Search Results for author: Xi Fang

Found 14 papers, 7 papers with code

NTIRE 2024 Quality Assessment of AI-Generated Content Challenge

no code implementations25 Apr 2024 Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Chunyi Li, Tengchuan Kou, Wei Sun, HaoNing Wu, Yixuan Gao, Yuqin Cao, ZiCheng Zhang, Xiele Wu, Radu Timofte, Fei Peng, Huiyuan Fu, Anlong Ming, Chuanming Wang, Huadong Ma, Shuai He, Zifei Dou, Shu Chen, Huacong Zhang, Haiyi Xie, Chengwei Wang, Baoying Chen, Jishen Zeng, Jianquan Yang, Weigang Wang, Xi Fang, Xiaoxin Lv, Jun Yan, Tianwu Zhi, Yabin Zhang, Yaohui Li, Yang Li, Jingwen Xu, Jianzhao Liu, Yiting Liao, Junlin Li, Zihao Yu, Yiting Lu, Xin Li, Hossein Motamednia, S. Farhad Hosseini-Benvidi, Fengbin Guan, Ahmad Mahmoudi-Aznaveh, Azadeh Mansouri, Ganzorig Gankhuyag, Kihwan Yoon, Yifang Xu, Haotian Fan, Fangyuan Kong, Shiling Zhao, Weifeng Dong, Haibing Yin, Li Zhu, Zhiling Wang, Bingchen Huang, Avinab Saha, Sandeep Mishra, Shashank Gupta, Rajesh Sureddi, Oindrila Saha, Luigi Celona, Simone Bianco, Paolo Napoletano, Raimondo Schettini, Junfeng Yang, Jing Fu, Wei zhang, Wenzhi Cao, Limei Liu, Han Peng, Weijun Yuan, Zhan Li, Yihang Cheng, Yifan Deng, Haohui Li, Bowen Qu, Yao Li, Shuqing Luo, Shunzhou Wang, Wei Gao, Zihao Lu, Marcos V. Conde, Xinrui Wang, Zhibo Chen, Ruling Liao, Yan Ye, Qiulin Wang, Bing Li, Zhaokun Zhou, Miao Geng, Rui Chen, Xin Tao, Xiaoyu Liang, Shangkun Sun, Xingyuan Ma, Jiaze Li, Mengduo Yang, Haoran Xu, Jie zhou, Shiding Zhu, Bohan Yu, Pengfei Chen, Xinrui Xu, Jiabin Shen, Zhichao Duan, Erfan Asadi, Jiahe Liu, Qi Yan, Youran Qu, Xiaohui Zeng, Lele Wang, Renjie Liao

A total of 196 participants have registered in the video track.

Image Quality Assessment Image Restoration +2

PCQA: A Strong Baseline for AIGC Quality Assessment Based on Prompt Condition

no code implementations20 Apr 2024 Xi Fang, Weigang Wang, Xiaoxin Lv, Jun Yan

It is essential to build an effective quality assessment framework to provide a quantifiable evaluation of different images or videos based on the AIGC technologies.

Image Quality Assessment multimodal generation +1

Large Language Models(LLMs) on Tabular Data: Prediction, Generation, and Understanding -- A Survey

1 code implementation27 Feb 2024 Xi Fang, Weijie Xu, Fiona Anting Tan, Jiani Zhang, Ziqing Hu, Yanjun Qi, Scott Nickleach, Diego Socolinsky, Srinivasan Sengamedu, Christos Faloutsos

Recent breakthroughs in large language modeling have facilitated rigorous exploration of their application in diverse tasks related to tabular data modeling, such as prediction, tabular data synthesis, question answering, and table understanding.

Language Modelling Navigate +1

Pruner: A Speculative Exploration Mechanism to Accelerate Tensor Program Tuning

1 code implementation4 Feb 2024 Liang Qiao, Jun Shi, Xiaoyu Hao, Xi Fang, Minfan Zhao, Ziqi Zhu, Junshi Chen, Hong An, Bing Li, Honghui Yuan, Xinyang Wang, Xulong Tang

Results show that in online cost model tuning scenarios, Pruner and MoA-Pruner can achieve an average speedup of $2. 6 \times$ and $4. 82 \times$ compared to Ansor.

Transfer Learning

HR-MultiWOZ: A Task Oriented Dialogue (TOD) Dataset for HR LLM Agent

1 code implementation1 Feb 2024 Weijie Xu, Zicheng Huang, Wenxiang Hu, Xi Fang, Rajesh Kumar Cherukuri, Naumaan Nayyar, Lorenzo Malandri, Srinivasan H. Sengamedu

The data generation pipeline is transferable and can be easily adapted for labeled conversation data generation in other domains.

Soft-tissue Driven Craniomaxillofacial Surgical Planning

no code implementations20 Jul 2023 Xi Fang, Daeseung Kim, Xuanang Xu, Tianshu Kuang, Nathan Lampen, Jungwook Lee, Hannah H. Deng, Jaime Gateno, Michael A. K. Liebschner, James J. Xia, Pingkun Yan

Our framework consists of a bony planner network that estimates the bony movements required to achieve the desired facial outcome and a facial simulator network that can simulate the possible facial changes resulting from the estimated bony movement plans.

Causal Information Bottleneck Boosts Adversarial Robustness of Deep Neural Network

no code implementations25 Oct 2022 Huan Hua, Jun Yan, Xi Fang, Weiquan Huang, Huilin Yin, Wancheng Ge

With the utilization of such a framework, the influence of non-robust features could be mitigated to strengthen the adversarial robustness.

Adversarial Robustness Causal Inference

Deep Learning-based Facial Appearance Simulation Driven by Surgically Planned Craniomaxillofacial Bony Movement

no code implementations4 Oct 2022 Xi Fang, Daeseung Kim, Xuanang Xu, Tianshu Kuang, Hannah H. Deng, Joshua C. Barber, Nathan Lampen, Jaime Gateno, Michael A. K. Liebschner, James J. Xia, Pingkun Yan

In this work, we propose an Attentive Correspondence assisted Movement Transformation network (ACMT-Net) to estimate the facial appearance by transforming the bony movement to facial soft tissue through a point-to-point attentive correspondence matrix.

Computational Efficiency

Multi-organ Segmentation over Partially Labeled Datasets with Multi-scale Feature Abstraction

1 code implementation1 Jan 2020 Xi Fang, Pingkun Yan

Shortage of fully annotated datasets has been a limiting factor in developing deep learning based image segmentation algorithms and the problem becomes more pronounced in multi-organ segmentation.

Image Segmentation Organ Segmentation +3

Unified Multi-scale Feature Abstraction for Medical Image Segmentation

no code implementations24 Oct 2019 Xi Fang, Bo Du, Sheng Xu, Bradford J. Wood, Pingkun Yan

Automatic medical image segmentation, an essential component of medical image analysis, plays an importantrole in computer-aided diagnosis.

Decoder Image Segmentation +3

Multi-class Active Learning: A Hybrid Informative and Representative Criterion Inspired Approach

no code implementations6 Mar 2018 Xi Fang, Zengmao Wang, Xinyao Tang, Chen Wu

Simultaneously, our proposed method makes full use of the label information, and the proposed active learning is designed based on multiple classes.

Active Learning Informativeness

Towards Real-Time Advancement of Underwater Visual Quality with GAN

1 code implementation3 Dec 2017 Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Xi Fang, Li Wen

More specifically, an underwater index is investigated to describe underwater properties, and a loss function based on the underwater index is designed to train the critic branch for underwater noise suppression.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.