Search Results for author: Xiangji Pan

Found 1 papers, 0 papers with code

Dispensed Transformer Network for Unsupervised Domain Adaptation

no code implementations28 Oct 2021 Yunxiang Li, Jingxiong Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Kai Jin, Guodong Zeng, Jun Wang, Xiangji Pan, Qianni Zhang, Huiyu Zhou, Qun Jin, Li Wang, Yaqi Wang

To mitigate this problem, a novel unsupervised domain adaptation (UDA) method named dispensed Transformer network (DTNet) is introduced in this paper.

Unsupervised Domain Adaptation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.