Wenbin Zou, Tian Ye, Weixin Zheng, Yunchen Zhang, Liang Chen, Yi Wu

Recently, deep learning has been successfully applied to the single-image super-resolution (SISR) with remarkable performance.

Image Super-Resolution

DPR-CAE: Capsule Autoencoder with Dynamic Part Representation for Image Parsing

no code implementations30 Apr 2021 Canqun Xiang, Zhennan Wang, Wenbin Zou, Chen Xu

Parsing an image into a hierarchy of objects, parts, and relations is important and also challenging in many computer vision tasks.

Translation

Temporal Pyramid Network for Pedestrian Trajectory Prediction with Multi-Supervision

1 code implementation3 Dec 2020 Rongqin Liang, Yuanman Li, Xia Li, Yi Tang, Jiantao Zhou, Wenbin Zou

Predicting human motion behavior in a crowd is important for many applications, ranging from the natural navigation of autonomous vehicles to intelligent security systems of video surveillance.

Autonomous Vehicles Pedestrian Trajectory Prediction +1

Fast Video Salient Object Detection via Spatiotemporal Knowledge Distillation

no code implementations20 Oct 2020 Yi Tang, Yuanman Li, Wenbin Zou

In this paper, to simplify the network and maintain the accuracy, we present a lightweight network tailored for video salient object detection through the spatiotemporal knowledge distillation.

Knowledge Distillation Object +4

MMA Regularization: Decorrelating Weights of Neural Networks by Maximizing the Minimal Angles

1 code implementation NeurIPS 2020 Zhennan Wang, Canqun Xiang, Wenbin Zou, Chen Xu

Extensive experiments demonstrate that MMA regularization is able to enhance the generalization ability of various modern models and achieves considerable performance improvements on CIFAR100 and TinyImageNet datasets.

Face Verification

SAIS: Single-stage Anchor-free Instance Segmentation

no code implementations3 Dec 2019 Canqun Xiang, Shishun Tian, Wenbin Zou, Chen Xu

In this paper, we propose a simple yet efficientinstance segmentation approach based on the single-stage anchor-free detector, termed SAIS.

Instance Segmentation regression +1

Quality Assessment of DIBR-synthesized views: An Overview

no code implementations16 Nov 2019 Shishun Tian, Lu Zhang, Wenbin Zou, Xia Li, Ting Su, Luce Morin, Olivier Deforges

In this paper, we provide a comprehensive survey on various current approaches for DIBR-synthesized views.

PR Product: A Substitute for Inner Product in Neural Networks

1 code implementation ICCV 2019 Zhennan Wang, Wenbin Zou, Chen Xu

In this paper, we analyze the inner product of weight vector w and data vector x in neural networks from the perspective of vector orthogonal decomposition and prove that the direction gradient of w decreases with the angle between them close to 0 or {\pi}.

General Classification Image Captioning +1

Compression of phase-only holograms with JPEG standard and deep learning

no code implementations11 Jun 2018 Shuming Jiao, Zhi Jin, Chenliang Chang, Changyuan Zhou, Wenbin Zou, Xia Li

It is a critical issue to reduce the enormous amount of data in the processing, storage and transmission of a hologram in digital format.

Review on Optical Image Hiding and Watermarking Techniques

no code implementations16 Apr 2018 Shuming Jiao, Changyuan Zhou, Yishi Shi, Wenbin Zou, Xia Li

Information security is a critical issue in modern society and image watermarking can effectively prevent unauthorized information access.

An End-to-End Deep Learning Histochemical Scoring System for Breast Cancer Tissue Microarray

no code implementations19 Jan 2018 Jingxin Liu, Bolei Xu, Chi Zheng, Yuanhao Gong, Jon Garibaldi, Daniele Soria, Andew Green, Ian O. Ellis, Wenbin Zou, Guoping Qiu

To the best of our knowledge, this is the first end-to-end system that takes a TMA image as input and directly outputs a clinical score.

Decision Making

HARF: Hierarchy-Associated Rich Features for Salient Object Detection

no code implementations ICCV 2015 Wenbin Zou, Nikos Komodakis

This leads to a rich feature representation, which is able to represent the context of the whole object/background and is much more discriminative as well as robust for salient object detection.

Object object-detection +3

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.